دانلود رایگان


موضوع: حقوق مالکيت معنوي - دانلود رایگاندانلود رایگان بخش اول- فصل اولکلياتي در خصوص حقوق مالکيت معنوي مفهوم مالکيت معنوي و اقسام آنمقدمه:با توجه به اينکه امروزه دانش بشري پيشرفت زيادي کرده است ودر تجارت بين

دانلود رایگان


بخش اول- فصل اول

کلياتي در خصوص حقوق مالکيت معنوي


مفهوم مالکيت معنوي و اقسام آن

مقدمه:

با توجه به اينکه امروزه دانش بشري پيشرفت زيادي کرده است ودر تجارت بين مللي، فناوري انديشه و خلاقيت بيشتر به منصه ظهور مي رسد. ارزشتوليدات محصولات دارويي ، کامپيوتري و خيلي از توليدات ديگري که امروزه وجود دارندبيشتر از اينکه در جنس و ماده فيزيکي محصول باشند بيشتر به خلاقيت و ابتکاري استکا پشت اين محصولات خوابيده است. حتي بسياري از محصولاتي که در نگاه اول به نظر نياز کمتري به فناوري وتکنولوژي دارندبراي اينکه در بازار جاي پايي باز کنند روز به روزخلاقيت بيشتري راطلب مي کنند. اينجاست که حمايت از مفهوم انديشه و و خلاقيت مفهوم مالکيت معنوي راجلوه گر مي کند.

مالکيت معنوي از يک منظر عام عبارتست از آن دسته از حقوق وعلايق مالکانه که ناشي از فعاليت ذهني در حوزه هاي هنري ، ادبي ، علمي و صنعتي ميباشد. پس دولتها با تصويب قوانيني به حمايت از اين دسته حقوق مي پردازندتا به دوهدف عمده دست يابند. يکي اعطاي وجهه قانوني حقوق اخلاقي و اقتصادي خالقان اين نوعاثر نسبت به انتفاع مادي از آنها و چگونگي دسترسي عامه به اين نوع آثار و دومارتقاء و اشاعه خلاقيت و ابتکار و استفاده از نتايج آن و تشويق ((تجارتجوانمردانه)) که به توسعه اقتصادي اجتماعي کمک شاياني مي کند.

در کل ((حقوق مالکيت معنوي)) را اعطاء حقوق مشخص و محدود بهزمان معيني براي کنترل نحوه استفاده از کار و خدمات فکري به توليد کنندگان اينآثار ، از اين اشخاص حمايت به عمل مي آورد. اين حقوق به اشياء فيزيکي که احتمالا((اثر)) يا ((آفرينه[1][1])) ممکن است در آنها قالب گيري يا تجسم يافته باشد مربوط نمي شودبلکه مربوط به نفس آن اثر ذهني و معنوي مي گردند. اين قبيل بطور سنتي به دو شاخهعمده تقسيم مي گردد:

((اموال صنعتي يا مالکيت صنعتي)) و ((کپي رايت[2][2] يا حق نسخه برداري))


اقسام مالکيت معنوي :

کنوانسيون موسس سازمان جهاني مالکيت معنوي ((وايپر))که در14 ژوئيه 1967 در استکلهم منعقد شد در ماده 2 خود چنين مي گويد: ((مالکيت معنويمشتمل است بر حقوق مربوط به :

1- ادبيات و کارهاي هنري و علمي

2- اجراي هنرمندان و حقوق مربوط به ضبط و پخش آن

3- طراحي هاي صنعتي[3][3]

4- اکتشافات علمي [4][4]

5- اخترعات در تمام زمينه ها

6- مارکهاي تجاري ، مارکهاي خدماتي ، نامها و علايم معرفهبازرگاني

7- حفاظت در برابر رقابت ناجوانمردانه

و تمام حقوقي که از فعاليت هاي ذهني،علمي ، ادبي و هنري نشات مي گيرد.

قلمرو و بند 1 اشاره به طيف ((کپي رايت))دارد وآنچه در بند 2 آمده معمولا در ادبيات حقوق مربوطه

))حقوق مشابه)) خوانده مي شوديعني حقوقمشابه کپي رايت و نزديک به آن.

