دانلود رایگان


اصول شیک پوشی و مد - دانلود رایگاندانلود رایگان بیشتر مردم در انــتــخـاب نمودن لـبـاسـی کـهمـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمیمی باشنـد. در زیـر بـه اصـول

دانلود رایگان بیشتر مردم در انــتــخـاب نمودن لـبـاسـی کـهمـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـیـن چـگـونـگی سـت کـردن آنـهـا دچـار سردرگمیمی باشنـد. در زیـر بـه اصـول کـلـی انتـخاب و هماهنگ کردن لباسها با یکدیگر میپردازیم.

همواره لباسی رابپوشید که کاملا اندازه شما باشد.

پوشیدن لباسهایبزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.

بیشتر سعی کنیدتنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.

و ....

.

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیررا رعایت کنید:

لباسهای کاملااندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

لباسهای یکدشت یکرنگبپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.

و....

.