دانلود رایگان


فولاد هاي زنگ نزن - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600مقدمه و معرفياهميت فولاد درتمدن بشري و نقش ويژه آن در صنعت، کشاورزی و زمينه هاي گوناگون زندگي كنوني بر كسيپوشيده نيست. امروزه بخش اعظمي از تجهيزات

دانلود رایگان

مقدمه و معرفي

اهميت فولاد درتمدن بشري و نقش ويژه آن در صنعت، کشاورزی و زمينه هاي گوناگون زندگي كنوني بر كسيپوشيده نيست. امروزه بخش اعظمي از تجهيزات بيمارستاني، وسايل، ابزار و دستگاه هايپزشكي، دندان پزشكي و آزمایشگاهی هاي تشخيص طبي با استفاده از انواع آلياژ هايفولادي ساخته مي شود. از سوي ديگر برخي از انواع فولاد زنگنزن هم به عنوان بيو مواد فلزي در پزشكي و دندان پزشكي مصرف مي شود. در واقع، ازميان انواع فولاد هاي موجود، آلياژ فولاد زنگ نزن براي استفاده در کاربرد هاي پزشكيمناسب تشخيص داده شده است. نوعي از اين گروه براي تهيه كاشتني ها، وسايل تثبيت شكست داخلي، پيچ ها و سيم ها وصفحه شكسته بندي در پزشكي و ساخت و تهيه سيم هاي ارتودونسي، ابزار هاي معالجه ريشه دندان مثل سوهان سوزني و برقو، كاشتني دندانيو تاج يا روكش پيش ساختهدر دندان پزشكي مصرف مي شوند.


فولاد زنگ نزن همچنين به طور گستردهاي در كاربرد هاي پزشكي و دندان پزشكي نظير توليد ابزارها و وسايل دنداني همچونتيغ چاقوي جراحي، انبر جراحيو گيره هاي دندان مصنوعي مصرف مي شوند.

فولاد ها در گستره ي وسيعي از تركيبشيميايي در دسترس مي باشند كه هر يك خواص ويژه اي دارند و براي كاربرد خاصي طراحيو تهيه شده اند. يكي از دلايلي كه سبب شده تا آلياژ هاي فولادي از نظر مصرف تا بهاين حد عموميت و گسترش پيدا كنند اين است كه محدوده ي خواص مكانيكي كه فقط باتغيير اندكي در تركيب شيميايي پديد مي آيد، گسترده و وسيع است.
قبل از معرفي فولاد زنگ نزن به دندان پزشكي در دهه 1930ميلادي و مطرح شدن كاربرد هاي آن، تنها ماده اي كه مشخص گرديده بود مقاومت خوردگيكافي دارد، طلا بود. فولاد زنگ نزن استحكام

كششيبالايي دارد و به شكل فنر (سيم انعطاف پذير و كشسان) در وسايل ارتودونسي متحركبكار مي رود. اين آلياژ همچنين در وسايل ثابتبراي ساخت نوار، براكتو سيم آركمعروف است. سيم ارتودونسي از آلياژي ساخته مي شود كه با نام فولاد زنگ‌نزن آستنيتيپايدار شده است.آلياژ ديگري كه براي تهيه سيم ارتودونسي بكار مي رود، فولاد زنگنزن آستنيتي پايدار شدهاست

اولين فولادي كه براي تهيه كاشتنيبدون مورد استفاده قرار گرفت، آلياژ فولاد 18 درصد كرُم و 8 درصد نيكل (نوع 18-8 و يا در دسته بندي جديدنوع 302) بود كه از فولاد واناديم دار مصرفي براي تهيه صفحه شكسته بندي، قوي‌تر ومقاوم خوردگي آن نيز بيشتر بود . فولادواناديم دار به مدت طولاني براي كاربرد هاي كاشتني مصرف نشد زيرا مقاومت خوردگي آنكافي نبود. پس از آن، فولاد زنگ نزن 18 درصد كرُم و 8 درصد نيكل موليبدن دار معرفيشد كه به منظور اصلاح مقاومت در برابرخوردگي در آب‌نمك، حاوي موليبدن بود. اين آلياژ با نام فولاد زنگ نزن 316 شناختهشد. در دهه ي 1950، كربن فولاد زنگ نزن 316 از 08/0 درصد وزني به حداكثر 03/0 درصدوزني كاهش يافت تا مقاومت خوردگي بهتري در آب‌نمك حاصل شود. اين آلياژ با نامفولاد زنگ نزن 316 ال معروف شد