دانلود رایگان


دانلودپروژه در مورد وب کاوی و data mining و کاربرد آن (فرمت فایل ورد word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 62 - دانلود رایگاندانلود رایگان چکيدهبا افزايش چشمگير حجم اطلاعات و توسعه وب، نياز به روش ها وتکنيک هايي که بتوانند امکان دستيابي کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آنهارا فراهم کنند، بيش

دانلود رایگان

چکيده

با افزايش چشمگير حجم اطلاعات و توسعه وب، نياز به روش ها وتکنيک هايي که بتوانند امکان دستيابي کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آنهارا فراهم کنند، بيش از پيش احساس مي شود. وب کاوي يکي از زمينه هاي تحقيقاتي استکه با به کارگيري تکنيک هاي داده کاوي به کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد وسرويس‌هاي وب مي پردازد. در واقع وب کاوي، فرآيند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته ومفيد از داده هاي وب مي باشد. روش هاي وب کاوي بر اساس آن که چه نوع داده اي رامورد کاوش قرار مي دهند، به سه دسته کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب و کاوشاستفاده از وب تقسيم می شوند.  طي اينگزارش پس از معرفی وب کاوي و بررسی مراحل آن، ارتباط وب کاوي با ساير زمينه هايتحقيقاتي بررسي شده و به چالش ها، مشکلات و کاربردهای اين زمينه تحقيقاتي اشاره ميشود. همچنين هر يک از انواع وب کاوي به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند که در اینپروژه بیشتر به وب کاوی در صنعت می پردازم. براي اين منظور مدل ها، الگوريتم ها وکاربردهاي هر طبقه معرفي مي شوند.

فصلاول:مقدمه

مقدمه. 1

فصل دوم:داده کاوی

2- 1 مقدمه ای بر داده کاوی.. 6

2-1-1 چه چيزیسبب پيدايش داده کاوی شده است؟. 7

2-2مراحل کشف دانش... 9

2-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف.. 12

2-4داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟. 14

2-5داده کاوی و انبار داده ها 14

2-6داده کاوی و OLAP. 15

2-7کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی.. 16

2-8توصیف داده ها در داده کاوی.. 16

2-8-1 خلاصه سازیو به تصویر در آوردن داده ها 16

2-8-2 خوشه بندی.. 17

2-8-3 تحلیل لینک... 18

2-9مدل های پیش بینی داده ها 18

2-9-1 دسته بندی.. 18

2-9-2 رگرسیون.. 18

2-9-3 سری هایزمانی.. 19

2-10مدل ها و الگوریتم های داده کاوی.. 19

2-10-1 شبکه هایعصبی.. 19

2-10-2 درخت تصمیم. 22

2-10-3 Multivariate AdaptiveRegression Splines(MARS) 24

2-10-4 Rule induction. 25

2-10-5 K-nearest neibour andmemory-based reansoning(MBR)