دانلود رایگان


بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي نيروگاههاي برق آبي - دانلود رایگاندانلود رایگان چكيده : تعدد پروژه هاي موردنياز كشور در كليه بخشها از يك سو و كمبود سرمايه از سوي ديگر سبب ميشود تاارزيابي اقتصادي طرحها به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم

دانلود رایگان

چكيده :

تعدد پروژه هاي موردنياز كشور در كليه بخشها از يك سو و كمبود سرمايه از سوي ديگر سبب ميشود تاارزيابي اقتصادي طرحها به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري جهت پروژه هامطرح گردد. اساس روشهاي ارزيابي اقتصادي طرحها بر برآورد هزينه ها و فايده هاي طرحاستوار مي باشد . تلاش براي برآورد دقيق تر هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند دركيفيت ارزيابي اقتصادي تاثير مثبت فوق العاده اي داشته باشد . همانطور كه عدم دقتدر اين زمينه مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد. پروژه هاي توليد انرژي برقابي در دهه اخير با استفاده از روش نيروگاه حرارتي جايگزين مورد ارزيابي اقتصاديقرار گرفته اند. در اين چار چوب كليه هزينه هاي نيروگاه حرارتي جايگزين به عنواندر آمدهاي طرح منظور مي گردد. ( شامل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداريو نگهداري ) اما تا سالهاي اخير هزينه هاي ناشي از آلودگي محيط جهت توليد انرژياين نيروگاه ها ناديده گرفته شده است اين مقاله مي كوشد بر پايه آخرين اطلاعاتارائه شده در زمينه محاسبه هزينه خارجي آلاينده نيروگاههاي حرراتي با استفادهاز" روش تبديل تعديل شده " روشي را جهت وارد كردن هزينه هاي اجتماعيانواع آلاينده ها بر ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي ارائه دهد.
1- مقدمه:

محدوديت سرمايه سبب ميشود تا ارزيابي اقتصادي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري به عنوان يكي از مهمترينمعيارهاي تصميم گيري جهت بهگزيني ابعاد و اولويت بندي پروژه ها مطرح گردد . تلاشبراي برآورد دقيق هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند در كيفيت ارزيابي اقتصادي ودقت شاخص هاي اقتصادي بدست آمده تاثير فوق العاده اي داشته باشد همانطور كه عدمتوجه مطلوب به اين موضوع مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد.

2-ارزيابي اقتصادينيروگاههاي برقابي :

روشي كه به طور معمولبراي ارزشگذاري فايده هاي پروژه هاي برقابي بكار گرفته مي شود از ديدگاه ملي هزينهتوليد انرژي و قدرت به وسيله نيروگاه حرارتي است كه همان تقاضا را به مشابه برآوردمي سازد در اين مقاله مقايسه اقتصادي از ديدگاه ملي صورت گرفته است.

با توجه به تفاوت توزيعهزينه هاي نيروگاههاي برقابي و حرارتي در طول زمان و تفاوت كيفيت انرژي توليد شدهاز نظر فني و زيست محيطي، ارزشگذاري ومقايسه اين دو شكل متفاوت توليد انرژيالكتريكي دشوار مي گردد .

ومعادل سازي (Equivalence of kind)استفاده از تكنيكهاي اقتصاد مهندسي و تلاش براي معادل سازي نوع

به ما امكان مي دهد كه طرح هاي مورد بررسي درشرايط اقتصادي همسان(Equivalence of time) زمان مقايسه شود .

عوامل گوناگوني مي تواندنتايج مطالعات اقتصادي پروژه هاي برقابي را تحت تاثير قرار دهند، عواملي نظير نرختنزيل٬ نرخ ارز خارجي٬ هزينه هاي سوخت٬ ارزش ذاتي آب و هزينه هاي اجتماعي آلودگي هوا ازمهمترين اين عوامل هستند. توضيح مختصري در مورد هريك از اين عوامل در اين قسمتضروري به نظر مي رسد.

نرخ تنزيل - در واقع نشانگر محدوديت سرمايه است به همين سببيكي از پارامترهاي اساسي محاسبه در ارزشيابي هاي اقتصادي مي باشد . بطوريكه نوساننرخ تنزيل مي تواند شاخص هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و طرح را از محدودهتوجيه اقتصادي خارج نموده و يا آن را داخل اين محدوده نمايد .

