دانلود رایگان


-مدیریت- - دانلود رایگاندانلود رایگان 1-1- مدیریت، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها مدیریت در مفهوم کلی و عام آن بهشکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یکنکته اتفاق

دانلود رایگان

1-1- مدیریت، مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن بهشکل ها و با دیدگاههای متفاوت تعریف شده است . همه اندیشمندان مدیریت در یکنکته اتفاق نظردارند و آن این است که مدیریت عامل رسیدنبه اهداف سازمان می باشد . استونر"stoner"  می گوید ،   فرآیند برنامهریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تماممنابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . بیشترین تأکید این تعریف بروظایف اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف هایسازمانی می باشد .

فلیپو "Flippo" مدیریترا هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترلعملیات سازمان بطوری کههدف ها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانهحاصل نمود تعریف می کند . در این تعریفمدیریت جریانی مجموعه ای است که مهم ترینکار او هماهنگی ، برنامه ریزی و کنترل است . اساسی ترین نکته در تعریف فوقاصطلاحات موثر و صرفه جویانه است . موثر بودن کار مدیر یعنی دست یافتن به هدف ها وآنچه سازمان می بایست به آن برسد . مفهوم صرفه جویانه به معنی استفاده مناسب ،بجا و اقتصادی از امکانات و منابع موجود در سازمان است . مدیر باید در ظرف زمان ومکان و رعایت عمر و انرژی مصرف شده از منابع استفاده بهینه کند . صرفه جویانه یعنی اینکه برآیند نتایج بدست آمده بطور قایل ملاحظه ای از برآیند منابع ، نیروها ،امکانات ، انرژی و زمان صرف شده بیشتر باشد .

 علیعلاقه بند ، مدیریت را بوجود آوردن و حفظکردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت برآوردن هدف های معینی بطور موثر وکار آمد فعالیت کنند تعریف می کند . در بیشتر تعاریف مدیریت ، به انسان و کارکردن انسان ها اشاره شده است . یک تعریف مدیریت را کار کردن با افراد و به وسیلهافراد و گروه ها برای تحقق هدف های سازمانی معرفی می کند . صاحب نظر دیگری می گوید ،مدیریت یعنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . عده ای نیز مدیریت را فراهم کردنمحیط مناسب برای افراد می دانند .

1-1-1-  کار کردهای مدیریت :

 فرا گردمدیریت را غابلاً بکار کردها یا وظایف مدیریت تفکیک وتجزیه می کنند منظور از کار کرد اشاره به فعالیت مهم واساسی است که در نیل به هدف ضرورتتام دارد .

 هانریفایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یاکار کرد ها تقسیم و تعریف کرد او پنج وظیفه ی اساسی را درمدیریت تشخیص داد :

1-   برنامهریزی ، یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده .

2-    سازماندهی، یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار .

3-   فرماندهی، یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار .

4-    هماهنگی، یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه ی کوشش ها و فعالیتها .

5-    کنترل، یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات  صورتمی گیرند یا نه .

تعریفمدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آنها :

فرهنگ لغات بینالمللی تعلیم و تربیت  ،مدیریت آموزشی را به کار بردن تکنیک ها و روشهای اداره یسازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدفها و سیاستهای کلیتعلیم و تربیت تعریف می کند .

فرهنگ لغات تعلیم و تربیت ، مدیریت آموزشی راراهنمایی ، کنترل و اداره امور مربوطبه جریان تعلیم و تربیت در سازمانهای تربیتی می داند . فرهنگ لغات  مدیریت آموزشی دیگری می گوید ، مدیریت آموزشی یعنی فرآیندهدایت و کنترل فعالیتهای اعضای یکسازمان رسمی برای دست یابی اهداف سازمان آموزشی .

کنزوویچ ، مدیر آموزشگاهیرا چنین تعریف می کند :

مدیریت آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن، نگهداشتن ، برانگیختن ،کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمیانسانی و مادی  سازمانیافته در یک نظام واحد و یکپارچه می باشد . که برای دست یابیبه هدفهای از پیش تعیین شده طراحی شده است .

وایلز ، مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند او می گوید ، رهبریآموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبودکار آموزشی است و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیشتر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود . اگر چه این تعریف در یک حالت کلیبیان شده است و بیانگر جنبه های اختصاصیوظایف مدیریت نمی باشد ، ولی این نکته مهم را روشن می سازد که وظیفه اساسی مدیریت آموزشی کمک به فراهم آوردن زمینه ها و شرایطمناسب کار برای معلمین و دانش آموزانو در نتیجه پیشرفت امور آموزشی است .

بطور کلی مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با بکار گیری مهارتهای علمی ، فنی و هنریکلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهیو هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان وکارکنان بطور صرفه جویانه به هدفهایتعلیم و تربیت برسد .

کار کردهای مدیریت آموزشی :

1-   نظارتو راهنمایی دبیران یامعلمان .

2-   برنامهریزی ( آموزشی و درسی ) .

3-   روابطاجتماعی و فرهنگی در مناسبات انسانی .

4-   ایجادو اسقرار تغییر .

5-   ارزشیابی( مطلق ، نسبتی ، مرحله ای و پایانی ) .

6-    اجرایی .

7-   میانجیو یاور در حل مشکلات ، بحرانها و تعارضات .

