دانلود رایگان


دانلود پروژه افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات FAC - دانلود رایگاندانلود رایگان قالب بندی: word و قابل ویرایششرح مختصر:نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین کاراکترهای اجتناب ناپذیر سیستمهای قدرت می باشند و آنها بطور وسیعی روی ظرفیت انتقال

دانلود رایگان


قالب بندی: word و قابل ویرایش

شرح مختصر:

نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین کاراکترهای اجتناب ناپذیر سیستمهای قدرت می باشند و آنها بطور وسیعی روی ظرفیت انتقال خطوط انتقال و پایداریسیستم قدرت اثر می گذارند.PSSو ادوات FACTS میتوانند به میرایی نوسانات فرکانس پایین کمک کنند.هدف از این تحقیق طراحی PSS پیشرفته و طراحی کنترلر میرایی از ادوات FACTS می باشد.استراتژی کنترل هوشمند ترکیب شده است ازدانش شناسایی سیستم و کنترل منطق فازی و شبکه های عصبی به کار رفته در طراحی PSS . یک PSSمبتنی بر منطق فازی ارایه می شودو بوسیله شبکه عصبی تنظیم می شود.PSSپیشنهادی بهتر از PSS معمولی میرایی نوسانات سیستم را بهبود می بخشد.اما همان روش کنترل برای طراحی کنترلر ادوات FACTS راضیکننده نمی باشد،اساسا بدلیل موقعیت مختلف ادوات FACTS ونقشآنها در میرایی نوسانات سیستم قدرت در مقایسه با PSS.یکروش نظام مند در طراحی کنترلرFACTS پیشنهاد شده است.مسئله به عنوانیک نقطه نظر کنترلی در نظر گرفته می شود و بعنوان مسئله کنترل فیدبک به کار بردهمی شود.. نتایج شبیه سازی اثرات دمپینگ خوب این کنترلرها را نشان می دهد.کار دیگردر این تحقیق این است کهUPFC مدل می شود که یک وسیله FACTS مبتنی بر کانورتر با منبع ولتاژ می باشد وهمزمان ولتاژ باس وسیلان توان را در خطوط انتقال کنترل می کند.این UPFC تغییرات کوچکی به شبیه سازی و مطالعه سیستم قدرتمی دهد که شامل محاسبات پخش بار ،مدل کردن کنترل کانورتر و دینامیک UPFC ، مواجه UPFC با سیستم قدرت برای توسعه برنامه شبیه سازی گذراو فیزیکی و مدل کردن محدودیت عملیات.مدل پیشنهادی دقیقا رفتار UPFC را در حالت شبه دائمی نشان می دهد وبخوبی ظرفیتمنحصربفردUPFC را نشان می دهد در کنترل پخش بارو ولتاژ باس باهم به سرعت و بطور مستقل .

طبیعت نوسانات سیستم قدرت

در یک سیستم قدرت بهم پیوسته، ژنراتورهای سنکرون با یک سرعت می چرخندو سیلان توان در شرایط عملیات نرمال بایستی ثابت بماند.اگرچه هنگامی که یک اغتشاشبه سیستم قدرت اعمال می شود نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین رخ می دهد.ایننوسانات در بیشتر متغیرهای سیستم قدرت مانند ولتاژ باس،جریان خط،سرعت و توانژنراتور می تواند مشاهده شود.نوسانات سیستم قدرت اول مشاهده می شود بمحض اینکهژنراتورهای سنکرون بهم پیوسته می شوند تا ظرفیت تولید بیشتر و قابلیت اطمینانبیشتر برای سیستم قدرت فراهم کند.ژنراتورهای متصل نسبت بهم دارای فرکانسهای ۱تا۲هرتز می باشد.سیم پیچهای دمپر روی روتور ژنراتور برای جلوگیری از افزایش دامنهنوسانات بکار می رود.بعد از اینکه سیستمهای تحریک سریع برای جلوگیری از عدمسنکرونیزم ژنراتورها معرفی شدند،آن مورد توجه بوده است که این نوع سیستم تحریکهمیشه متمایل به کاهش دمپینگ نوسانات سیستم می باشد.پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) که سیستم تحریک مبتنی بر کنترلر دمپینگ میباشند، زیاد استفاده شده اند تا گشتاور دمپینگ را اضافه کنند و دمپینگ نوسانات راافزایش دهند.

