دانلود رایگان


اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست - دانلود رایگاندانلود رایگان اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست آفیس،فرمت داکس، 156 صفحهفهرست مطالبعنوانمقدمهفصل اولآلودگی زیستیبخش اولآلودگی آب هابخش دومآلودگی هوابخش سوم آلودگی خاکفصل

دانلود رایگان اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

 

آفیس،فرمت داکس، 156 صفحه


فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول
آلودگی زیستی
بخش اول
آلودگی آب ها
بخش دوم
آلودگی هوا
بخش سوم
آلودگی خاک
فصل دوم
پالایش زیستی
بیوگاز
تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال Actived sludge
تولید کمپوست
نقش میکروارگانیسم ها در حذف آلودگی نفتی از آب ها
استفاده از لجن فاضلاب بر زیست پالایی خاک های آلوده بهنفت
حذف فلزات سنگین با استفاده از میکروارگانیسم ها
تصفیه بیولوژیکی پساب های حاوی فلز سمی روی (Zn)2+ به وسیلهجلبک دریایی
منابع

 

 

 

پیش گفتار:


به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگیافراد در ارتباط باشد محیط زیست اطلاق می شود که محیط زیست شامل آب ، خاک ، هوا و... می گردد.
محیط زیست نقش بسزایی در زندگی افراد جامعه دارد و توجهبه سلامتی و تلاش در زمینه بهبود بهداشت آن، زدودن مجدد آن از آلودگی های ایجادشده حائز اهمیت می باشد.
امروزه در جهان بسیاری از مردم به دلایل بلاهای طبیعی ،جنگ و زیر یاخت های ضعیف در محیط های آلوده زندگی می کنند به طور متوسط روزانه5500 کودک به علت مبتلا شدن امراض ناشی از مصرف آب آلوده و تنفش در هوای آلوده میمیرند. تمام تلاشهای محققین این است که به کمک شیوه های نوین و فناوری های جدیدبتوانند این مشکلات ر ا کاهش دهند. یکی از این شیوه ها پالایش زیستی است ، اهمیتاین روش با گذشت زمان کوتاهی از ظهور آن کاملاً مشهود می باشد.امیدواریم با پیشرفتهای چشمگیر در این زمینه بخش اعظمی از مشکلات زیستی پیش روی بشر برطرف گردد و درپرتو این دانش بدیع همگان از محیطی پاک و سالم در زندگی بهره مند شوند.


چکیده


ایران یک کشور در حال توسعه می باشد با توجه به پیشرفتدر حوزه های صنعتی ، کشاورزی ،... و همچنین افزایش بی رویه جمعیت محیط زیست درکانون توجه قرار گرفته است. توجه به پاکیزگی محیط زیست و رفع آلودگی های ایجاد شدهیکی از مهم ترین موضوعات روز محسوب می گردد.
با توجه به اینکه ایران در سال های اخیر در حال اوج گیریدر زمینه بیوتکنولوژی است عقلانی به نظر می رسد در سمت و سودهی برنامه های کلانمحیط زیست در کشور از فناوری مواد بیلوژیک به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده گردد.


مقدمه


محیط زیست یکی از عوامل تأثیرگذار در زندگی بشر تلقی میگردد زیرا انسان در تمام دوران زندگی با محیط پیرامون خود ارتباط تنگاتنگی دارد.
محیط زیست به بخش آب ، هوا ، خاک تقسیم بندی می گردد.
آب که یکی از ضروری ترین عناصر حیات بر روی زمین می باشدو انسان روزانه 2.5-2 لیتر آب می نوشد و (66-58) درصد وزن بدن هر فرد در آب تشکیلمی دهد.تنفس نیز عامل ضروری در زندگی بشر است. بدن انسان برای انجام تمتم فعالیتهای خود به اکسیژن نیاز دارد، بدون بهره بردن از هوای پاک زندگی برای بشر غیر ممکناست.خاک نیز یکی از منابع اصلی تأمین کننده غذای انسان می باشد بدین وسیله زندگیبشر را تحت الشعاع قرار می دهد و آلودگی خاک سبب بروز بسیاری از بیماری ها درگیاهان و جانوران شده و بدین ترتیب زندگی بشر را به خطر می اندازد.
بررسی نحوه آلودگی آب ، هوا ، خاک و برطرف کردن آلودگیهای موجود مهم تلقی گشته و یکی از عناصر اصلی در زندگی انسان می باشد.

