دانلود رایگان


پایان نامه -شركت سهامي بيمه ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه -شركت سهامي بيمه ايران فایل word قابل ویرایشتعداد صفحات 340بخشی از پایان نامه موجودv\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape

دانلود رایگان پایان نامه -شركت سهامي بيمه ايرانفایل word قابل ویرایش


تعداد صفحات 340


بخشی از پایان نامه موجودبيمه ايران در يکنگاه

مقدمه

پيشگفتار

پانزدهم آبانماهتاريخي است به ياد ماندني در صنعت بيمه کشور. در سال 1341 در چنين روزي شرکت سهاميبيمه ايران به عنوان نخستين شرکت بيمه ايراني در يکي از عمارت هاي خيابان لاله زار( سينما خورشيد ) تأسيس و به طور رسمي آغاز به کار کرد. سرمايه ابتدايي شرکت سهاميبيمه ايران با فروش اقساطي اراضي واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به ميزان 20ميليون ريال تأمين شد.

· با وجود کارشکني هاي اوليه شرکت هاي بيمه خارجي، شرکت بيمه ايران موفق شد درهمان سال نخست فعاليت 62% بازار بيمه کشور را در اختيار بگيرد و سهم موسسات خارجيرا از 100% به 38% کاهش دهد. بيمه ايران همچنين درصد واگذاري اتکائي را از حدود90% به 44% تقليل داد و با کاهش نرخ حق بيمه در برخي از رشته ها به حدود 50% درگسترش و توسعه بيمه نقش موثري را ايفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهاياروپايي و آسيايي بويژه در خاورميانه نامي پر آوازه و آشناست.

· آغاز فعاليت بيمه ايران (14 آبان 1314 ) را به تعبيري مي توان ملي شدن صنعتبيمه و خلع يد از موسسات بيمه خارجي تلقي کرد.

· نخستين بيمه نامه صادره متعلق به بيمه نامه حريق منزل مرحوم داور (وزير ماليهوقت ) بود.

· در آذرماه آن سال، نخستين بيمه نامه حمل و نقل نيز صادر شد.

· در سال 1315، نخستين واحد صدور بيمه هاي اتومبيل و حوادث شروع به کار کرد.

· در سال 1315 در شهرهاي مشهد، شيراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدامبه تأسيس نمايندگي شد.

· در همان سال، براي اولين بار شرکت بيمه ايران خطرات ناشي از حوادث کار را دربنگاه انحصار دخانيات بر عهده گرفت و به اين ترتيب نخستين قدم در راه شروع بيمههاي اجتماعي و کارگران برداشته شد.

· تعدادي از دانشجويان ايراني رشته هاي اقتصادي و تجاري خارج از کشور براي آموختنفنون بيمه گماشته شدند.

· سپس رشته بيمه سرقت شروع به کار کرد و بيمه سوخت و سوز معاملات اعتباري وتجارت نيز آغاز شد.

از اواسط سال 1380سياست هاي مديريتي بيمه ايران از رشد کمي به رشد و توسعه کيفي و توسعه پايدارتغيير نمود و برنامه بهسازي شرکت با تأکيد بر اصل پذيرفته شده مشتري مداري درخدمات بازرگاني، طراحي و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهي که از اجراي ابن برنامهسپري شد نشانه هاي پيشرفت و بهبود فعاليت آشکار گرديده و اينک آينده اي روشن وقرين موفقيت را نويد مي دهد.

در زمينه ارتقايدانش فني و حر فه اي کارکنان فعاليت چشمگيري صورت گرفته و ميزان آموزش سرانه از 5ساعت به 60 ساعت افزايش يافته و اين مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء يافت و درسال 82 به 120 ساعت رسيد.

در بخش بين الملليو اتکايي به ويژه در زمينه قبول اتکايي از کشورهاي ديگر، فعاليت زيادي صورت گرفته استکه با تداوم آن همه ساله مبالغي ارز براي کشور تحصيل مي شود. بعنوان نمونه 15%بيمه هاي اتکائي کشور عمان را مي توان نام برد. در بخش واگذاري هاي اتکايي نيز ضمنارتباط با بازارهاي معتبر جهاني، قرار دادهاي معتبري منعقد شده و براي ريسکهايعظيم بيمه شده،پوشش هاي لازم با شرايط مناسب تأمين شده است.