کاربرد کنترل هوشمند طراحی PSS

مطابق با فصل ۱، با فعالیت مستمر بهره بالای تنظیم کننده هایاتوماتیک ولتاژ در بهبود محدودیتهای دینامیکی سیستم های قدرت کمک می کنند.آنهاهمچنین باعث دمپینگ منفی می شوند و درنتیجه سیستم را ناپایدار می کند مخصوصا درحالت وسیع، سیستمها را بطرز ضعیفی بهم متصل می کند. برای رفع این مشکل، یک سیگنالپایدارکننده مکمل در سیستم تحریک مطرح می شود. پایدارسازهای سیستم قدرت (PSSs) این سیگنال پایدارساز مکمل را فراهم می کند و درموارد بسیاری به کاربرده می شود تا نوسانات الکترومکانیکی ژنراتور را میرا کندپایداری کلی سیستم های قدرت را افزایش می دهد. یک PSS معمولیبر اساس تابع انتقالی می باشد که آن تابع برای یک مدل خطی طراحی شده است و ژنراتوررا در یک نقطه کار خاصی نگه می دارد. [۱, ۵۹]

PSSهای معمولی بطور وسیعی بکار میروند و پایداری سیستمهای قدرت را بهبود داده اند.به این دلیل یک PSS معمولی برای نقطه کار خاصی طراحی شده است تا مدلتابع انتقال خطی بدست آورده شود، آن نتایج راضی کننده ای در رنج وسیعی از شرایطعملیاتی فراهم نمی کند. سیستمهای قدرت خیلی غیر خطی می باشند، و اغتشاشات تصادفیمثل تغییرات بارها و شرایط کاری متغیر با زمان باعث می شوند که مدل کردن دقیقسیستم های قدرت بزرگ در زمان واقعی بسیار مشکل باشد. غیر خطی بودن و بی دقتی درمدل کردن منجر به توجه ما به کنترل منطق فازی می شود، که آن یک وسیله قوی درسیستمهای کنترلی می باشد و بطور دقیقی توصیف نشده است. طراحی PSS مبتنیبر یک سیستم استنتاجی فازی-عصبی تنظیم کننده (ANFIS PSS) ترکیب شده است از نقطه نظرهای فیزیکی نوسانات سیستم قدرت ،شناساییسیستم، نظریه های کنترل هوشمند (مخصوصا ،منطق فازی و شبکه عصبی).

اندازه اغتشاش سریع توان الکتریکی و تغییر سرعت (بدست آمده روی خط)بعنوان ورودیها بکار می روند، و قوانین کنترل فازی ابتکاری بر اساس درک جنبه هایفیزیکی نوسانات سیستم قدرت می باشند. سومین درجه مدل میانگین محرک رگرسیون خودکار(ARMA) برای سیستم تولید بکار برده می شود. روش حداقلمربعات بازگشتی(RLS) با یک ضریب فراموشی متغیر به کاربرده می شود تا بردار عامل مشترک مدل سیستم تولید بدست آید [۶۰]. ANFIS PSS یک کنترلر منطق فازی نوع سوگنو مرتبه صفر بکارمی برد[۶۱] که توابع عضویتش و اثراتش با استفاده از یک شبکه عصبی تنظیم می شود.توصیف جزئیاتANFIS PSS پیشنهادی در بخشهای بعد داده میشود.

