دانلود رایگان


عنوان سرای معمار با رویکرد جامعه محور - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان 1سپاسگزاری أ‌تقدیمبه أ‌فهرستمطالب أ‌چكيده 1فصل1. مقدمه 21-1. بيان مساله 21-2. اهميت (ضرورت) انجام تحقيق 21-3. اهداف تحقيق 31-4. فرضيه هاي تحقيق

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان 1

سپاسگزاری أ‌

تقدیمبه أ‌

فهرستمطالب أ‌

چكيده 1

فصل1. مقدمه 2

1-1. بيان مساله 2

1-2. اهميت (ضرورت) انجام تحقيق 2

1-3. اهداف تحقيق 3

1-4. فرضيه هاي تحقيق 4

1-5.روش تحقيق 4

فصل2. مفاهیم پایه 5

2-1.مبانی نظری 5

2-2.مفاهیم پایه 5

2-3.مبانی نظری مربوط به رویکرد 6

2-3-1.مبانی نظری مربوط به سبک معماری 7

2-3-2.نتیجه گیری 7

فصل3. بررسی نمونه های مشابه 8

3-1.ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران 8

3-2.خانه هنرمندان 10

3-2-1.فضاهای مجموعه: 10

3-2-2.تصاویری ازفضاهای داخلی مجموعه 11

3-2-3.تعدادی ازمجسمه هاوالمان های موجود درمحوطه خانه هنرمندان 12

3-2-4.مرکز هنری وکسنر 12

3-2-5.خانه اپرا در شهرک علوم و فنون(opera house) 15

3-2-6.نتيجه گيري 18

فصل4. مطالعات بستر طرح 19

4-1. مطالعات در مقیاس منطقه ای 19

4-1-1. مطالعات اجتماعی، مردم شناسی و قومیتی و ... 19

4-1-2. مطالعات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادیو... 19

4-1-1. مطالعات تاریخی، فرهنگی، بومیو محلی ... 22

4-1-2.مطالعات فرهنگی استان البرز: 24

4-1-3.مطالعات اقلیمی 30

4-2.مطالعات در مقیاس زمین طرح 34

4-2-1. معرفی سایت 34

4-2-2.دسترسی ها: 34

فصل5. ضوابط و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی 38

5-1.برنامه فیزیکی(کالبدی) 38

5-1-1.فضاهای موردنیازطرح 38

5-1-2.سطح وسرانه فضاها 40

جمعفضاها : 4900 مترمربع 44

5-1-3. ضوابط واستانداردها 44

فصل6. فرایند شکل گیری طرح 71

6-1-1. معماری فرهنگ‌ساز 71

6-2.پیوستگی مردم و معماری 76

گسستدر گذر زمان 77

فصل7. ترسیمه های طرح 85

منابع 86چكيده


شهر را می توان یک خانه بزرگ تعریف کرد که باید مانندخانه دارای کیفیات و ویژگی های لازم برای تامین آسایش راحتی باشد . در شهرفضای عناصر،ترکیب عناصر و عملکرد های اصلی شهر که تشکیل دهنده ی ساختمان شهر هستند نقش مهمی درمیزان آسیب پذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارد .

زیباشناسی در علم معماری را می توان فلسفه درک و زیباییبیان نمود و هدف از آن شناسایی درک بصری عناصر معماری است. طراحان زمانی می توانندبه درک بصری برسند که طراحی وتجسم بصری قوی داشته باشند.و این یکی از عوامل بهبود سیمایشهری خواهد بود. سیمای شهر متشکل از عناصر تاثیر گزار فراوانی است ودر یک جمله سادگیسیمای شهر باعث افزایش زیبایی و دلپذیر آن می گردد. همچون موسیقی موضوع یک شهر چونبنای نفیس در گستره وسیع تر بحث می کنند و مستلزم شناسایی و درک عوامل مختلف تاثیرگذار بر آن می باشد.

همانطور که می دانیم طراحی یک بنا مناسب با صلیقه ونگرش هر طراح یا معمار می تواند متغیر باشد. ولی طراحی برای شهر نیازمند مطالعات ودرک موضوعات مؤثر فراوانی می باشد. بطوریکه طراحی خوب نیازمند فرهنگ سازی موثر می باشدو سیمای هر شهر بیان کننده فرهنگ هنر و اقتصاد آن شهر است . بنابراین نیاز است ارگانهای مرتبط با شهر و فضاهای شهری دیدگاه خود را نسبت به مسائل شهری عوض نموده و با یکدید وسیع به آن بنگرند.