دانلود رایگان


بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه: مولفه هاي جزدستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازلكالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در

دانلود رایگان

مقدمه:

مولفه هاي جزدستمزد وجود دارند كه نيروي كار برتر را حفظ مي كند عاملي ديگري جزء بهاي نازلكالا نيز وجود دارند كه مشتريان خود را حفظ مي نمايند همچنين در توسعه و اقتصادكشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پيشرفت را تضمين ميكند. چه بسا كشورهايي كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور هاي بادرآمد كم و اقتصاد ضعيف تك محصولي به شمار مي روند و كشورهاي كه با فقر منابعطبيعي داراي اقتصادي كار آمد و تاثير گذار مي باشند و البته فاكتور اصلي و مهمديگري به نام مديريت نيز به كمك مي آيد.

مديريتي، يك مديريتصحيح محسوب مي شود كه يك مديريت موثر مي باشد. مديريت موثر جزء منابع اصلي توسعهملتها شده است و مهمترين منابع لازم براي توسعه ملتها است. اعمال مديريت توسط مديردر موفقيعت يك سازمان نقش بسزايي دارد هر چه سازمان پيچيده تر باشد نقش مديريتدشوار تر خواهد شد. مديريت يعني تصميم گيري در زمان مناسب با افراد مناسب در جايكه فعاليت در آن جريان دارد.

مديران موثر،رهبران موثري هستند كه با اعمال مديريت اصلي و كار آمد خود مي تواند نقش به سزاييدر جامعه از طريق مشاركت در صنايع و ارائه خدمت مطلوب ايفاء نمايند و مديران موثرو موفق مديرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند ديگر زمان آن كه مدير دريك برج بلند و لوكس بنشيند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپري گرديده است حالزمان آن فرا رسيده است.

كه مردان و زنانسخت كوش و مستعد و اثر بخش با ايجاد انگيزه و تقويت حس همكاري و جلب مشاركت وروابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مديريت سازمانهاي وسيع و گسترده پيچيدهكنوني را به عهده گيرند چرا كه بدو مشاركت همگاني و بكار گيري كليه عوامل و امكاناتراه رسيدن به موفقعيت بس دشوار و خطير است.

مديريت را مي توانمتشكل از علم و هنر دانست به طور كه بخشي از دانش مديريت را مي توان از طريق آموزشفرا گرفت و بخش ديگر را ضمن كار بايد آموخت و در واقع بخشي را كه با آموزش فراگرفته مي شود علم مديريت و ديگر بخش را كه موجب به كار بستن اندوخته در شرايطگوناگون مي شود هنر مديريت مي نمايند.

فرايند مديريتمتشكل از 5 عنصر به نام هاي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، كنترل، كارگزيني ميباشد. كه در بخشه هاي مختلف جامعه از جمله دولتي، صنعتي، بازرگاني و آموزش فعاليتمي كند.

افراد به منظورتامين زندگي مادي و معنوي خود همه فعاليتهاي اقتصادي در اقتصادبازار را انجام ميدهند اين امر طبيعتا هنگامي كه فاليت اقتصادي در جهت الگو و نظم تشكيلاتي باشد نيزصحت دارد خواه آنها خودشان گاه درگير فعاليت اقتصادي شوند خواه عمدتا ويژگياقتصادي داشته باشند و خواه تنها فعاليت اقتصادي را نظم دهند، عجيب اين كه اين امراغلب به حساب نمي آيد و نفعي كه در به حداكثر رساندن درآمدها در اقتصاد بازار وجوددارد قدرت محرك كليه فعاليتهاي اقتصادي است زيرا هر فعاليتي كه نيازمند كالاها وخدماتي باشد اما به عنوان كالاهاي آزاد در اختيار عاملان نباشد مستلزم اين است كهجهت كسب و درآمدهاي آتي كنترلي بر روي آنها باشد.

قبل از قرن هفدهمعلم و فلسفه با يك ديگر در قلمرو معارف بشري مورد تحقيق واقعي مي شوند و مرز مشخص ميانآن دو وجود نداشت. تا آن كه در دوران رنسانس فرهنگ اومانسم زمينه هاي شناخت مسائل اجتماعيرا از طريق عقل و تجربه به وجود آورد اين روند در خلال قرن 17 آنچنان شتاب يافت كهباعث شد در ابتداي قرن18 زمزمه ي استقلال و جدايي علوم اجتماعي از فلسفه آغاز شودو پديده استقلال انفكاك علوم اجتماعي از فلسفه نيز به طور طبيعي اين انديشه رانمودار ساخت كه پديده اجتماعي ويژگي هاي منظمي دارند و قانون حاكم بر رفتاراجتماعي همانند قانون مندي حاكم بر جهان ماده و طبيعت است در مورد اقتصاد هم انديشمنداناقتصاد معتقد بودند كه فعاليتهاي انسان در توليد توزيع و مصرف تابع قوانين طبيعياست كه بايد آنها را شناخت تا آن كه بتوان و روابط علمي بين پديده هاي اقتصادي را تبينكرد.