موارد مورد اشاره در بندهاي 3،5و 6 عناصرمتشکله بخش ((مالکيت صنعتي)) در حقوق مالکيت معنوي هستند و آنچه در بند 7 آمده رامي توان در همان شاخه دسته بندي کرد چنانچه ماده 1 بند 2 کنوانسيون پاريس برايحمايت از داراييهاي صنعتي ((مبارزه با رقابت ناجوانمردانه)) را جزيي از قلمروحفاظت از مالکيت صنعتي به معناي رقابت ناجوانمردانه آورده است.

اصطلاح مالکيت صنعتي شامل طراحي هايصنعتي و اختراعات هم مي شود اگر بگوييم که ((اختراعات)) يعني ارائه راه حلهاي جديدبراي مسائل فني و ((طراحي هاي صنعتي)) يعني طراحي هايي که هدف آنها زيبايي بخشيتشخص بخشيدن به ظاهر يک اثر ست مثلا طرح يک کامپيوتر، ضبط صوت و يا ...که مشخصه آنفرم کار است.

بعلاوه بحث مالکيت معنوي شامل مارکهايتجاري ، نامها و علايم مشخصه بازرگاني نيز مي باشد. از جمله نشانگرهاي مبدا و اسممحل توليد و نيز بحث حمايت در مقابل رقابت ناجوانمردانه. ممکن است اين بحث درمقايسه با مثلا مالکيت معنوي ((حق اختراع)) کمتر معلوم و قابل تميز باشدولي آنچهدر اين بين مهم است اينکه طراحي هاي صنعتي اطلاعات و مفاهيمي را به خريدار منتقلمي کنند- بطور اخص در مورد کالاها و خدماتي که در بازار براي عموم عرضه مي شوند- واينکه با استفاده هاي غير مجازي که از اين علايم باعث سردرگمي خريداران مي شودبايد برخورد قانوني شود.

معاهده ژنو 1978 در خصوص ثبت بين المللياکتشافات علمي ، يک(( اکتشاف علمي)) را چنين تعريف مي کند: ((شناخت پديده ها ،قوانين يا خصوصيات عالم ماده که قبل از اين شناخته نشده و قابل ارزيابي نبودهباشد)). حال آنکه قبلا يادآور شديم که اختراعات يعني ارائه راه حلهاي نوين برايمسائل ، خصوصا مسائل فني ، اين راه حلها طبعا بايد متکي بر خصوصيات و قوانين عالمماده باشند و گرنه نمي توانند به لحاظ فني يا ماديا مادي بکار آيند اما نيازي نيستبه اينکه اين قوانين و خصوصيات قبل از اختراع نامکشوف و ناشناخته بوده باشند. چهقوانين طبيعي مربوط به آن همزمان با اختراع و توسط خود مخترع کشف شونديا اينکهقبلا توسط ديگران کشف شده باشندفرق نمي کند به هر حال يک اختراع است . از اينجاستکه ما به تفاوت بين اختراع و اکتشاف علمي پي مي بريم.


الف) ورقه اختراع (حق الاختراع)

هنگامي که فرد به يک اختراع دست مي يابدبراي اينکه به وضعيت خود وجهه قانوني بخشد با توصيف و شرح اختراع خود به دولتتقاضاي صدور سندي را مي کند که ورقه اختراع ناميده مي شودکه بموجب آن اختراع موردنظر تنها با اجازه صاحب امتياز قابل بهره برداري از قبيل توليد، فروش ، استفاده وغيره است.

اختراع ممکن است مربوط به يک محصول و يايک ((روند)) باشد. معمولا امتياز اختراع محدود به مدت زمان معيني عموما بين 15 تا20 سال است.

حق الامتياز اختراع فقط بدين معناست کهديگران بدون اجازه وي حق استفاده و بهره برداري از اين امتياز را ندارند و بدينمعنا نيست که صاحب امتياز مي تواند دست به تاسيس يک کارخانه توليد انبوه بزند. پسچنانچه مخترع هم بخواهد دست به کاري يا توليدي بزند ناگزير از مراحل قانوني و انجام تشريفات است که در هرکشور تفاوت دارد. از سوي ديگر گر چه اين امتياز به ثبت مي رسد ولي دولت مکلف نيستکه به کشف مواردي بپردازد که بدون اجازه صاحب امتياز از حق اختراع استفاده کردهاندبلکه دولتها فقط با شکايت شخص صاحب امتياز و تعقيب قضيه از سوي او وارد مراحلقانوني مي شوند.