در بخش نفت و گاز وپتروشيمي، هواپيمايي و نيرو کليه ريسک هاي موجود با همکاري ساير شرکتهاي بيمه تحتپوشش قرار گرفته و سهم بيمه ايران در اين بيمه ها بين 42 تا 50 درصد مي باشد.

بخش مديريت وجوه وسرمايه گذاري شرکت نيز فعال شده و از اين طريق ضمن کسب درآمد و افزايش سرمايهامکان مشارکت در طرح هاي اقتصادي کشور نيز فراهم گرديد و در بخش سرمايه گذاري بورسنيز سود قابل توجهي را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بيمه ايرانبه عنوان يک سازمان دولتي توانسته است در سال 81 از نظر ميزان فروش، سرانه فروش،رشد فروش، ميزان دارايي ها و ساير شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدير عاملبيمه ايران با توجه به برنامه هاي بهسازي و به کارگيري نظريه هاي مديريت اجرايي درششمين جشنوارة شهيد رجايي به عنوان « مدير نمونه ملي » شناخته شده است و در سال 82نيز يک مدير نمونه استاني و 8 استان برتر را در طرح تکريم ارباب رجوع معرفي نمايد.بيمه ايران در سال 81 موفق شد فعاليت هاي خود را به سطح استانداردهاي بين الملليارتقاء دهد و پس از بررسي عملکرد اين شرکت از سوي موسسات استاندارد جهاني براياولين بار در کشور موفق به اخذ رتبة بين المللي گرديد. همچنين دريافت گواهي PSC استانداردخدمات و کيفيت محصولات و اخذ گواهي ISO-9001 سال 2000 تأييد ديگري است بر جايگاه بين المللي بيمه ايران درمنطقه.

هم اکنون بيمهايران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمايندگي و نزديک به 4000 نمايندگي گستردهترين شبکه ارائه خدمات را در صنعت بيمه کشور دارا مي باشد.

اما مهمترين فعاليتبيمه ايران فراگير نمودن بيمه در سطح کشور و در بين خانواده هاي هم وطن بود که تحتعنوان طرحهاي خانه به خانه موفق به اجراي 13 طرح همگام خانه به خانه طي 3 سالگرديد و با ارائه اين طرحها و ساير فعاليتهاي درون مرزي و برون مرزي نقش مهمي در ارتقاي سرانة بيمه در کشور ايفاد نمايد.

هفت دهه فعاليت و بيشاز 50% پرتقوي صنعت بيمه همراه با برنامه ريزي علمي مديران آکادميک و مجرب بيمهايران نويد رقابت در بازار جهاني را در آيندة نزديک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابطعمومي بيمه ايران

تاريخچة بيمه درايران

در سال 1310خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينة آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامةثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي ازجمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس،فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند.

گسترش فعاليتشرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد ودولت در شانزدهم شهريور 1314 شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية 20 ميليون ريالتأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغازشد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمارمي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر بهکنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکتسهامي بيمة ايران يعني در سال 1316، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت برفعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره بهصورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمهکردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج ازکشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهايبيمه افزود.

شرکت سهامي بيمةايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اينشرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمةخارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هيأتدولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ 250دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود راتا زماني که اين مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدنکلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة«يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة ايرانفراهم ساخت.

