دانلود رایگان


آموزش Idrisi - دانلود رایگاندانلود رایگان آموزش Idrisi شامل قسمتهای:ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻨﻬﺎی اﯾﺪرﯾﺴﯽ، وارد ﮐﺮدنﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤیط ایدریسی، اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ

دانلود رایگان


آموزش Idrisi

شامل قسمتهای:

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺮی آﯾﮑﻨﻬﺎی اﯾﺪرﯾﺴﯽ، وارد ﮐﺮدنﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺤیط ایدریسی، اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، رﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎدﯾﺠﯿﺖ ﮐﺮدن، تهیه نقشه DEM، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن و ﻣﻼﯾﻢﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن، آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻠﺖ، ﺟﺪاﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده ﻣﺮز ﺣﻮزه، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﺒﻞ فایل های وﮐﺘﻮری، اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻌﺮﯾﻒراﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻧﻘﺸﻪ،ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺖ و ﮐﻼﺳﻬﺎی آن،تهیه ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎع، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اراﺿﯽ، اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﻋﺪدﺛﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ، ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻨﺪﻓﺮم، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی، ﻣدیریت فایل ها، ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ در ورژﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺪرﯾﺴﯽ،دﺳﺘﻮر تهیه ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ها.


آموزش Idrisi| آموزش ایدریسی| آموزش قسمت های مختلف ایدریسی|free download IDRISI| IDRISI 2.08| IDRISI 2.08 اموزش نرم افزار| IDRISI سنجش از راه دور| nhkg| اموزش نرم افزار IDRISI 2.08| دانلود رایگان نرم افزار سنجش از راه دور IDRISI 2.08| دانلود رایگان نرم افز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

suoe.ir - سایت علمی تخصصی محیط زیست

ویدیوی آموزش نصب نرم افزار 2014 erdas imagine; لیست منابع آزمون دکتری محیط زیست 1396; جدیدترین سایت ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - نرم افزارهای نقشه برداری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ...

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک

پیدایش - گزارشکارومطالب بیولوژی خاک - - پیدایش ... هدف: رنگ آمیزی باکتری ها مقدمه. در عمل ...

پیدایش - اندازه­گيري نسبت جذب سديم (SAR)

هدف آزمايش : اندازه­گيري نسبت جذب سديم (sar) مقدمه : خاك ­هاي مبتلا به شوري در مناطق خشك بسيار ...

دکتر سیدعلی چاوشیان - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

تماس با ما: تلفن دفتر: 77240565 - 77240399. دورنگار: 77240398. تلفن مرکزی دانشگاه: 9-77451500. آموزش کارشناسی:

کسب درآمد ملیونی ازاینترنت (تضمینی)

word2013را قورت بده ...!

قصیده سال دردی

(apk (roobak ram faster بهترین انتخاب

معرفی تکنیک چیدمان فضا از زبان ترنر ، هنسن و هیلیر

برنامه ای برای پاکسازی هارد و فایل های بی مصرف ویندوز

برنامه ای قدرتمند با محیطی ساده برای قفل گذاری فلش و...

یاداشتهای علم جلد یکم 1347،1348

مقاله جامع دوربینهای مدار بسته

اله های گذشتگان اریک فون دانیکن

تحلیل فضای شهری

کتاب: بحران در نهادهای جهانی و امنیت بین المللی چند جانبه گرایی

کتاب: بحران سیاست خارجی آمریکا

آموزش کامل کسب درآمد اینترنتی در منزل

آموزش ups

پرسشنامه موفقیت سازمانی

گزارش کاراموزی نوشابه و اب معدنی

مجموع آثار برتولت برشت

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95

تحقیق با موضوع اصول طراحی یک واحد عملیاتی ضدیخ