دانلود رایگان


عنوان: بررسی رابطۀ فرایند های مدیریت دانش با برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی در اداره ورزش و جوانان استان تهران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول :کلیات تحقیق4-1

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................2

4-2 بیان مسئله.............................................................................................................................................4

4-3 اهمیت و ضرورتمسئله.....................................................................................................................5

4-4 اهدافتحقیق .....................................................................................................................................7

4-4-1 هدف کلی.......................................................................................................................................7

4-4-2 اهداف ویژه.....................................................................................................................................7

4-5 سوالات تحقیق ...................................................................................................................................7

4-6 فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................................8

4-6-1 فرضیههای اصلی............................................................................................................................8

4-6-2 فرضیههای فرعی ...........................................................................................................................8

4-7 پیش فرضهای تحقیق .......................................................................................................................9

4-8 متغیرها و واژههای کلیدی ..................................................................................................................9

4-8-1فرایندهای مدیریتدانش .................................................................................................................9

الف) تعریف نظری ....................................................................................................................................9

ب) تعریف عملیاتی....................................................................................................................................9

4-8-2 برنامه ریزی ومدیریت جانشینی ...................................................................................................10

الف) تعریف نظری ...................................................................................................................................10

ب) تعریف عملیاتی...................................................................................................................................10


فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

5-1: مقدمه................................................................................................................................................12

5-2: مبانی نظری........................................................................................................................................13

5-2-1: مدیریتدانش...............................................................................................................................15

5-2-2: فرایند های مدیریت دانش.............................................................................................................19

5-2-3:جانشین پروری ..........................................................................................................................19

5-3: ادبیات پیشینه مدیریتدانش..........................................................................................................24

5-4: جمع بندی کلی و نتیجه گیری ......................................................................................................39

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

6-1: مقدمه...........................................................................................................................................42

6-2: روش و طرح کلی تحقیق.............................................................................................................42

6-3: جامعه آماری و حجم آن .............................................................................................................42

6-4: بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری (در صورت نمونه گیری).............................................43

6-5: متغیرهای تحقیق .........................................................................................................................44

6-7: شیوه جمع آوری اطلاعات ..........................................................................................................44

6-6: ابزار اندازه گیری.........................................................................................................................45

6-8: روش های آماری (روش تجزیه و تحلیل اطلاعات)....................................................................50

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

7-1: مقدمه.........................................................................................................................................52

7-2: توصیف داده ها..........................................................................................................................53

7-3: آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق..............................................................................................95


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

8-1:مقدمه.........................................................................................................................................105

8-2: خلاصه یافته ها...........................................................................................................................105

8-3: خلاصه تحقیق............................................................................................................................108

8-4: بحث..........................................................................................................................................110

8-5: نتیجه گیری...............................................................................................................................110

8-6: محدودیت های تحقیق...............................................................................................................121

8-7: پیشنهادها...................................................................................................................................122

8-7-1: پیشنهادهای برخواسته از تحقیق بر اساس نتایج تحقیق...........................................................122

8-7-1: پیشنهادهایی به سایر محققین.................................................................................................123


چکیده انگلیسی . ............ ............ ............ .........................................................................................................

2-1: فهرست جداول........................ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ .....

3-1: فهرست اشکال............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ..................
فصل اول

