دانلود رایگان


پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه ، پروژه ،مقاله ،تحقیق و ...پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان فایل word قابل ویرایشتعداد صفحات283

دانلود رایگان پایان نامه ، پروژه ،مقاله ،تحقیق و ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان


فایل word قابل ویرایش

تعداد صفحات283



چـکـيده

امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق وتنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا کرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينهعلم معدنکاري نقش چشمگير و پررنگتري دارد.هر مهندس و يا هر کارگر فني که در معدنکار مي کند بايد نه تنها به توصيه هاي و متدهاي پيشرفته در جهت ازدياد توليد وراندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کليه شرايط و مسيرهاي منتهي بهاستخراج هر نوع ماده معدني بايد توجه کافي به محيط زيست را سر لوحه خود قرار دهد.

مساله حفاظت محيط زيست در عمليات معدنکاري چند سالي است که نظر متخصصان اين رشته را در کشورهايدر حال توسعه به خود جلبکرده است.در حالي که در کشورهاي در توسعه يافته وصنعتي اين موضوع يکي از مسائل روزآنها استو برنامه ريزان سازمان هاي اجرايي در اين زمينه مطالعات و تحقيقات وسيعيانجام داده اند و اين امر ناشي از اهميت موضوع مورد تحقيق مي باشد.پروژه حاضرابتدا نگاهي کوتاه به بحران منابع معدني در جهان و در واقع ميزان موجوديت و امکاندسترسي در سال هاي آتي به اين منابع را با توجه به کنترل کننده هاي مختلف بررسي ميکند.و اما در فصل بعد مساله از زاويه ديگر و دقيق تري بررسي خواهند شدو در واقعنگاهي دارد به ژئوشيمي نياز و منابع معدني چرا که بسياري از مسائل زيست محيطي بهفهم اصول پايه ژئوشيمي نياز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش ديگرنگاهي کلي ،اما تازه تري به اثرات زيست محيطي سه بخش عمده عمليات معدنکاري يعنياکتشاف ،استخراج وفراوري مواد معدني دارد.

اما در بخش زمين شناسي ساختماني معدنسرب روانج ابتدا نگاهي دارد به مشخصات عمومي معدن و سپس نگاهي دارد به بخش ها وتقسيماتو سازند هاو نوع زمين شناسي معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد تاريخچه زمين شناسي وچينه شناسي در دوران هايمختلف را مورد بررسي قرار مي دهيم.


