دانلود رایگان


ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان                                                                                                            صفحه فصلاول (مقدمه) 1-

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 


فصلاول (مقدمه)

1- مقدمه 1

1-1- وضعیتگیاهان دارویی در جهان..................... 3

1-2- وضعیتگیاهان دارویی در ایران 5

1-3- تیرهنعناع 6

1-4- انتشار جغرافیایی تیره نعناعیان 6

1-5- مشخصاتگیاه شناسی 6

1-6-ترکیبات پونه سا ...................................................................................................................................7

1-7- خواصپونه سا ...................................................................................................................................8

1-8- خواصدرمانی پونه سا ........................................................................................................................8

1-9-اهداف تحقیق .......................................................................................................................................8

فصلدوم (بررسی منابع)

2- تنش 11

2-1- تعریف شوری 11

2-2- انواع شوری 12

2-2-1- شوری مربوط به ساختار زمین شناسی 12

2-2-2- شوری ثانویه در اثر آبیاری و شستشوی زمین‌ها 14

2-3- مقاومت به شوری 15

2-3-1- هالوفیت اجباری (Obligata Halophyte). 15

2-3-2- هالوفیت اختیاری (Facultaive Halophyte). 15

2-3-3- گلیکوفیت (Glycophyte). 15

2-4- اثرات سوء خاک‌های شور و سدیمی بر رشد گیاهان 17

2-5- مشکلات گیاهان شور دوست 18

2-6- واکنش رشد گیاهان در شرایط شوری 20

2-7- روش‌هاي اندازه‌گيري مقاومت گياهان به تنش  خشکی و شوری ......................................................21

2-8- تعدیل اسمزی 22

2-9- اثر شوری بر جوانه‌زنی بذر 24

2-10- اثر نوع نمک در تنش شوری 36

2-11- نقش اکوتیپ‌ها در خصوصیات گیاهان شور پسند 37

2-12-مفهوم خشکی ...................................................................................................................................41

2-13-تقسیم بندی گیاهان از لحاظ حساسیت به خشکی ...........................................................................41

2-13-1-فرار از خشکی .............................................................................................................................42

2-13-2-اجتناب از خشکی ........................................................................................................................42

2-13-3-مقاوم شدن به خشکی ..................................................................................................................43

2-14-اثر تنش خشکی بر رشد ، نمو و  فتوسنتز........................................................................................43

2-15-اثر تنش خشکی بر رشد برگ ها ......................................................................................................45

2-16-اثر تنش خشکی بر توسعه ریشه ها ..................................................................................................45

2-17-بذر ...................................................................................................................................................46

2-18-کیفیت بذر ........................................................................................................................................47

2-19-تعریف و مفهوم بنیه بذر ...................................................................................................................49

2-20-اهمیت بنیه بذر .................................................................................................................................50

2-20-1-اهمیت بنیه بذر در رابطه با کاشت ...............................................................................................51

2-20-2-اهمیت بنیه بذر در رابطه با ذخیره سازی بذر................................................................................51

2-21-عوامل مؤثر بر بنیه و ویگور بذر .......................................................................................................52

2-21-1-ساختار ژنتیکی .............................................................................................................................52

2-21-2-قدرت هیبرید ...............................................................................................................................52

2-21-3-بذرهای سخت .............................................................................................................................52

2-21-4-حساسیت به خسارت مکانیکی ....................................................................................................53

2-21-5-ترکیب شیمیایی بذر .....................................................................................................................53

2-21-6-محیط و تغذیه گیاهی ...................................................................................................................54

2-21-7-ذخایر بذر ....................................................................................................................................54

2-21-8-مرحله رسیدگی در زمان برداشت ................................................................................................54

2-21-9-پاتوژن‌ها .......................................................................................................................................55

2-21-10-شرایط و محل انبار شدن بذرها .................................................................................................56

2-21-11-اثر ارتفاع محل زندگی گیاه مادری.............................................................................................57

2-21-12-نقش طول روز و دمای شب و روز ....................................................................................58

2-21-13- اثرتنش‌های محیطی بر جوانه‌زنی ..............................................................................................58