فرضيه هاي تحقيق:

1- رابط معنا داريبين مشاركت کارکنان و افزايش عملكرد آنها وجود دارد.

2- رابطه معنا داريبين به كارگيري آموزش در سازمان و افزايش كارآيی كاركنان وجود د ارد.

3- رابطه معنا داريبين به كار گيري پرداخت حقوق و مزايا متناسب با عملكرد كاركنان سازمان وجود دارد.

4- رابطه معنا داريبين بكار گيري رهبري و افزايش كارآیی عملكرد كاركنان وجود دارد.

5- رابطه معنا داريبين انگيزش و افزايش عملكرد كارمندان وجود دارد.

هدف تحقيق:

تعهد سازماني عاملبسيار مهمي براي درك و فهم رفتار سازماني و پيش بيني كننده خوبي براي تمايل بهباقي ماندن در شغل مي باشد تعهد و پايبندي مانند رضايت شغلي، دو نگرش كلي نزديك بههم و در ارتباط با هم مي باشند كه به رفتارهاي مهمي در سازمان مي انجامد بسياري ازاين رفتارها در جهت افزايش بهبود سازماني بوده و باعث پيشرفت و ترقي سازمان ميشوند. نظم در كار، مشاركت در امور مختلف سازمان، پذيرش مسئوليت، عدم ترك كار و عدمغيبت از جمله عوامل و پيامدهاي مثبت تعهد بالا مي باشد كه اين پيامدها در جهتبهبود و پيشرفت سازمان نقش اساسي دارند. چرا كه كارمنداني كه رفتارهاي فوق را بروزدهند مدت زمان طولاني در سازمان مي مانند و همچنين تلاش بيشتري را در راه موفقيتسازمان
مي نمايد. همچنين تعهد سازماني علاوه بر اثرات بالقوه و جدي كه بر عملكرد سازماندارد مي تواند پيشگويي كننده مهمي براي اثر بخشي و كارايي سازمان باشد. لذا ناديدهگرفتن آن براي سازمان زيانبار بوده و هزينه هاي زيادي را نيز به دنبال خواهد داشت.

به صورت مشخصچنانچه ميزان تعهد سازماني كاركنان از سطح بالايي برخوردار باشد مي تواند آثار وتبعات ذيل را براي موسسه به دنبال داشته باشد. و به بيان ديگر مي توان اين مواردرا به عنوان ويژگي هاي افراد و كاركنان متهد نيز بر شمرد:

1- پذيرش و قبولارزش ها و اهداف موسسه از سوي كاركنان

2- علاقه و تمايلشديد كاركنان به ماندگاري در سازمان ها

3- به كارگيريحداكثر تلاش و توان در جهت انجام وظايف سازماني.

همچنين شواهد ومدارك معتبري وجود دارد كه حاكي از تاييد تعهد سازماني بر جنبه هاي مختلف رفتاركاري كاركنان مي باشد كه از جمله مي توان به موارد مشروح زير اشاره كرد.

اولاً احساس متعهدو وفاداري افراد به سازمان باعث مي شود نرخ ترك خدمت و غيبت در سازمان كاهش يابد وبا به حداقل ممكن برسد.

ثانياً افرادي كهاز تعهد سازماني بالايي برخوردار هستند، كمتر به فكر يافتن فرصت ها و موقعيت هايشغلي جديد در ديگر سازمان ها مي باشد.

ثالثاً تعهدسازماني داراي تأثير مستقيم در ميزان تلاش و عملكرد كاركنان دارد و افرادي كه از تعهدسازماني بالايي برخورار هستند حداكثر مساعي و تلاش خود را در جهت انجام هر چه بهتروظايف سازماني به كار خواهند برد.

ضرورت تحقيق

امروزه ايران ازلحظ زماني در موقعيتي قرار دارد كه تمايل و تلاش خود را به سوي صنعتي شدن معطوفكرده است اما وجود ابرقدرت هاي مخالف و تحريم هاي آنها از يك طرف و ضعف مديريتي كهامروزه در كشور وجود دارد از طرف ديگر مانع پيشرفت كشور شده است.


رایگان


دانلود


ورد


word


مقاله


پروژه


مدیریت


بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان


بررسي چگونگي مديريت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مديريت عملكرد - hrm.niordc.ir

مديريت عملكرد كاركنان با ... مديريت عملكرد بر ... و چگونگي اعمال آن ...

سير تحول فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثير آنها بر ...

سير تحول فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثير آنها بر خدمات مرجع كتابخانه ها

ارگونومي و كاربرد آن :: مقاله در راهكار مديريت

عنوان مقاله: ارگونومي و كاربرد آن: نويسنده: كارزار جدي‌وند، رضا: زبان: فارسي: سال انتشار

اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

دانشیار. مديريت فرآيندهاي سازمان، مديريت عملکرد‌ و تعالی سازمانی، مديريت کيفيت ...