نخستين شرکت بيمةخصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال1343 به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز،اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طورکه اشاره شد از سال 1316 کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خودرا به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاًاز طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادرهو خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات بهشرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعدادشرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابطاستاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگاناحساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهايفوق تأسيس شد. در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است:« به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسهاي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اينقانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوةادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليتشرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمةمرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک ازوزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي ودارايي اين است که وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس مجمع عمومي بيمة مرکزي ايراناست. وزيران بازرگاني و کار و امور اجتماعي نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس کل بيمةمرکزي ايران کلية اختيارات ناشي از اين قانون را دارد و بسته به صلاح ديد مي تواندبه معاونان يا مديران بيمة مرکزي تفويض اختيار کند. تصويب قانون تأسيس بيمة مرکزيايران و بيمه گري با شروع افزايش درآمدهاي ارزي و شروع فعاليتهاي عمراني همزمانبود. بر اثر اين درآمدها بر اساس تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي، موسسات بيمة خارجينيز براي ورود به بازار بيمة ايران دست به کار شدند اما بيم آن مي رفت که اگرکنترل دقيقي در بازار بيمة نوپاي ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم موسساتخارجي که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش تعداد شرکتها که با مشارکتموسسات بيمة خارجي همراه بود موفقيت بازار ملي را به خطر مي انداخت. بيمة مرکزيايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتي دولت در امر فعاليتهاي بيمه اي بهمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان باشد. بيمة مرکزي ايران مستقيماً فعاليت بيمه اي نمي کند در نتيجه رقيبي برايموسسات بيمة کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري، نظارت برکلية فعاليتهاي بيمه اي به واحد نظارتي مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طوري کهبعد از تأسيس بيمة مرکزي ايران اين قانون مورد تقليد تعدادي از کشورهاي در حالتوسعه قرار گرفت. تأسيس بيمة مرکزي ايران، قوام بيشتري به صنعت بيمة کشور داد و ازآن پس « شوراي عالي بيمه » که يکي از ارکان بيمة مرکزي ايران است ضوابط و مقرراتمختلفي در زمينة نحوة اجراي عمليات بيمه اي در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامهها تصويب کرد. طبق مادة 4 اين قانون، بيمة مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عموميبه دولت و دستگاههايي که با سرماية دولت تشکيل شده اند نيست مگر آنکه در قانونمربوط صراحتاً از بيمة مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي در مواردي که در اينقانون پيش بيني نشده باشد بيمة مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.

وظايف و اختياراتبيمة مرکزي ايران را مادة 5 قانون تأسيس آن، به شرح زير تعيين کرده است:

1- تهية آيين نامه ها و مقرراتي که باتوجه به مفاد اين قانون براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.

2- تهية اطلاعات لازم از فعاليتهاي کليةموسسات بيمه که در ايران کار مي کنند.

3- فعاليت در زمينة بيمه هاي اتکايياجباري

4- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري ازموسسات داخلي و خارجي.

5- واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسساتداخلي و خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.

6- ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني وتنظيم آيين نامة آن، موضوع مادة 1 قانون بيمة اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايلنقلية موتوري در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.

7- ارشاد، هدايت و مظارت بر فعاليتموسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي ودلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتکايي و جلوگير ي از رقابتهاي ناسالم. در تبصرةمادة 5 آمده است که: » بيمة مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي که به موجب اينقانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراياين قانون به دست مي آورد ( جز در مو اردي که قانون معين مي نمايد ) استفاده کند».

بدان سان که درمادة 1 اين قانون آمده، وظيفة اصلي بيمة مرکزي ايران حمايت از حقوق بيمه گذاران وبيمه شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوة عملموسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف نگري در مادة 1 قانون تأسيس بيمةمرکزي ايران، هر گونه تصور بيمه گذاران مبني بر اينکه موسسات بيمه گري بدون توجهبه نياز بيمه گذار مي توانند به طور دلخواه در بيمه نامه شرايطي را بر خلاف مقرراتو نظام بيمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفي مي شود.با توجه به نفش حمايتکنندة بيمة مرکزي ايران از بيمه گذاران و بيمه شدگان، موسسات بيمة کشور، بايدعيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه گري عمل کنند. بيمة مرکزي ايرانوظيفه دارد که در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاران در شرايط عمومي قرارداد وتعرفه هاي بيمه تغييراتي را مستمراً به نفع بيمه گذاران انجام دهد، به طوري کهبيمه گران با دريافت حق بيمة کمتري تعهدات بيشتري ر ا در قبال بيمه گذاران بر عهدهگيرند. افزون بر اين، مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي در برگيرندة اين واقعيت استکه تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستني با حمايت بيمه گذاران و بيمهشدگان دارد. همچنين در بند 1 از مادة 5 قانون که ناظر است بر وظايف بيمة مرکزيايران آمده است که تهية آيين نامه ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراي امور بيمه ايبر عهدة بيمة مرکزي ايران است. مادة 7 قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد کهنه فقط حمايت از حقوق بيمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشارة صريح د ارد به هدايتبيمه گر که مفهوم گستردة آن، ارشاد بيمه گر در جهت تأمين هر چه بيشتر بيمه گذاراست. بنابراين آشنايي کامل بر وظايف قانوني بيمة مرکزي ايران مي تواند مبين اينحقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به طور دقيق به کار گرفته شده و از هر جهت درتأمين هر چه بيشتر منافع بيمه گذاران تحت نظارت و بررسي است. اين مطلب خود ميتواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالي بسياري باشد که بيمه گذاران به دليل بي اطلاعياز نحوة فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمة مرکزي ايران به هيچ نهاد و سازماني وابستهنيست، بدان دچار مي شوند.
فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................................................................... 1

تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)............................................................................... 1

تاريخچة بيمه در ايران.......................................................................................................................... 2

فصل اول : بيمه چيست؟

بخش اول: تعريف واژه بيمه؟.............................................................................................................. 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه.................................................................................... 6

بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه......................................... 10

فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل

بخش اول: بيمه شخص ثالث........................................................................................................... 15

توضيحات مهم................................................................................................................................... 16

مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث........................... 17

بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل.................................................................................................. 18

توضيحات مهم................................................................................................................................... 19

مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين............................................................................... 19

بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل........................................................................................................... 20

خطرات تبعي و تكميلي...................................................................................................................... 21

مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه.................................................................................... 22

بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل.............................................................................. 23

شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل.......................................................................... 29

گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل.................................................................... 30

فصل سوم: بيمه آتش سوزي

بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي............................................................................................ 31

موضوع بيمه آتش سوزي................................................................................................................... 32

آتش سوزي چيست؟.......................................................................................................................... 34

بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي

مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي................................................................................................... 34

تعريف آتش سوزي............................................................................................................................. 36

بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي

شرايط عمومي.................................................................................................................................... 38

فسخ بيمه نامة آتش سوزي............................................................................................................... 41

شرايط خصوصي شرايط ويژه الحاقيه............................................................................................... 44

بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه

نحوة محاسبه حق بيمه...................................................................................................................... 46

پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي.............................................................................................. 48

فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)

بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي

كليات................................................................................................................................................... 50

قرارداد بيمه دريايي............................................................................................................................. 51

بيمه نامة دريايي................................................................................................................................. 53

بيمه نامه هاي حمل و نقل................................................................................................................ 57

بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا

بيمه بدنة كشتي.................................................................................................................................. 62

محدوديت پوشش.............................................................................................................................. 63

كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي............................................................................................ 68

باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي).......................................................................... 73

بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني

حمل و نقل در خشكي....................................................................................................................... 73

حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)........................................................................................................ 74

مراحل اجرايي واردات كالا............................................................................................................... 75

بيمه هاي باربري................................................................................................................................. 79

انواع خطرات تحت پوشش................................................................................................................ 82

خطرهاي مورد تعهد............................................................................................................................ 83

الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي................................................................................ 85

خسارت - خسارت همگاني و هزينه هاي نجات............................................................................. 91

عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه................................................................................................. 92


شركت سهامي بيمه ايران


پایان نامه بیمه


پایان نامه شركت سهامي بيمه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی مراحل حسابداري پيمانكاري

برنامه نویسی به زبا ن سی برای میکرو

75 دیتیل ساختمانی ! همه نوع دیتیل

مجموعه آیکونهای مشکی

انیمیشن زیبای عاشقانه

آموزش الكترونيكي

خلاصه کتاب مشتری در جایگاه شریک

تحقیق آماده با موضوع مدیریت کیفیت جامع(TQM) نتیجه گیری،اخلاق سازمانی

تحقیق آماده با موضوع مدیریت نگرش

تحقیق آماده با موضوع جایگاه علم مدیریت

تقویم خورشیدی

دانلود تحقیق و کمک پایان نامه نقش و جايگاه اخلاق در قرآن

دانلود تحقیق روش های عمده در تبلیغات

تولید پارچه گرد بافت

تولید چرم

صد کتاب

پکیج ابزار بازاریابی ایمیلی بهمراه آموزش تصویری

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

نمونه گزارش کارآموزی شماره 3