2-22- جوانه‌زنی..........................................................................................................................................61

2-22-1- محدودیت‌هایآزمون جوانه‌زنی ..................................................................................................61

2-23- اثرتنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر ....................................................................................................62

فصل سوم (مواد و روش‌ها)

3- مواد و روش‌ها 66

3-1-آزمايش اول 66

3-2-آزمايش دوم 67

3-3-آزمايش سوم 68

3-4- نحوهاجرای آزمونها 69

4-4- نحوهاندازه گیری صفات مربوط به خاک 71

اندازهگیری مواد خنثی شونده (TNV) .......................................................................................................72

اندازهگيري ازت آمونياكي(NH4) و نيتراتي(No3)در خاك.......................................................................72

اندازه گیری فسفر به روش اولسن  ..............................................................................................................74

اندازه گیری پتاسیم و سديم خاک  ...............................................................................................................75

اندازه گیری اسیدیته گل اشباع و شوریخاک...............................................................................................75

اندازه گیری بافت خاک به روشهیدرومتری................................................................................................75

اندازه گیری درصد اشباع خاک  ....................................................................................................................76

اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روشسیلندر....................................................................................76

اندازه گیری میکرو المنتهای قابل جذبخاک به روشDTPA....................................................................77

اندازه گيري كادميوم و نيكل بصورتقابل جذب..........................................................................................77

اندازه گيري سرب و كروم بصورت قابلجذب ....................................................................................77

روش اندازه گیری منیزیم - كلسيم قابلجذب..............................................................................................78

اندازه گیری کاتیون های قابل تبادل Base Sturation ..............................................................................78

فصل چهارم (نتایج)

4- نتایج 80

4-1- اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی پونه‌سای خوشه‌ای 80

4-2- اثر تنش خشکی بر درصد جوانه‌زنی ..................................................................................................80

4-3- اثر تنش خشکی بر متوسط زمان لازم برای جوانه زنی........................................................................84

4-4- ضریب سرعت جوانه‌زنی ...................................................................................................................84

4-5- سرعت جوانه‌زنی روزانه .....................................................................................................................85

4-6- طولگیاهچه .......................................................................................................................................85

4-7- طولریشه چه ....................................................................................................................................86

4-8-  طول ساقه چه ...................................................................................................................................86

4-9- نسبتریشه چه به ساقه چه 86

4-10- وزن ترریشه چه 87

4-11- وزن خشکریشه چه 87

4-12- وزن ترساقه چه 88

4-13- وزن خشکساقه چه 88

4-14- وزن ترگیاهچه 88

4-15- وزن خشکگیاهچه 89

4-16- شاخصهای طولی و وزنی بنیه 89

4-17- تجزیهواریانس اثر تنش شوری 89

4-18- درصدجوانه زنی 90

4-19- زمانلازم برای جوانه زنی 92

4-20- ضریبسرعت جوانه زنی 92

4-21- سرعتجوانه زنی روزانه 92

4-22- طولگیاهچه 94

4-23- طولریشه چه 94

4-24- طولساقه چه 95

4-25- نسبتریشه چه و ساقه چه 96

4-26- وزن ترریشه چه 96

4-27- وزن خشکریشه چه 97

4-28- وزن ترساقه چه 98

4-29- وزن خشکساقه چه 98

4-30- وزن تر گیاهچه 99

4-31- وزن خشکگیاهچه 9


رشته : مهندسی کشاورزی (زراعت ) ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های ...

پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa. ... های ...

ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه ...

ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa. توسط dehnavi ...

پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های ...

پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه ...

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

اثر تنش شوری (کلرید کلسیم) بر خصوصیات جوانهزنی

... بر خصوصیات جوانهزنی پونه‌سای خوشه‌ای ... اثر تنش شوری ... (Nepeta racemosa Lam)

پایان بایگانی - صفحه 2 از 31 - گوفایل

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

شوری ثانویه - bestparsian.ir

تنش شوری و جوانه ... ... مفهوم شوری خاک: ... مهمترین اثر شوری بر ...