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پروژه : بررسي انواع ومزاياي پرتال مقاله : نقش مديريت كيفيت جامع درعملكرد سازماني

راهنمايي هايي براي تهيه مستندات سيستم مديريت

... كاركنان و مديريت . ... و چگونگي اجراي آن در ... تواند بر انجام آن‌ها تاثير ...

مؤلفه هاي گزينش نيروي انساني :: مقاله در راهكار مديريت

1. امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان وهابي، حسين ...

مدیریت آموزشی و مباحث پیرامون آن - دستورالعمل دوره …

مدیریت آموزشی و مباحث پیرامون آن - دستورالعمل دوره ی پیش دبستانی - آموزش و پرورش

مدیریت آموزش - ارزيابي عملكرد 360

ارزيابي‌كننده هر كس كه باشد دارا بودن خصوصيات ذيل براي او لازم و ضروري است: الف) داشتن ...

مدیریت سازمانی - تعهد و وفاداری سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

مدیریت سازمانی - تعهد و وفاداری سازمانی

ثبت اطلاعات مدیریتی و کلیدی مورد نیاز مدیران اجرایی سازمانها و موارد مربوط به آموزش

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

نقش erp در بهره وری سازمانی. نقش پياده سازي erp در بهبود و افزايش بهره وري سازماني. سعيد ...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دکتر یحیی …

دكتر یحیی سخنگویی - دکترای تخصصی فيزيوتراپي . استادیار گروه فيزيوتراپي دانشگاه ...

Public Health

1) Journal of School Health. International School Health Programs. December 1998, Vol. 60, NO. 10. 483. 2) School Health in America Association.

کارشناسان ارشد مدیریت - تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل مدیریت منابع انسانی و تحقق اهداف پرسنلی مستلزم تحقیق، بررسی ...

مطالعات منابع انساني در ايران - شاخص هاي عملكرد

شاخص‌هاي عملكرد با اهداف و محرك هاي كسب و كار فرق مي كند . يك مدرسه ممكن است عدم موفقيت ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

اهمیت بازخور برای مدیران،عدالت سازمانی،مدیران روابط …

اهمیت بازخور برای مدیران، مديريت روابط عمومي ها، عدالت سازمانی و انواع آن ،تکرار ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

انتخاب شما - فرصتها ، چالشها و تهديدها ي پيش روي …

الف – نظام مديريت و برنامه ريزي ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

قوانین و مقررات - سازمان هواپيمايي کشوری

شيوه نامه، روش رسمي و مورد قبول انجام فعاليت است. شيوه نامه هاي مورد تائيد سازمان ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشجوی گرامی پایان نامه های کارشناسی ارشد را نمی توان ...

فهرست مقالات سایت فکرنو-سایت خلاقیت نوآوری و

تا چه حدي مي توانيم غيرمنطقي باشيم. تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده . تاثیر ...

الف - فساد؛ زمينه‌های بروز و شيوه‌های کنترل

بهترین نوع نظارت بر دستگاهها خصوصا دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی نظارت مردم است ...

روانشناسی بالینی - هنر رفتار با افراد دشوار

همه ما هر روز با افراد دشوار سر و كار داريم. شناخت اين افراد و چگونگي برخورد با آنها به ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

موضوع‌هاي مورد بررسي. رديف. موارد تجويز دارو يا هر مداخله اي 1. ذكر درمان استاندارد ...

شرايط عمومي پيمان - hvm.ir

... از بررسي و ... مهارت كاركنان يا چگونگي كار ... بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك ...

اقتصاد خرد- نظام عرضه و تقاضا

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Amilo Pro V3515

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Fujitsu Siemens Esprimo V5505

Az screen recorder

روانشناسی_کودکان_نسخه_اول

دانستنی_های_قبل_بارداری

الگوی ترجمه ی جمله به جمله ی داستان های انگلیسی

اموزش حرفه ای نقاشی روی صورت

راهنمای انتخاب رشته تجربی

راهنمای انتخاب رشته ریاضی

مجله ورلد ساکر دسامبر 2015

پک دو هزرا تایی ممبر برای گپ و کانال

برنامه آندرویدی ترفند های کاربردی کامپیوتر

پاورپوینت-اصول و مراحل نازک کاری ساختمان-68 اسلاید-pptx

آموزش حرفه ای ساخت کاریکاتور با فتوشاپ

طرح جامع مدیریت پسماند مواد زائد برای یک شرکت کشتی سازی

طرح جامع مقابله با آلودگی نفتی برای یک شرکت کشتی سازی

کتاب Mastering Python Design Patterns سال انتشار (2015)

آموزش حرفه ای ترکیب تصاویر با فتو شاپ

تحقیق و پژوهش-انواع قراردادهای ساختمانی-در 230 صفحه-docx