نرخ ارز خارجي از آنجا كه برخي ازاقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي ( چه در بخش هزينه ها وچه در بخش فايده ها ) داراي مقادير ارزي مي باشد . لذا تغييرات نرخ ارز خارجي بهپول ملي ميتواند در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي تاثير داشته باشد.

هزينه سوخت- قيمت سوختهاي فسيلي يكي از مهمترين اجزاء تشكيلدهنده هزينه هاي بهره برداري و نگهداري نيروگاههاي حرارتي ( فايده طرحهاي برقابي)مي باشد . با توجه به مزيت نسبي گاز و ..... در كشور٬ ارزشگذاري درست قيمت سوخت از اهميت ويژه اي برخورداراست و بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارزش ذاتي آب آب مورد استفاده درپروژه هاي برقابي مي تواند به منظور ديگري از جمله آب كشاورزي يا تامين آب شهريارزش ايجاد كند. اين ارزش جداي از هزينه هاي اجراي پروژه است و در واقع هزينه فرصتاز دست رفته آب است كه بايد به اين هزينه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه هايبرقابي مورد بررسي٬ داراي آن ميزان اراضيمناسب براي آبياري در پايين دست و حتي نيازهاي شهري جهت بهره برداري نيستند كهبتوانند با منظورهاي توليد انرژي به رقابت بپردازند. اما گسترس نيازها و تغيير درالگوي توسعه منطقه اي مي تواند موجب افزايش ارزش ذاتي آب شود كه مي بايد حتماً درمحاسبات اقتصادي دخالت داده شود.

موارد فوق همگي از عواملموثري هستند كه تقريباً در ارزيابي اقتصادي به عمل آمده جهت پروژه هاي برقابي موردتوجه قرار مي گريند. اما آنچه كه تاكنون در ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي كمترمورد توجه قرار گرفته است هزينه هاي اجتماعي، آلودگي مي باشد . اين مقاله سعي برآن دارد با ارائه روشي جهت ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي با احتساب هزينه هاياجتماعي آلودگي٬گامي در جهت ارزيابي هاياقتصادي دقيق تر پروژه هاي برقابي بر دارد

3- بخش انرژي و اثراتزيست محيطي

با توجه به وسعتفعاليتهاي بخش انرژي، مسائل زيست محيطي مرتبط با آن نيز داراي ابعاد گسترده اي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به آلودگي هوا٬آب و خاك در سطح محلي و منطقه اي و به مسائلي نظير تغييرات اقليمي و بارانهاي اسيدي در سطح بين المللي اشاره نمود. دراين ميان آلودگي هوا و اثرات زيست محيطي منتج از آن داراي اهميت خاصي بوده وبيشترين مسائل زيست محيطي بخش انرژي مرتبط با اين آلودگي مي باشد
رایگان


دانلود


مقاله


ورد


word


بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي نيروگاههاي برق آبي


نيروگاههاي برق آبي


بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي


محیط زیست


حفظ محیط زیست


محافظت از کره زمین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تلگرام قرمز 10000 استیکر

طرح توجیهی احداث کارخانه یخ

وای فای شارژر

طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست

انواع متر

چاکراهای انرژی وسنگ درمانی

کسب درآمد حلال از اینترنت

آموزش جی آی اس

آموزش تضمینی دانلود فیلم از YOUTUBE

دانلود مجموعه جذب جنس مخالف،عاشق کردن دیگران،جذب همسر،عاشق کردن پسر،دختر

کتاب نایاب تحف العقول

مجموعه کامل عربی رشته انسانی

50 صفحه مهارت تصویری برای جذابیت

چوب ,هنر ,درامد

پروژه ی جامع از رفتار سیالاتی نانو ذرات

هیدروژناسیون دی نیترو تولوئن

معرفی هتل 5ستاره مدینه الرضا مشهد

انتی ویروس ESET mobile security

کامپیوتر 84. الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده

۵۰۰ معمای سودوکو