فهرست مطالب

· مقدمه

· طبیعت نوسانات سیستم قدرت

· اجرای کنترل هوشمند برای طراحی PSS

· مقدمه

· طراحی ANFIS PSS

· ساختار سیستم

· شناساگر دستگاه

· ANFIS PSS مبتنی بر منطق فازی

· ارائه شبکه عصبیPSS مبتنی بر منطق فازی

· آموزش آن-لاین ANFIS PSS

· نتایج شبیه سازی -ANFIS PSS

· سیستم باس بینهایت تک-ماشینه

· سیستم ۱۳-باس ۴-ماشینه دو-ناحیه ای

· سیستم ۶۸-باس ۱۶-ماشینه

· ANFIS PSS با طرح خود-سازماندهی

· نتایج شبیه سازی – ANFIS PSS با SOM

· سیستم باس بینهایت تک-ماشینه

· سیستم ۱۳-باس ۴-ماشینه دو-ناحیه ای

· سیستم ۶۸-باس ۱۶-ماشینه۴۱

· مدل کردن و طراحی کنترلر دمپینگ برای UPFC

· مقدمه

· مدلUPFC ساده شده

· محاسبه سیلان توان

· مدل کردن کنترل و دینامیک UPFC

· شبیه سازی حوزه زمان سیستم قدرت با


پایان نامه،پايداري ديناميكي، ادوات FACTS،سيستم قدرت،برق،الکترونیک آموزش آن-لاین ANFIS PSS اجرای کنترل هوشمند برای طراحی PSS ارائه شبکه عصبیPSS مبتنی بر منطق فازی اعمال حدود جریان به کانورترسری اعمال حدود ولتاژ به کانورترها بررسی پایداری دینامیکی سیستم های


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت ...

افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات fac قیمت: ۵۶۰۰۰ریال تعداد ...

افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت ...

لینک دانلود: افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات fac.

,پایداری دینامیکی , الگوریتم ژنتیک (GA) , پایدار …

افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از ... لینک دانلود: افزايش پايداري ... سيستم قدرت و ادوات fac.

پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات

... ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ... ادوات Facts دانلود پروژه ادوات Facts ...

Mohammad Sadegh Vafakhah - پایداری در سیستم قدرت

... و پايدارساز در سيستم قدرت ... با استفاده از Pss و ادوات ... پايداري ديناميكي سيستم ...

دانلود افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از

افزایش پایداری دینامیكی با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت و ادوات facts در ... دانلود پروژه ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مقالات مهندسی برق

افزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات ... افزايش پايداري ...

دانلود پروژه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با ...

... های قدرت با کنترلر pss و ادوات ... و اثراتش با استفاده از ... دانلود پروژه بررسی ساز و ...

مهندسی برق - پایداری در سیستم قدرت

... و پايدارساز در سيستم قدرت ... از blackout با استفاده از Pss و ... پايداري ديناميكي سيستم ...

دانلود پروژه ادوات facts

دانلود پروژه ادوات facts,دانلود پایان ... سایت عضویت تماس با ... و شبيه سازي انواع ادوات ...

کاملترین بانک موبایل اصناف با 80 صنف

کتاب گردش در جهان

آموزش ساخت گروه جیمیل و ارسال ایمیل گروهی رایگان

قوانین ثبت اختراعات

تکنولوژی بیوسنسورها ی الکتروشیمیایی در تخمیر

پایان نامه علو اجتماعی با موضوع شرایط ازدواج و عقد

پایان نامه با موضوع شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

پایان نامه با موضوع اتحادملی وانسجام اسلامی ازدیدگاه آیات وروایات اسلامی

50 پروژه کاربردی سی شارپ - قسمت سوم

برخورد یا گفتگوی تمدنها

حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ

رضایت شغلی

Handbook of Vitamins

در جست و جوی اصول (فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری 1 هندریکسون) ویژه دانشجویان ارشد رشته حسابداری

آموزش ماکرو نویسی در محیط اکسل

مجموعه لغات مهم برای املای کنکور

پروژه بررسی انواع پمپ های بتن

HACCP(فایل ارایه)

راز طول عمر

آفات مهم گیاهی