فهرست صفحه


تشکر وقدراني:5

فصل اول :7

زمين شناسيساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج:8

چکيده :9

مشخصات وخصوصيات سرب :10

خصوصيات قابل توجه:10

تاريخچه 11

جداسازي:12

ايزوتوپ ها:12

مقدمه :13

تاريخچه راه اندازي معدن وکارخانه :16

زمين شناسي منطقه:17

ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17

ذخاير سرب و روي راونج:18

تجهيزات و ماشين آلات معدن و کارخانه راونج :18

موادمصرفي کارخانه:19

موادشيميايي:19

آب:20

برق:20

سوخت:20

مواد و قطعات مصرفي:20

عکس:22

ميزان استخراج در سالهاي گذشته:23

مواد مصرفي آتشباري در معدن:24

موادمصرفي در کارخانه:24

توصيف فرايند:25

فلوشيت کارخانه:26

مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27

تعداد پرسنل:29

مقدمه:31

وضيعت آب و هوايي:32

شرايط زندگي:32

شمه اي در مورد سن زمين:32

اصول چينه شناسي در محيط هاي رسوبي:37

رخساره هايمحيط خشکي :37

رخساره هايمحيط دريايي:37

تقسيم محيط هاي دريايي از لحاظ شکل وعمق:38

تقسيم بندي محيط هاي زيستيدريايي:39

تقسيم بندي محيط هاي دريايي از نظر نوع رسوبات 39

تعيين سن سنگ ها در چينه شناسي:41

تعيين سن مطلق :44

روش سرب:45

پالوژئوگرافي و ارتباط چينه شناسي :45

روش مطالعات پالئوژئوگرافي:46

شناسايي محيط رسوبي:46

حدود حوضه هاي رسوبي :47

رخساره ها و ارتباط غير مستقيم با کوهزايي: 49

رخساره ها و ارتباط غير مستقيم آنها با آب و هوا: 49

مطالعات پالئوژئوگرافي: 50

فرونشستن کف دريا :51

حرکت قاره اي :51

دلايل چينه شنااسي: 51

دلايل ديرينه شناسي: 52

دلايل پالئومگنتيسم:52

واحدهاي چينه شناسي:52

پرکامبرين :58

تقسيمات پرکامبرين :60

تقسيمات و حدود دوران پالئوزوئيک:63

تقسيمات دوران مزوزوئيک:71

دوران سنوزوئيک:82

دوره کواترنري :87

زمين شناسي عمومي منطقه :88

حرکات دوران اول:90

حرکات دوران دوم :90

فعاليت ماگمايي: 93

فاز ماگماتيت دوران اول:93

فاز ماگماتيت دوران دوم:94

فاز ماگماتيت ترسير :94

فصل دوم :96

محيط زيست منابع معدني:97

مقدمه :98

منابع معدني:99

عموامل کنترل کننده دسترسي به مواد معدني :100

عوامل زمين شناسي:100

عوامل مهندسي:102

عوامل محيطي :103

مواد مصرفي و الگوهاي اقتصاد جهاني:105

دوران نوين مواد معدني در جهان:106

ژئو شيمي زيست محيطي منابع معدني:106

سرب :107

منابع آلودگي:108

بيمار هاي ناشي از قرارگيري در معرض سرب:113

علائم ناشي از آلودگي به عنصر:114

اثرات حاد:115

اثرات خوني:115

اثرات عصبي:115

اثرات کليوي:116

اثرات توليد مثلي:116

سرطان زايي:116

اثر سرب در آلودگي محيط زيست:117

تاثير سرب برسلامت انسان :118

راههاي ورود سرب به بدن :120

دستگاه گوارش :120

دستگاه تنفس :120

جذب از طريق پوست:122

اثرات زيان آور سرب بر بدن انسان:122

دفع سرب از بدن :122

معالعجه مسموميت هاي سربي :123

تاثير سرب در آلودگي :124

تاثير سرب در آلودگي خاک ها :125

تاثير سرب در آلودگي آب ها :127

تاثير سرب در آلودگي گياهان :128

روي:130

منابع آلودگي:131

بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض روي:131

مسموميت حاد:134

مسموميت مزمن:135

مسموميت ژنتيک:135

مسموميت باروري:136

اثر ضد مسموميت:136

داده هاي مسموميت شغلي :136

درمان:136

سرب چيست:139

مسموميت سرب چگونه به وجود مي آيد:139

چه کساني در معرض مسموميت با سرب هستندو چه خطراتي آنها راتهديد مي کند:140

مسموميت با سربچگونه مشخص مي شود:141

آيا امکان اندازه گيري سرب خون در کشور وجود دارد:141

آلودگي سربي از کجا منشاء مي گيرد:142

راه هاي جذب سربدر بدن چيست:143

سرب خون در چه کساني بايد آزمايش شود:143

آيا مسموميتسرب درمان پذير است:144

براي حفظ سلامت خانواده از آلودگي سرب بايد چه کرد:144

سرب عامل خطر ساز در کودکان:145

مادران مي توانند ابتدا براي جلوگيري از ورود سرب به بدنکودکان اقدامات زير را انجام دهند:146

آلودگي محيط با سرب:146

اصول ژئوشيمي محيط زيست:147

مخازن ژئوشيميايي:149

ليتوسفر :150

هيدروسفر:150

اتمسفر:152

بيوسفر:153

چرخه هاي ژئوشيمايي :155

آلودگي طبيعي:156

آلودگي توليد شده به وسيله انسان:157

آلودگي اسيدي:159

درمان:162

نتيجه گيري:164

فصل سوم:167

اثرات زيست محيطي اکتشاف و استخراج و فرآوري موادمعدني:168

اثرات زيست محيطي اکتشاف موادمعدني:170

اثرات زيست محيطياستخراج مواد معدني:171

اثرات زيست محيطي فرآوري مواد معدني:177

نقش مهندسي فرآوري در کاهش خطرات زيست محيطي باطله هايمعدني:181

فاضلاب اسيدي چيست:182

روش هاي کاهش فاضلاب اسيدي :184

فرآوري و چگونگي تاثير آن بر فاضلاب هاي اسيدي:187

توليد سرب و نگراني هايزيست محيطي آن:194

آلودگي آلودگي محيط سرب:198

هشدارها:199

فصل چهارم:200

شيمي و آناليز سرب:201

مشخصات شيميايي:202

مقدمه :206

زمينه هاي تجربي و کيفي :206

رده بندي روش هاي تجزيه اي :207

روش هاي جداسازي :210

دستگاهوري در تجزيه:211

نگاه اجمالي:212

تبلور:212

تقطير :213

رسوب دادن :213

استخراج:214

کروماتوگرافي:214

انواع کروماتوگرافي:217

انتخاب بهترين روش کروماتوگرافي:220

کروماتوگرافيتبادليوني:222

رزين هاي متداول تبادليوني:223

خواص رزين ها :224

تبادل گرهاييوني معدني:226

انواع تقطير :228

تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229

آناليز استريولوژيک کلومرول هاي کليه بدنبال:238

مقدمه:238

مواد و روش کار:240

چرخه هاي بيوژيوشيمياييو تعادل آب:246

روشهاي تجزيه آب سرب:246

نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248

فوايد ديگر نمزارها :253

ارزش هاي تجاري:256


پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان


پایان نامه زمين شناسي ساختماني


مسائل زيست محيطي معدن سرب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان چـکـيده ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

... پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن ... شناسي معدن سرب راونج ،و ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن ... معدن سرب راونج دليجان.