 

فصل اول :آلودگی زیستی


مقدمه ای بر آلودگی زیستی


مواد بیولوژیک به موادی که حامل موجودات زنده نظیرباکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها ،جلبک ها،... باشد اطلاق می شود.
این جاندران ریز اما تأثیر گذار به واسطه استفاده ازکودهای بیولوژیک ، علف کش ها و افت کش ها ، مدفوع انسان ها ، پوست و بافت جانورانمرده و ... به محیط زیست پیرامون ما راه می یابند و باعث ایجاد بیماری و عفونت در افرادمی گردند.
از آنجا که با فراهم آمدن شرایط مناسب رشد و تکثیر اینموجودات ذره بینی بسیار سریع می باشد و مراحل اولیه آلودگی بیولوژیک به سادگی قابلتشخیص نمی باشد.
بررسی و شناخت آلودگی بیولوژیک آب ، هوا، خاک بسیار مهمتلقی می شود و یکی از اروش های بهبود و سطح کیفی سلامت در افراد جامعه محسوب میگردد.
بخش اول : آلودگی آب


مقدمه


آب یکی از فراوانترین و پایدارترین ترکیباتی است که درطبیعت یافت شده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد می شود. آب اساسی ترینتشکیل دهنده بافتهای بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدونآن انجام اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70 % وزن بدن انسان را تشکیلداده و حدود 71 % سطح زمین را به صورت دریا ،دریاچه و رودخانه پوشانیدهاست.میانگین سالانه باران در جهان 76.2 سانتیمتر و حدود 97.3 % آب در اقیانوس ها ،2.1% در یخ های مناطق قطبی و 0.6 % در دریاچه ها ، رودخانه ها و زیرزمین قرارگرفته است.
اصولا مقدار آب در جهان ثابت می باشد ولی به طوریکنواختی توزیع نشده به طوری که در بعضی از نقاط جهان آب مناسب به اندازه کافی ودر بعضی مناطق به مقدار کم وجود دارد که تکافوی نیاز جوامع بشری را نمی کند، ازاین رو آبهای طبیعی را طی یک سری عملیات برای مصارف مختلف مناسب می نمایند.

فصل اول : آلودگی زیستی

مقدمه ای بر آلودگی زیستی

مواد بیولوژیک به موادی که حامل موجودات زنده نظیر باکتری ها ،ویروس ها ، قارچ ها ،جلبک ها،... باشد اطلاق می شود. این جاندران ریز اما تأثیر گذاربه واسطه استفاده از کودهای بیولوژیک ، علف کش ها و افت کش ها ، مدفوع انسان ها ، پوستو بافت جانوران مرده و ... به محیط زیست پیرامون ما راه می یابند و باعث ایجاد بیماریو عفونت در افراد می گردند. از آنجا که با فراهم آمدن شرایط مناسب رشد و تکثیر اینموجودات ذره بینی بسیار سریع می باشد و مراحل اولیه آلودگی بیولوژیک به سادگی قابلتشخیص نمی باشد.

بررسی و شناخت آلودگی بیولوژیک آب ، هوا، خاک بسیار مهم تلقی میشود و یکی از اروش های بهبود و سطح کیفی سلامت در افراد جامعه محسوب می گردد.

بخش اول : آلودگی آب

مقدمه

آب یکی از فراوانترین و پایدارترین ترکیباتی است که در طبیعت یافتشده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد می شود. آب اساسی ترین تشکیل دهندهبافتهای بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده  که بدون آن انجام اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمیباشد. آب حدود 70 % وزن بدن انسان را تشکیل داده و حدود 71 % سطح زمین را به صورت دریا،دریاچه و رودخانه پوشانیده است.میانگین سالانه باران در جهان 76.2 سانتیمتر و حدود97.3 % آب در اقیانوس ها ، 2.1% در یخ های مناطق قطبی و 0.6 % در دریاچه ها ، رودخانهها و زیرزمین قرار گرفته است.

اصولامقدار آب در جهان ثابت می باشد ولی به طور یکنواختی توزیع نشده به طوری که در بعضیاز نقاط جهان آب

مناسببه اندازه کافی و در بعضی مناطق به مقدار کم وجود دارد که تکافوی نیاز جوامع بشری رانمی کند، از این رو

آبهایطبیعی را طی یک سری عملیات برای مصارف مختلف مناسب می نمایند.اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست


محیط زیست


بیولوژیک


تاثیر مواد بیولوژیک


طبیعت


آلودگی زیستی


آلودگی


زیست


پالایش زیستی


تصفیه بیولوژیکی فاضلاب


تولید کمپوست


نقش میکروارگانیسم ها


حذف آلودگی نفتی از آب ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

دانلود مقاله اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست خرید مقاله اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست-4201

اطلاعات فایل. نویسنده: محسن صادقی; دسته بندی: شیمی; قیمت: 10000 تومان; اثر مواد بیولوژیک ...