کشاورزی و زراعت - mastanehatline.xyz

دانلود مقاله گیاه ... مقاله آفات و بیماری های ... مقاومت در بر هم كنش میزبان و عامل ...

کشاورزی - sakhtblog.lineblog.ir

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

کشاورزی و زراعت - bankfile.payfile.org

دانلود مقاله گیاه ... مقاله آفات و بیماری های ... مقاومت در بر هم كنش میزبان و عامل ...

کشاورزی و زراعت - mastanehatline.xyz

دانلود مقاله گیاه ... مقاله آفات و بیماری های ... مقاومت در بر هم كنش میزبان و عامل ...

کشاورزی - sakhtblog.lineblog.ir

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

کشاورزی و زراعت - bankfile.payfile.org

دانلود مقاله گیاه ... مقاله آفات و بیماری های ... مقاومت در بر هم كنش میزبان و عامل ...

کشاورزی و زراعت - pyfail.payfile.org

پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta ... racemosa Lam ...

پایان نامه - download1_file2.rozblog.com

سنت‏ های الهی و سنت ‏های ... دانلود پاورپوینت سمینار تاثیر dvr بر بهبود مشکلات کیفیت ...

کشاورزی و زراعت - shopfile.payfile.org

... اثر شوری خاک و خشکی بر ... اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa .

کشاورزی و زراعت - netbarg.payfile.org

نمونه سوالات استخدامی فوریت های ... پاورپوینت آسیب های روانی و ... الکترونیک بر ...

کشاورزی و زراعت - irandaneshjoo.payfile.org

... اثر شوری خاک و خشکی بر ... اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa .

دانلود تحقیق در مورد تنش شوري در گياهان | دانلود تحقیق و

ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر ... خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa ...

ارشد - sakhtblog.lineblog.ir

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

دانلود تحقیق در مورد تنش شوري در گياهان | دانلود تحقیق و

ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر ... خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa ...

ارشد - sakhtblog.lineblog.ir

پایان نامه ارزیابی اثر شوری خاک و خشکی بر شاخص های جوانه زنی گیاه Nepta racemosa برای دریافت ...

طرح خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود مقاله گیاه رزماری. توضیحات 2,000 تومان مقاله آفات و بیماری های گیاهی. توضیحات ...

نقش مسکن – ایران فایل - iranfille.ir

... مدیریت بر ... بررسی عوامل موثر بر اجرای اثر بخش استراتژی های ... همکاری و بازار ...

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های ... است و تابستانها بر عکس ... از این خاک قبل استفاده و بهره ...

armani.armanblog.ir - وبکده یک ارمنی

ست ، دیوارهای خارجی از صفحات بزرگ و بسیار نازك مرمر ...

prs.sabzblog.tk - پرس دی ال

ایامی نیک و سال پر از بهروزی برای شما نیکان ایرانی ...

آخرین محصولات جدیدترین و بروزترین فایل ها و پروژه های ...

... شناخت ، ارزیابی و انتخاب ... های شاخص 30 شرکت ... بر بازارها و ...

سعدی

منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 3آمپر

ایالات متحده آمریکا(بدون عکس)

پاسخ تمرینات شیمی 1

نمونه سوالات المپیاد شیمی کلید

خواص آب پرتقال

آیا از خواص آلبالو خبر دارید؟

دسته بندی سوالات شیمی 2 و 3و 4 از 85 تاکنون به همراه پاسخ تشریحی

دانلود سؤالات دسته بندی شده شیمی ۲ در امتحانات هماهنگ استانی

ترفندجلوگیری اسوختن فلش مموری

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی امتحان نهایی شیمی 3 از سال 82 تا 92

کتاب حل المسائل گسسته سال چهارم دبیرستان

منبع تغذیه power

سبک های پوستر

روبات پرمیوم Clashbot

CorelDRAWاموزش

حل المسائل جبر و احتمالات سوم ریاضی

آگهی ترحیم

چگونه جذاب باشیم و در دلها نفوذ کنیم؟

VA_Unforgettable Hits (Clarinet)