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن ... زمين شناسي ساختماني و ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را باموضوع حفاظت محيط زيست ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان. ... و مسائل ...

دانلود پایان نامه معدن : زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست ...

دانلود پایان نامه معدن : زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست ...

پایان نامه بررسی مسائل زيست محيطي معادن سرب و زمين شناسي ...

... مسائل زيست محيطي معادن سرب و زمين شناسي ساختماني. 0 ... معدن سرب راونج دليجان ...

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج ...

... و مسائل زيست محيطي معدن ... زمين شناسي ساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج:8 ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان. ... و مسائل ...

دانلود پایان نامه معدن : زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست ...

دانلود پایان نامه معدن : زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

امروزه کليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست ...

پایان نامه بررسی مسائل زيست محيطي معادن سرب و زمين شناسي ...

... مسائل زيست محيطي معادن سرب و زمين شناسي ساختماني. 0 ... معدن سرب راونج دليجان ...

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج ...

... و مسائل زيست محيطي معدن ... زمين شناسي ساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج:8 ...

پروژه و پایان نامه مکانیک

پروژه و پایان نامه ... زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان: 10.

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان

پایان نامه و پروژه مقطع كارشناسي رشته استخراج معدن، چکیده: امروزه کليه مسائل مربوط به ...

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان ۲۸۳ ص word ...

آرین داک - دانلود مقالات پایان نامه و پروژه دانشجویی

دانلود مقالات پایان نامه و ... و مسائل زيست محيطي معدن ... نامه زمين شناسي ساختماني ...

دانلود پايان نامه رشته استخراج معدنزمين شناسي ساختماني ...

مقطع كارشناسي. رشته استخراج معدن . موضوع پايان نامه . زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست ...

آرین داک - دانلود مقالات پایان نامه و پروژه دانشجویی

دانلود مقالات پایان نامه و ... و مسائل زيست محيطي معدن ... نامه زمين شناسي ساختماني ...

دانلود پايان نامه رشته استخراج معدنزمين شناسي ساختماني ...

مقطع كارشناسي. رشته استخراج معدن . موضوع پايان نامه . زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست ...

دانلود پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي ...

دانلود پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان ...

پروژه دات کام | پایان نامه های مهندسی معدن

پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ... نامه بررسي كانسارها و ...

رشته استخراج معدن | Filepark

... و مسائل زيست محيطي معدن ... زمين شناسي ساختماني معدن ... شناسي معدن سرب راونج ،و ...

زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج ...

دانلود پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن ... معدن سرب راونج ...

پایان نامه پروژه کارآموزی ترجمه دانشگاهی - لیست پایان نامه ...

... و پایان نامه و ... و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان: زمين شناسي ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش …

... پایان نامه معدن آهك ... پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب ...

پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق دانشجویی ...

کد:366 – پایان نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن سرب راونج دليجان ...

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

107 پایان نامه معدن آهك چمبودك ... نامه زمين شناسي ساختماني و مسائل زيست محيطي معدن ...

آموزش ساخت Apple ID نامحدود

مقاله درباره آشنایی با بتن و کاربرد ش در شرایط محیطی و اقلیمی متفاوت و مصالح مناسب برای بکار بردن با آن

نظام تولید بهنگام ( کانبان) KANBAN

پروژه آماده سازه اداری 6طبقه

اولین برنامه اپدیت و دانلود نرم افزار کامپیوتر

قدرت بیان

پاورپوینت مدرسه ابتدایی در لندن

نتورک مارکتینگ راز پولدارشدن با درامد میلیاردی

کتاب آموزش کابردی CSS3

تشخیص شماره وایبری از غیر وایبری نسخه اورجینال2016 ((viber checker))

فرسایش خاک

پژوهشنامه اعتماد اجتماعی

کتاب آموزش فتوشاپ: ساخت متن به صورت کیک شکلاتی

عملکرد پی در هنگام زلزله

کتاب آموزش حرفه ای حل مکعب روبیک

کتاب آموزش تعمیرات تخصصی پکیج وشوفاژ دیواری

پاور پويت كامل فيزيولو‍‍ژي بخش گردش خون

ایران زمین

مفاتیح الجنان

گیاهان دارویی مفید در بیماری ها