دانلود رایگان


پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A-» - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشگفتار: بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی وارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. درچارچوب بودجه ریزی

دانلود رایگان

پیشگفتار:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی وارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. درچارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحتعنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج،از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکتسیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینهای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی وتخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقیمی شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این استکه اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشیاستوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقعبودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگوییدولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به اینپرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهدافبرسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجهدر سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 کل کشور مطرحشد براساس این بند:

” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) درراستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورددرآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها وسازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده وتوزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورتمی گیرد انجام دهد. ” این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″ قانون بودجه سال1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تکرار شد.

با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنانبا ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلاتپیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههایاجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات وتسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابهارائه نماید.

اینتحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصلمسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوممربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندیو روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخشسوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیقکه روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه وتحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیقرا به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهاداتکاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.
دانشجویی


حسابداری


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


About our ads

Visit The Official M&M'S® Website To Meet Our Beloved M&M’S Brand Spokescandies!

پایان نامه ارشد ابوصادقی - رحیم آبادی ها / ر ِیمباد …

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد « m.a ... پایان نامه الهام حسین نیا 1385 . 40.

پایان نامه کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل …

... دانشکدۀ حقوق پایاننامه برای دریافت درجۀ ... نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی …

... دانلود پایان نامه برای دریافت درجۀ ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ...

دانلود پایان نامه دانشگاهی :: سایت فروش …

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد تفکر …

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی رشتۀ ... کارشناسی ارشد (m.a) ... پایاننامه برای دریافت ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد مشارکت …

پایان نامه کارشناسی ارشد (m.a.) ... پایان نامه برای دریافت ... پایان نامه برای دریافت درجۀ ...

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت …

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد “m . a ” ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ...

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی …

... ارائه راهکار مناسب پایان نامه برای دریافت درجۀ ... درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ...

پایان نامه ها و تزهای کارشناسی ارشد

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (m.a) ... پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت …

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد “m . a ” ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ...

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی …

... ارائه راهکار مناسب پایان نامه برای دریافت درجۀ ... درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ...

پایان نامه ها و تزهای کارشناسی ارشد

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (m.a) ... پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - kaleg.vcp.ir

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی‎ارشد « m.a ... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

پایان نامه های حقوقی - مطالب خرداد 1395

پایاننامه برای دریافت درجۀ ... m.a. پایان نامه برای دریافت ... پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(m.a)

دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه های حسابداری 5

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a » پایان نامه ... موثر برای ارائه پایان نامه ...

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی …

... کارآموزی پاورپوینت کارشناسی ... مدارات کنترل برای ... پایان نامه بررسی مشکلات پیاده ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در …

پایان نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد ... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) ...

سایت دانلود پایان نامه - 134

دانلود متن کامل پایان نامه های ... پایاننامه کارشناسی ارشد ... برای رعایت حریم خصوصی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه دانشگاهی یا درجۀ ... می شود پایان نامه کارشناسی ارشد ... پایان نامه برای دریافت ...

رحیم آبادی ها / ر ِیمباد ِن / RAHIMABADIAN

برای رحیم آبادی های ساکن ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ... » پایان نامه ...

دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری …

دانلود متن کامل پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با فرمت ورد word موضوع:

پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی چگونگی …

پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی چگونگی به‌کارگیری طنز در آگهی‌های تبلیغاتی رادیو پیام

پایان نامه توسعه صنعت گردشگری | توریسم در ایران

... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد «m.a» اما شکل استفاده وبهره برداری از آن در ...

سایت دانلود پایان نامه - 133

دانلود متن کامل پایان نامه های ... پایان نامه مقطع کارشناسی ... برای رعایت حریم خصوصی ...

رحیم آبادی ها / ر ِیمباد ِن / RAHIMABADIAN

برای رحیم آبادی های ساکن ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ... » پایان نامه ...

دانلود پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری …

دانلود متن کامل پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با فرمت ورد word موضوع:

پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی چگونگی …

پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد: بررسی چگونگی به‌کارگیری طنز در آگهی‌های تبلیغاتی رادیو پیام

پایان نامه توسعه صنعت گردشگری | توریسم در ایران

... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد «m.a» اما شکل استفاده وبهره برداری از آن در ...

مدیریت - kaleg.vcp.ir

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی‎ارشد « m.a ... پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی راه های …

پایان نامه ی راه های مراسلاتی و تجاری و امنیتی و رفاهی دوره های ... پایان نامه ها; کارشناسی ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی ساخت نانو …

... پایان نامه برای دریافت درجۀ ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد m . a ...

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ...

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر قیمت گذاری بر خدمات …

... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد «m.a» ... پایان نامه کارشناسی جهانگردی نقش ...

دانلود فایل های پایان نامه - مطالب ارسال شده توسط …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « m. a ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

دانلود مقاله سخت کردن شعله ای – عملیات حرارتی …

دانلود پایان نامه دارایی های ... پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«m.a ...

«بررسی چگونگی به‌کارگیری طنز در آگهی‌های …

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a.) ... برای پایاننامه ... برای دریافت ...

ايران متلب | مرجع فیلم های آموزشی فارسی دانشگاهی …

... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی عنوان پایان نامه: ...

تلگرام قرمز 10000 استیکر

طرح توجیهی احداث کارخانه یخ

وای فای شارژر

طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست

انواع متر

چاکراهای انرژی وسنگ درمانی

کسب درآمد حلال از اینترنت

آموزش جی آی اس

آموزش تضمینی دانلود فیلم از YOUTUBE

دانلود مجموعه جذب جنس مخالف،عاشق کردن دیگران،جذب همسر،عاشق کردن پسر،دختر

کتاب نایاب تحف العقول

مجموعه کامل عربی رشته انسانی

50 صفحه مهارت تصویری برای جذابیت

چوب ,هنر ,درامد

پروژه ی جامع از رفتار سیالاتی نانو ذرات

هیدروژناسیون دی نیترو تولوئن

معرفی هتل 5ستاره مدینه الرضا مشهد

انتی ویروس ESET mobile security

مدنی 1

جزو حقوق مدنی 2