تحقیق اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

دانلود تحقیق در مورد اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست، در قالب doc و در 102 صفحه، قابل ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | شبکه مقاله

خرید فایل. پست مشابه. اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست دسته: سایر گروه های علوم پایه فرمت ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

مقدمه محیط زیست یکی از عوامل تأثیرگذار در زندگی بشر تلقی می گردد زیرا انسان در تمام ...

آلودگی زیستی - project-kade.samenblog.com

اثر مواد بیولوژیک بر محیط ... اثر مواد بیولوژیک بر محیط ... محیط زیست نقش بسزایی در ...

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

... بیولوژیک بر محیط زیست. دانلود رایگان پایان نامه تاثیر مواد بیولوژیک بر محیط ... اثر ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست - 5087

عنوان پایان نامه: اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست; قالب بندی: Word; شرح مختصر. به هر آنچه ...

رشته زیست شناسی - پروژه دات کام

عنوان پایان نامه : اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | شبکه مقاله

خرید فایل. پست مشابه. اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست ...

رشته زیست شناسی - پروژه دات کام

عنوان پایان نامه : اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | شبکه مقاله

خرید فایل. پست مشابه. اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست-5125 - Student!

نویسنده: حسین کوهستانی; دسته بندی: شیمی; قیمت: 10000 تومان; در قلب ورد. 134 صفحه. فهرست مطالب

www.1v2.ir

www.1v2.ir

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست :: نمایشگاه مجازی …

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگی ...

دانلود مقالات فارسی | اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست:به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگی افراد ...

پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | جزوهکده

جدیدترین فایلها. آینده پژوهی در صنعت خودرو به روش سناریوپردازی; Innovative spatial analysis for ...

بیولوژیک اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست - …

پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست 102 صفحه فایل word آلودگی آب آلودگی هوا پالایش ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

فهرست مطالب. عنوان. مقدمه. فصل اول. آلودگی زیستی. بخش اول. آلودگی آب ها. بخش دوم. آلودگی ...

تحقیق اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست – ..::مجله …

تعداد صفحات : ۱۲۶ . فرمت : word . خلاصه فصل اول :مواد بیولوژیک به موادی که حامل موجودات ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | پروژه یاب

پروژه یاب | پایان نامه , پرسشنامه , نمونه سوالات پیام نور. صفحه نخست; پایان نامه. فنی ...

پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط… | شبکه مقاله

توضیح مختصر: پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست عنوان کامل: پایان نامه اثر مواد ...

رشته زیست شناسی - پروژه دات کام

عنوان پایان نامه : اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست پایان نامه

شرح مختصر : به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگی افراد در ارتباط باشد محیط ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست-4201

134 صفحه. فهرست مطالب. عنوان. مقدمه. فصل اول. آلودگی زیستی. بخش اول. آلودگی آب ها. بخش دوم ...

دانلود مقاله و پروژه - اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

عنوان مقاله:اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست. به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با ...

دانلودتحقیق اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست | cell …

شرح مختصر : به هر آنچه که در پیرامون ما قرار گرفته و با زندگی افراد در ارتباط باشد محیط ...

دانلود پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

دانلود نمونه سوال پیام نور رشته زیست شناسی. دانلود پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر ...

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست، - گزارش کار آز …

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست. 100٪ کامل. ما این گزارش کارها را با زحمت و علاقه برای شما ...

پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

فایل ورد پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست,پایان نامه اثر مواد بیولوژیک بر ...

آموزش 3d max

پاورپوینت کتاب بازاريابی و مديريت بازار پیام نور حسن الوداری

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 2500 هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت 4000 هكتار)

طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس وگاما

کتاب مالکیت معنوی ، ویژگی ها و کاربردها

طرح توجيهی - اقتصادی- مالی احداث واحد توليدی صنایع فلزی

طرح توجيهي جمع آوري شير به ظرفيت 8500 كيلوگرم در روز

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

برنامه آموزش HTML

طرح توجیهی مجتمع ورزشی

ورزش

سیستم ترمزاتومبیل

_Hollow__320

پروژه متره و برآورد رشته معماری و عمران

گزارش کارآموزی در یک شرکت مرتبط با پروژه های الکترونیکی و PLC و کنترلی

power point توسعه روش های بازاریابی

بناهای تاریخی شوشتر درس شهر سازی ومعماری

نرم افزار متره

بهره برداري از معدن گچ وخاك باظرفيت 100,000 تن درسال