کلیات تحقیق
4-1: مقدمه

طی دو دهه گذشته دنیای کسب و کار، سازمان ها و موسسه ها دولتیو غیر دولتی دچار تحولات چشمگیری شده اند. تغییرات سریع تکنولوژی، جهانی شدن، بالارفتن کیفیت کالا و خدمات و نیز کمبود نیروی کار ماهر و متخصص باعث ایجاد فضای رقابتیبسیار فشرده‌ای میان سازمان ها شده است. کسب موفقیت در چنین فضای رقابتی مستلزم استفادهاز منابع و روش های جدید است(پزشکی راد و همکاران، 1389). به این منظور، پژوهشگراننگرش جدیدی مبتنی بر دانش ارائه کرده اند که در آن دانش به عنوان منبع کلیدی و شایدتنها منبع سازمان در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته شود(شریف زاده و بودلایی،1387). بنابراین، دانش به عنوان یکی از مهم ترین منابع قرن بیست و یکم شناخته شده واز آن به عنوان بهترین سرمایه سازمان و جامعه نام برد شده است(مک فدین و آلبرت،2004).از طرف دیگر، امواج متحرک تغییرات در محیط سازمان های امروزی که درآن ها بازار به مکانیجهت رقابت فزاینده تبدیل شده و سرعت نوآوری در حال افزایش می باشد سازمان ها را واداشتهتا به این نتیجه برسند که دانش، دارایی کلیدی و ارزشمندی برای آنان محسوب می شود (اسنایمنوکرنلینز، 2004). در واقع، دانش به عنوان منبع عمده بهره وری، نوآوری و ایجاد ثروتدر اقتصاد جهانی پس از سرمایه داری مورد توجه قرار گرفته است (اسکاربورگ وجکی،2001). هر چند دانش به خودی خود یک منبع محسوب می شود، ولی راهی که این دانش را مورداستفاده قرار دهد بر کیفیت خدماتی که می تواند از هر یک از منابع متعلق به سازمان عایدگردد، موثر است. بنابراین، مدیریت دانش نقش حمایتی مناسبی در سازمان‌ها ایفا می کند(داروچ، 2005). مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و تخصص‌هایمهم بدون ساختار را که بخشی از حافظه سازمان بوده شناسایی، انتخاب، سازماندهی، منتشرو منتقل سازد. این امر ساختارمند کردن دانش بر شناسایی و بیان دانش متمرکز است، بهنحوی که این دانش بتواند به صورتی رسمی مبادله شده و از طریق به کار گیری مجدد به عنوان اهرمی مورد استفاده قرار گیرد (توربنوهمکاران2004).

ضرورت نوآوری در محصولات و فرایندها امری کاملاً پذیرفته شدهاست (مسا و تستا، 2004) از طرف دیگر، مدیریت موثر دانش، موجب تبدیل صنایع مختلف بهقابلیت ها می گردد و قابلیت های بلند مدت سازمان ها را تضمین می کنند، زیرا سازمانهای برخوردار از رفتار و رویه های موثر مدیریت دانش احتمالاً استفاده بهتری از منابعنموده و در نتیجه پیامدهای بهتری (نظیر؛ نوآوری بیش تر)، دارند (داروچ، 2005 ). سازمانهایی که

قادر به برانگیختن و بهبود دانش و سرمایه های انسانی خویش باشنداز آمادگی بیش تری برای مواجه شدن با تغییرات سریع برخوردارند، از طرفی گسترش سريعو تهاجمي بازار جهاني، فشارهاي زيادي به منظور شناسايي افرادي که داراي مهارت هاي مناسببوده و توانايي هاي بالقوه هدايت سازمان را در آينده در اختيار خواهند داشت، بر سازمانها وارد آورده است. رشد اقتصاد رقابتي و تغيير جمعيتي نيروي کار، رقابت شديدي برايکارکنان ماهر ايجاد کرده، که وجود نظام مديريت جانشين پروري براي جذب و توسعه و نگهداشتنيروي انسااني با استعداد را براي منصب هاي کليدي سازمان ضروري ساخته است (گرو[1]ز،2007)از طرف ديگر، با بالارفتن سن اکثر مديرانِ امروز و نزديکتر شدن به سن بازنشستگي، سازمانها با چالش کمبود مهارت و دانش مواجه مي شوند(اس.سالن[2]،2005). با به وجود آمادن اين مشكل، يعني ناياب شدن استعدادها،بسياري از کارشناسان پيشنهاد مي دهند سازمان ها نظام مديريت جانشين پروري را براي شناساييو توسعه کارکنان پر توان اجرا کنند(دوهم[3]،2000).