به هر حال چون امتياز اختراع يک امتيازانحصاري است که از سوي دولت به شخص مخترع داده مي شود ، لذا دولت هم در مقابلاينکه شخص راز مکتوم خود را نگه داشته و براي پيشرفت و ارتقاء علمي جامعه جزئياتآنرا در اختيار دولت نهاده است از حقوق مادي و معنوي وي پاسداري مي کندو مانعسوءاستفاده ديگران مي شود.


[1][1]. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوقاموال گنج دانش


موضوع:


حقوق


مالکيت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پيش درآمدي بر مالکيت معنوي

Feb 16, 2016 · ... شي معين مادي نيست و موضوع اين حقوق فعاليت و ... حقوق مالکيت معنوي، حوزه اي است که ...

مروري بر مالكيت معنوي :: مقاله در راهكار مديريت

حقوق مالكيت معنوي و انتقال ... اي كاش شما هم با ذكر منبع به اهميت اين موضوع صحه ميگذاشتيد.

×مقاله آباد اینجاست× - تحقیق آماده حقوق با موضوع حقوق ...

فهرست مطالب. بخش اول فصل اول: کلياتي در خصوص حقوق مالکيت معنوي 1- مفهوم مالکيت معنوي و اقسام آن 1

تحقیق رایگان درباره حقوق مالکیت معنوی درس کار …

موضوع: حقوق مالکيت معنوي . استاد: گردآورنده: بخش اول- فصل ... الف- حقوق مالکيت معنوي در ...

مالکیت فکری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که ...

نوآوري و مالكيت معنوي - Farzan Institute - موسسه فرزان

تعاريف مربوط به موضوع ... اول بيان قانوني حقوق معنوي و ... حمايت قوى و مؤثر از حقوق مالکيت ...

حقوق مالکيت معنوي و حقوق بشر: تعامل‌ها و تعارض‌ها ...

حقوق مالکيت معنوي و حقوق بشر: تعامل‌ها و ... حقوق بين‌الملل. موضوع حقوق مالکيت ...

حقوق - حقوق مالکیت معنوی (فکری)

1-در مورد حقوق معنوي ميخواستم ... در حاليکه موضوع آن شيء معين ... و مالکيت صنعتي و ...

مقدمه‌ای بر< حقوق مالکیت معنوی> | کتابیار پند …

مقدمه‌ای بر< حقوق مالکیت معنوی> ... موضوع مالکيت ... سازمان جهاني مالکيت معنوي

گذري بر حقوق مالکيت معنوي در ايران

حقوق مالکیت معنوی یا همان حق نشر و ... در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ...

گذري بر حقوق مالکيت معنوي در ايران

حقوق مالکیت معنوی یا همان حق نشر و تکثیر یا کپی ... در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

دادگاه صالح در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در ... بررسی موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ...

موضوع پایان نامه فقه و حقوق - پذیرش و چاپ مقاله …

· موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق · موضوع پایان ... ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره اينترنت ...

بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در …

بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و ... 1.4 تاريخچه: حق مالکيت فکري موضوع جديدي است. در سال 1690 ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) ... 1.4 تاريخچه: حق مالکيت فکري موضوع جديدي است. در ...

دادخواهی - موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه مقطع …

127. قانون حاکم در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره ... 331. مباني فقهي مالکيت معنوي 332. مباني کلامي ...

ضمانت ‌اجراهاي نقض حقوق معنوي مخترعان

Jul 02, 2016 · ... و اين امر در پناه برخورد قاطع و سريع با کساني ممکن خواهد شد که حريم حقوق مالکيت ... حقوق معنوي صاحبان حق ...

سراج انديشه - amanitavani.blogfa.com

موضوع : حقوق مالكيتهاي فكري ... ­نامه­هايي که مورد مذاکره قرار گرفت مربوط به جنبه­هاي تجاري حقوق مالکيت معنوي ...

مجموعه قوانين مالکيت معنوي - کتاب های حقوقی - …

مجموعه قوانين مالکيت معنوي. ... سعي شده از لابلاي قوانين مختلف؛ آن قوانين و موادي را که در مورد موضوع ... حقوق. ...

نگرشي بر موضوع مالكيت معنوي - ره آورد نور

نگرشي بر موضوع مالكيت معنوي سه شنبه, 13 اسفند 1392 ساعت 12:30 نویسنده: ... تعريف حقوق مالكيت معنوي. عبارت «Intellectual ...