8-    حسابرسیو کنترل امور مالی و بودجه و پشتیبانی تدارکاتی .

9-   مشاورهو راهنمایی تحصیلی ، شغلی ،روحی و روانی دانش آموزان .

10-   رشدسازمانی و امور کارکنان .

1-2-  انواع سبکهای مدیریتی :

 مدیریت علمی : فردریکتیلور ، بانی مکتبمدیریت علمی ، با ملاحظاتی درباره کار آیی تولید و محدودیت توانایی جسمی افراد انسانی ، پیشنهادهایی برای اثر بخش سازی سازمانهاارائه داد . منظور از کارآیی ، بالابردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده با کمترین هزینه هاست .

 تأثیر برمدیریت آموزشی : بطور کلی ، اگر قرار براین باشدکه اصول مدیریت علمی را در مدیریتآموزشی بکار بریم ، طبعاً در درجه اول باید بر فعالیتهای سطح عملیاتی نظام آموزشی ، یعنی ، کلاس درس و مدرسه تمرکز کنیم .  آنگاه، در این سطح از روشهای علمی بهمنظور تعیین ( 1) استانداردهای مطلوب تولید (بازده آموزش و پرورش ) ، ( 2) شیوه های ویژه تولید ( روشهای آموزش و پرورش ) ، ( 3)ملاکهای خاص گزینش  ، تربیت، کارگماری ، و نگهداریتولید کنندگان ( معلمان و مدیران ) ، و ( 4) ابزار و وسایلتولید ( تکنولوژی آموزشی ) استفاده کنیم .  بنابراین، وظیفه معلمان و مدیران آموزشینیز به استفاده موثر از روشها ، فنون و مواد استاندارد برای تولید بازده آموزشی استاندارد منحصر خواهد شد .

مدیریت اداری ( نظریه کلاسیک سازمان ) :

 از میانمدیران صنعتی و صاحب منصبان دولتی و اداری که سعی کرده اند تجربه های خود را کما بیش با بینش و آگاهی توصیف کنند ، هنریفایول فرانسوی شهرت فراوان یافته وتحلیل او از فعالیت سازمانها و فراگرد مدیریت تأثیری پایدار در قلمرو فکری مدیریت برجا گذاشته است . فایول وظایف مدیریت را مشخص کرد واصولی بر آن مترتب دانست . پنج کارکردیا وظیفه مدیریت عبارتند از : 1- برنامه ریزی ، 2- سازمان دهی ، 3 – فرماندهی ، 4- هماهنگی ، 5- نظارت .

به عقیده فایول برنامه ریزی و سازماندهی به منزله تهیه مقدمات برای عملیات سازمانی است . وظایففرماندهی و هماهنگی به منظور انجامعملیاتی است که در برنامه ریزی و سازماندهی مشخص شده اند . نظارت یا کنترل به منظور سنجش و ارزشیابی عملکرد واقعی با ضوابط وملاکهای از پیش تعیین شده است .

 تأثیربرمدیریت آموزشی : کاربرد نظریه مدیریت اداری جهان شمول بوده است .در نتیجه ، سازمانهای آموزشی نیز در همه کشور ها ، ازاصول و قواعد آن  عمیقاًاثر پذیرفته اند . جوانب رسمیسازمان نظام آموزشی نظیر اهداف ، خط مشی ها ، سلسله ،اختیار ، تمرکز و عدم تمرکز و......... عمدتاً به مفاهیم یااصول نظریه فوق اشاره دارند. در زمینه مدیریت نیز ، توصیه و تجویز اصول به منظور ادارهی نظام یا مدرسه یا کلاسداری ، تأثیر رهنمودهای تجویزی فایول وپیروانش به خاطر می آورد . 


رایگان


دانلود


مقاله


ورد


پروژه


word


مدیریت


مديريت آموزشي اصول و کاربرد آنها


انواع سبکهای مدیریتی


نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی


برنامه ريزي ، نظارت بر اجراي برنامه ها


برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر اجراي آن برنامه ها


اصول تدوين اهداف كلي و جزئي دوره آموزشي


اصولا تحليل محتواي دوره آموزشي


برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات


نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه


نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب سیستم مدیریت ساختمان BMS

پایان نامه کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی متناوب سازهای تولید توزیع شده در یک میکروگرید (شبکه کوچک)

آموزش مهارت های زندگی

آموزش گرامر زبان

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی

رمان عشق خاموش

پایان نامه شبیه سازی ترانزیستورهای ماسفت با نرم افزار سیلواکو

سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور با پاسخ

کافه بازار ویژه اندروید

پوسته فارسی فروشگاهی وردپرس میندیگ

سیستم توزیع کارخانه ذوب آهن – کوره های القایی

پایان نامه روشهای مختلف تثبیت ولتاژ خروجی نیروگاه بادی

مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

پایان نامه راجع به پردازش تصویر

پایان نامه غشاهای نانو کامپوزیتی

پایان نامه حفاظت در شبکه میکرو گرید

گام به گام دروس طلایی نهم کلیه کتاب ها اعم ازعربی-علوم-فارسی-ریاضی-مطالعات-پیامهای آسمان-قرآن-زبان-انشا-فناوری-دفاعی

فوت وفن های شعبده بازی

کتاب اموزش اسان پرورش قارچ در منزل برای کسب درامد