دانلود رایگان


مهمترین تمرینهای اسمبلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تمرینهای گنجانده شده در فایل ، این تمرینات با جواب کامل است و در نرم افزار em8086 قابل بررسی و همچنین با نوت پد قابل ویرایش هستند امید که راهنمای خوبی برای

دانلود رایگان تمرینهای گنجانده شده در فایل ، این تمرینات با جواب کامل است و در نرم افزار em8086 قابل بررسی و همچنین با نوت پد قابل ویرایش هستند امید که راهنمای خوبی برای دانشجویان گرامی باشد

1) رشته ای که در حافظه تعریف شده برعکس چاپ میکند(طول رشته مشخص)

2) رشته ای که در حافظه تعریف شده برعکس چاپ میکند(طول رشته نا مشخص)

3) رشته ای در حافظه تعریف شده، حروف کوچکش را بزرگ کند

4) بین 10 عدد دوبایتی ماکزیمم را یافته و در متغیر max ذخیره کند

5) ثبات ALحاوی یک عدد دلخواه است، برنامه ای بنویسید که مشخص کند عدد چند رقمی است(نتیجه درثبات DL)

6) برنامه ای که تعداد مقسوم علیه های فرد عدد موجود در ثبات AX رادر متغیر resبریزد

7) برنامه ای که تعداد بیتهای صفر عدد موجود در ثبات AX را شمارش ونتیجه را در CXقرار دهد

8) برنامه ای بنویسید که محتویات دو ثبات AX و BX را بررسی نموده و مشخص نماید ایندو ثبات چند بیت متناظر مساوی هم دارند و حاصل را در ثبات CX قرار دهد

9) برنامه ای بنویسید که شماره با ارزشترین بیت یک (سمت چپ ترین بیت یک) عددموجود در ثبات BL رایافته و در CLقرار دهد

10) برنامه ای که تشخیص دهد چند بار عبارت "aabaa" در رشتهتعریف شده تکرار شده است(جواب در cx)

11) برنامه ای که عدد موجود در ثبات AX را نمایش دهد

12) همون برنامه 11 اما خوشگلترتر

13) برنامه ای که یک عدد از ورودی بگیرد و در res قرار دهد

14) برنامه ای که جمع ارقام عددی که در ثبات AL است را بدستآورد و در مکان RES قرار دهد

15) برنامه ای که تعداد تکرار حرف S (کوپک و بزرگ) در رشته STR رامحاسبه کند

16) برنامه ای که فاصله های یک رشته تعریف شده در حافظه را از بین ببرد (با استفادهاز شیفت دادن کرکترها، زمان اجرا زیاد است صبور باشید لطفا)

17) برنامه قبلی (شماره 16) بهینه ترت و بدون استفاده از شیفت دادن کرکترها

18) عددی در ALاست، مشخص کنید کامل است یا نه

19) برنامه ای که مشخص کند رشته تعریف شده در مکان STR حافظه چند حرفیاست

20) برنامه ای که حرف اول نام موجود در مکان STR را بزرگ کند وبقیه حروفش را کوچک کند

21) برنامه ای که در رشته بجای حرف M حرف P قرار دهد (حروفکوچک و بزرگ)

22) برنامه ای که مشخص کند در رشته تعریف شده در مکان STR چند کرکتر رقمی(0 تا 9) وجود دارد و نتیجه را در RES قرار دهد