دانلود رایگان


بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار) مطالعه موردی:یکی از مناطق شهرداری تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل موثر بر ماندگاریسازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از مناطقشهرداری تهرانv\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:*

دانلود رایگان

بررسی عوامل موثر بر ماندگاریسازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)

مطالعه موردی:یکی از مناطقشهرداری تهران
چکیده : امروزه مدیریت منابع انسانی سازمانها با مسائل و چالشهای گوناگونی روبروهستندو همواره کوشش می کنند با اتخاذ سیاست ها و رویه ها یی صحیح و درخور، پاسخیمناسب،عملی و علمی به این مسائل داده و سازمان خود را ازکمند این مسائلبرهانند.مدیریت سازمان همیشه از مدیریت منابع انسانی انتظار دارد که پرسنلیتوانمند،کارا و دانش مدار را جذب و شیوه هایی اتخاذ کند تا نرخ ترک کار این پرسنلکم و میزان ماندگاری اشان در سازمان بالا باشد.

برای تحقق این منظور مدیران منابع انسانی همواره کوشش میکنند تا با شناسایی عوامل مثبت و منفی در ترک و یا ماندگاری پرسنل دانشی خودترتیبی اتخاذ نمایند تا برنامه های اجرایی این هدف درمسیر تحقق اهداف سازمان ومدیریت بوده و بیشترین ضریب تأثیر را داشته باشد.

در این پژوهشعوامل موثربر ماندگاری پرسنل (متغیرمستقل)تحت هشت فاکتورفرعی و با در نظر گرفتن سهدسته اصلی عوامل محیط خارجی و محیط داخلی و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفت و نتایجبدست آمده نشان داد که رابطه معناداري بين مولفه های هشت گانهو ماندگاری سازمانی وجود دارد ودر محاسبه ضریب همبستگی پیرسون اثبات شدکه که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگرهم جهت و از نوع مثبت بوده است . با توجه به مقادير متغيرهایهشت گانه حدود 988 درصد تغييراتماندگاری را تبيين مي‌کند، يعني نسبت پيش‌بينيشده(regression) با مقدار پيش‌بيني نشده (residual)يا خطا يك نسبت معني‌دار و قابل توجه است. با توجه به مقادير ستونβميتوان گفت که متغير (عامل)تعهد عاطفی بيشترين تاثير وعامل تعهد هنجاریکمترین تاثیر را روي ماندگاری سازمانی دارد .

ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي عواملمرتبط با ماندگاری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و معین شد که عوامل مرتبط باماندگاری سازمانی رتبه‌هاي يکساني ندارندکه بالاترين رتبه مربوط به تعهد عاطفی مي‌باشد و کمترين رتبه مربوط بهعامل غرور مي‌باشد.

درنهایت مشخص گردید که فاکتور های مربوط به عوامل محیطداخلی بیشترین تأثیر و عوامل انگیزشی کمترین تأثیر را بر ماندگاری کارکنان اینسازمان داشته اند.


کلید واژه ها :

سازمان های دانشی کارمندان دانشی ترک خدمت سازمانی ماندگاری سازمانی


مقدمه :

سازمان ها در هر اندازه و جایگاه و زمینه فعالیتی که باشنددارای یک وجه مشترک هستند،وجه مشترک تمام سازمانها سروکار داشتن با انسان و تولیدکالا و خدمات برای استفاده انسان می باشد.امروزه سازمانها دارای دارایی های مشهودو نامشهودی هستند که کارکنان دانشی جزو دارایی های نامشهود آنها محسوب می شوند،ودیدگاه و سیاست سازمان ها برای حفظ و نگهداری این کارکنان بسیار مهم وحساس است.

حفظ و نگهداری کارکنان دانشی یک چالش استراتژیک برای مدیرانمنابع انسانی سازمان ها به شمار می رود که به نوعی می توان گفت که خروج یک کارمندخبره یا دانشی یک ضایعه تأسف بار برای آنها به شمار می رود.دراین شرایط متغیر و درحال گذار رقابت برای جذب کارکنان دانشی در سازمانها به یک بحث چالش برانگیز و بهنوعی مرتبط با مزیت رقابتی تبدیل شده است،و سازمانهایی که در جذب این نوع ازکارمندان موفق باشند به نوعی جهت نیل به اهداف سازمان موفق خواهند بود.

