دانلود رایگان


گلچینی از اسامی دخترانه ایرانی و مذهبی - دانلود رایگاندانلود رایگان نام های زیر، اسمهای دخترانه مذهبی می باشند، این نام هاترکیبی از نام های دینی، عربی و برخی با ریشه یکسان پارسی هستند . –> حرف الف: آنسه : انس گیرنده ، مانوس ،

دانلود رایگان

نام های زیر، اسمهای دخترانه مذهبی می باشند، این نام هاترکیبی از نام های دینی، عربی و برخی با ریشه یکسان پارسی هستند .–> حرف الف:


آنسه : انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

آمال : ارزوها

آنسه : مانوس،همنشین نیکو

آتیه : آینده

آلا : نعمتها ، نیکی ها ، از اسامی قرآنی

آیه : نشانه ، نشانه خدا

آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آلسعود شهید شد

آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثلماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسماء الهدی : نامهای هدایت،از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)

اسماءالحسنی : نامهای نیکو،از اسامی قرآنی(نامهای نیکویخداوند)

و....

.کلیه نامهای دخترانه ایرانی