[1] Groves

[2] S.Slan

[3] Dohm


عنوان:


بررسی


رابطۀ


فرایند


های


مدیریت


دانش


با


برنامه


ریزی


و


موثر


جانشینی


در


اداره


جوانان


استان


تهران


تربیت


بدنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

... پروژه و پایان نامه های ... نامه بررسی مدیریت در ... اداره كل ورزش و جوانان ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی: ... نامه های کارشناسی ارشد; ... شهید بهشتی > دانشکده مدیریت و ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

... پایان نامه های مدیریت با ... پایان نامه و پروپوزال در ... برای عنوان پایان نامه ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

... پایان نامه های کارشناسی ... در رابطه با مسئولیت بدنی ... فرآیند های مدیریت دانش و ...

مدیریت دانش - پایگاه مقالات علمی مدیریت

... (کارشناسی ارشد مدیریت ... بررسی نقش مدیریت دانش و ... و پایان نامه های مرتبط با ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه مدیریت

پایان نامه با عنوان : بررسی ... پایان نامه برای دریافت درجه ... های علوم تربیتی و مدیریت ...

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه های کارشناسی ... پایان نامه برای دریافت درجه ... های مدیریت دانش و ...

وبلاگ دکتر محسن شیرعلی - 10- پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

... 10- پایان نامه های کارشناسی ... مدیریت و برنامه ریزی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ...

مشاوره - پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در ... های پایان نامه کارشناسی ... تربیت بدنی و علوم ورزشی .

مدیریت آموزشی - akbaryanmellat.blogfa.com

... موضوعات برای پایان نامه ... برنامه ریزی راهبردی برای ... ارشد , و رشته های علوم ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه مدیریت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ... و مدیریت دانش در اداره ... تهران بررسی و برنامه ...

مدیریت دانش چیست - parsmodir.com

... طرح‌های مدیریت دانش و ... مدیریتدانش در فرایند ... پایان نامه و ...

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه های کارشناسی ... پایان نامه برای دریافت درجه ... های مدیریت دانش و ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره های کارشناسی ارشد و ... مديريت و برنامه ريزي در ... تربیت بدنی و علوم ورزشی ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی ... ویژگی های برنامه ریزی ... تضاد پایان نامه کارشناسی ارشد ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

... و مدیریت دانش در اداره. ... پایان نامه های مدیریت در ... پایان نامه ای با عنوان ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت دوم (141 پایان ...

تربیت بدنی (علوم ورزشی) ... گر فرایند مدیریت دانش. پایان ... پایان نامه ارشد : بررسی و ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد همه رشته هادانلود پایان ...

... و برنامه ریزی درسی; علوم ... اداره ورزش و جوانان با ... پایاننامه برای دریافت ...

چکیده پایان نامه های دانشگاه فردوسی مشهد

... پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال ... مدیریت تربیت بدنی; ... پایان نامه های ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

عناوین پایان نامه ... با سلام: دانشجوی مدیریت دولتی گرایش مالی دولتی ترم دوم هستم.

کسب درآمد ملیونی ازاینترنت (تضمینی)

word2013را قورت بده ...!

قصیده سال دردی

(apk (roobak ram faster بهترین انتخاب

آموزش کتیا

معرفی تکنیک چیدمان فضا از زبان ترنر ، هنسن و هیلیر

برنامه ای برای پاکسازی هارد و فایل های بی مصرف ویندوز

برنامه ای قدرتمند با محیطی ساده برای قفل گذاری فلش و...

یاداشتهای علم جلد یکم 1347،1348

مقاله جامع دوربینهای مدار بسته

اله های گذشتگان اریک فون دانیکن

تحلیل فضای شهری

کتاب: بحران در نهادهای جهانی و امنیت بین المللی چند جانبه گرایی

کتاب: بحران سیاست خارجی آمریکا

آموزش کامل کسب درآمد اینترنتی در منزل

آموزش ups

پرسشنامه موفقیت سازمانی

گزارش کاراموزی نوشابه و اب معدنی

مجموع آثار برتولت برشت

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95