از این رو شناسایی ، بررسی و تقویت عوامل موثر بر ماندگاریکارکنان دانشی بسیار حائز اهمیت بوده و اساس کار مدیریت استراتژیک جذب منابعسازمان می باشد.مدیریت منابع انسانی شرکتی می تواند ادعای عملکرد مثبت در اینزمینه را داشته باشد که کمترین نرخ ترک کار و داشتن بالاترین سطح ماندگاری کارکنانرا دارا باشد.

بیان مسئله :

شناسایی ، بررسی و تقویت عوامل موثر بر ماندگاری کارکناندانشی بسیار حائز اهمیت بوده و اساس کار مدیریت استراتژیک جذب منابع سازمان میباشد.مدیریت منابع انسانی شرکتی می تواند ادعای عملکرد مثبت در این زمینه را داشتهباشد که کمترین نرخ ترک کار و داشتن بالاترین سطح ماندگاری کارکنان را دارا باشد.

ضرورت تحقیق:

در دایره کاری مدیریت منابع انسانی نرخ بالای ترک خدمت نشاندهنده عملکرد ضعیف این حوزه بوده و مدیران این بخش همواره تلاش می کنند به اشکالمختلف این نرخ را کاهش دهند.

بررسی عوامل مشخص و شناسایی شده ترک کار کارمندان دانشی وخبره این فرصت را در اختیار مدیران منابع انسانی قرار می دهد تا با تکیه بر اینتجربیات، ترکیبی مناسب سازمان خود از عوامل مختلف ایجاد کرده و بر میزان ماندگاریکارکنان تأثیر مثبت بگذارند.
بررسی


عوامل


موثر


بر


ماندگاری


سازمانی


پرسنلی


دانشی


(دانش


مدار)


مطالعه


موردی:یکی


از


مناطق


شهرداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


توضیحات قسمت 11 افسانه خورشید ماه

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

آهنگ انقلابی الله الله - onbux.ir

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام …

... از دانشگاه شریف و تهران در هر ... از روش تحقیق بر حسب ... با داشتن دانش کافی ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... بحران شهرداری تهران از ... مطالعه موردی: یکی از ... و عوامل موثر بر ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... در بین عوامل موثر بر ... بررسی عوامل موثر بر ... از آنجا که دانش سازمانی ...

توضیحات قسمت 11 افسانه خورشید ماه

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

آهنگ انقلابی الله الله - onbux.ir

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام …

... از دانشگاه شریف و تهران در هر ... از روش تحقیق بر حسب ... با داشتن دانش کافی ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... بحران شهرداری تهران از ... مطالعه موردی: یکی از ... و عوامل موثر بر ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... در بین عوامل موثر بر ... بررسی عوامل موثر بر ... از آنجا که دانش سازمانی ...

توضیحات قسمت 11 افسانه خورشید ماه

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

آهنگ انقلابی الله الله - onbux.ir

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ …

بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی پرسنلی دانشی (دانش مدار)مطالعه موردی:یکی از ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام …

... از دانشگاه شریف و تهران در هر ... از روش تحقیق بر حسب ... با داشتن دانش کافی ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... بحران شهرداری تهران از ... مطالعه موردی: یکی از ... و عوامل موثر بر ...

Articles - ganj.irandoc.ac.ir

... در بین عوامل موثر بر ... بررسی عوامل موثر بر ... از آنجا که دانش سازمانی ...

شبکه های کامپیوتری-اندرواس.تنن باوم-ترجمه شده به فارسی

کامپیوتر 88. معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

کتاب آموزش نرم افزار فلش

کامپیوتر 90. الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

کامپیوتر 91. مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

کتاب مهارتهای زندگی

حل تمرین مقاومت مصالح پوپوف popov

کتاب محبت درمانی

کتاب راهنمای عملی استفاده از ضمیر ناخودآگاه

نمونه سوالات دانشگاه افسری

بررسی عوامل موثر برنوآوري علمي دردانشگاههاي آزاد

کامپیوتر 92. قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی

پایاننامه کشاورزی (بررسی اثر مقادیر و روشهای تقسیط نیتروژن بر صفات زراعی کلزا)

کامپیوتر 93. به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل

کامپیوتر 94. پیش بینی ثبت وقایع جداول IP (IPTABLES)

کامپیوتر 101. مدل مفهومی شبکه پتری فازی برای پیشبینی ریسک در برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیم گیری برای شرکتهای بزرگ و متوسط

مديريت تجارت الکترونيک

کامپیوتر 103. ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai- la friche of Marseille, france

دانلود نرم افزار مدیریت مودم adsl

برجام در تحلیل کلان وخرد