معاونت حقوقی و امور مجلس - hvm.ir

۳-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ... مالكيت معنوي، 1384، ص 19 ... حقوق مالکيت فکري، حق مولف ومالکيت ...

نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکيت معنوي - …

در بخش اول، مفاهيمي همانند مفهوم مالکيت معنوي، طبيعت ... حقوق مالکيت معنوي، به ... و موضوع دعوا پرداخته مي شود ...

مالکیت فکری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای ... موضوع‌های مرتبط با ایران. تاریخ ایران: پیش از اسلام: تاریخ ...

وبلاگ دانشجویان رشته حقوق - قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي

در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند. در ...

معاونت حقوقی و امور مجلس - hvm.ir

۳-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله ... مالكيت معنوي ... حقوق مالکيت فکري ...

نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکيت معنوي - …

در بخش اول، مفاهيمي همانند مفهوم مالکيت معنوي ... حقوق مالکيت معنوي ... و موضوع دعوا ...

مالکیت فکری در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای ... موضوع‌های مرتبط با ...

قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

قبل از اين ديديم که حقوق (مالکيت) معنوي، منفعت محسوب نمي شوند. بنابراين، از جهتي که فقها و ...

حقوق مالکيت فکري چيست؟ - yjc.ir

حقوق مالکيت ... به عبارت دیگر موضوع این حقوق روابط ... حمايت وكلا از حقوق مالكيت فكري و معنوي ...

وبلاگ دانشجویان رشته حقوق

حقوق (مالکيت) معنوي عمر کوتاهي ... معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

مفاهیم و تعاریف ،تاریخچه جهل و اشتباه در حقوق ... از عنصـر معنوي لازم است نیز موضوع ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

... در باره اين موضوع در كتاب حقوق ... مورد مالکيت ادبي و ... جهاني مالکيت معنوي در ...

حقوق: سلب مالکيت خصوصي بلحاظ منافع عمومي- …

البته در حقوق کنوني با ... هرگاه موضوع حق مالکيت و محل ... مالکيت معنوي از مهم ترين ...

دانلود کارتحقیقی حقوق مالکيت معنوي - 8ll8| مرجع …

حقوق مالکيت معنوي فهرست مطالب بخش اول فصل اول: کلياتي در خصوص حقوق مالکيت معنوي 1- مفهوم ...

ورود حق کپي‌ رايت به سياست‌هاي کلي نظام

... حقوق مالکيت ... موضوع کپي رايت، حقوق مالکيت ادبي، هنري، فکري و معنوي آنچنان ...

قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي در مقابل انتفاع

قابليت بقاء حقوق (مالکيت) معنوي ... معنوي و ساير اموال ديده نمي شود و حتي بايد گفت موضوع وقف ...

حجت خادمي، دانشجوي دکتراي حقوق مالکيت معنوي- …

حجت خادمي، دانشجوي دکتراي حقوق مالکيت معنوي- دانشگاه برن ... (موضوع بند 5 ماده 15 کنوانسيون ...

وبلاگ تخصصي حقوق ايران

حقوق مالکيت معنوي وحقوق بشر:تعامل ها وتعارض ها phd ... موضوع: خدمات پایان نامه ارشد ...

کتاب سال اسپاگتی

نرم افزارPortable SACS 5.1

ترجمه مقاله - تحقیق برروی تأثیر عوامل امنیت اطلاعات سیستمهای هتلداری بر قابلیت اطمینان آنها

سازه های فولادی 1

آموزش تصویری و گویای اسکچ آپ

بازیافت طلا از قطعات کامپیوتری و الکترونیکی

جوشکاری فولادهای ساده کربنی وکربن منگنزدار

بازیافت طلا ونقره ازقطعات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی برای مهندسین شیمی Fluid Flow

آموزش تصویری وی ری اسکچ آپ جلسه 2 و3

جوشکاری نفوذی

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

فایل خود هیپنوتیزم فروش میلیونی

طرح آماده ویلا سه بعدی اسکچ آپ بهمراه تنظیمات رندرگیری

جوشکاری با پرتوهای الکترونی

ترسیم نمودارهای dfd بانک

جوشكاری اصطكاكی

مقایسه شالوده ی حقوق بشر از دیدگاه فلاسفه ی اسلام و غرب

حسابداری 130. کشف کردن"Bay(دهنه)"در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری

حسابداری 131. تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری(2013)