دانلود رایگان


440 عنوان آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در فایل word - دانلود رایگاندانلود رایگان این نرم افزار با 447 قانون و آیین نامه مرتبط یکی از جامع ترین و کاملتریننرم افزار در این زمینه قلمداد می شود .این محصول حاصل چندین سال فعالیت در زمینه نرم افزار

دانلود رایگان این نرم افزار با 447 قانون و آیین نامه مرتبط یکی از جامع ترین و کاملتریننرم افزار در این زمینه قلمداد می شود .این محصول حاصل چندین سال فعالیت در زمینه نرم افزار های حقوقی می باشد که ویژه گوشی های همراه آماده گردید تا حقوقدانان ، وکلا ، قضات و دانشجویان حقوق به آسانی بتوانند به آراء دسترسی داشته باشند .تعدادی از عناوین را در جدول زیر مشاهده کنید .
تمامي فايل ها بصورت word هستندو كاربران محترم مي توانند وفق تمايل خود تغييرات لازم را انجام دهند . با خریداین فایل ما را در ارائه خدمت بیشتر تشویق نمایید
فهرست
رأي وحدت رويه شماره 639 ديوان عالي كشور در مورد اعمال مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نسبت‌به احكام
غير مالي بودن دعوي تشخيص تاريخ اسناد عادي مالكيت‌اراضي موات شهري
ممنوعيت اداره داروخانه توسط كمك داروسازان
مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا در صورت تلف يا مفقود‌شدن آن
رأي وحدت رويه 615 ديوان عالي كشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310
مرجع تعيين قيم براي صغير قيم ايران

رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض بر تصديق انحصار وراثت

صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه
تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است

قطع رابطه استيجاري بين مستأجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستأجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
رفع آثار محكوميت‌هاي كيفري بعد از عفو عمومي
منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
تقليل اجاره‌بهاي املاك استيجاري
قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو در مورد‌تعديل اجاره‌بهاي محلهاي كسب و پيشه
شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به كليه اماكني كه‌قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
لزوم حضور مستأجر كل در جريان دعوي در مواردي كه از‌طرف موجر عليه مستأجر جزء اقامه دعوي مي‌شود
عدم اطلاق محل كسب و پيشه به مطب استيجاري پزشكان
در خصوص ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر ‌
عدم اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات و ظهرنويسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي يا اطلاع نامه
صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده به تكليف قانوني كارفرما
اداره تركه متوفي توسط دادگاه

فرجامخواهي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني

تصرف به عنوان وقفيت

رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل

صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم

دادگاه صالح در رسيدگي به دعوي در صورت امتناع دادرس

مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر

صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط كه در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد

فرجامخواهي از رأي دادگاه استان داير بر منع تعقيب متهم

مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در مطالبه مزاياي استخدامي

واخواهي قيم از تصميم غيابي دادگاه راجع به عزل خود

عدم قابليت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود

لواط با اناث و هتك ناموس

استفاده از سند مجعول

فرجام خواهي از تصميم دادگاه راجع به حجر

قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامي

فرجام ماهوي دادستان كل

مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور مي باشد
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصاد كشور
آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهي به مرگ

كيفر نگاهداري و حمل سوخته ترياك

محسوب نگرديدن رأي داير بر محروميت از حق رانندگي يا تصدي وسايل نقليه موتوري از موجبات نقض
ادعاي تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت نسبت به املاك واگذاري

ممنوعيت قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي بائر بلا مالك و موات اطراف شهر تهران

حق استفاده بستانكاران از اموال متوقف

عدم احتساب پيش آگهي ابلاغي در سال 1337 از جهت قطع مرور زمان در وصول مطالبات دولت
فرجام ماهوي دادستان نسبت به اتهامات جنايي كه توسط دادگاههاي تالي، جنحه تلقي و مجازات جنحه براي آن‌ها تعيين شده است
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف توليت و وصايت
مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد
پرداخت هزينه دادرسي
مطالبه وجه برات – چك و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي مالكين اراضي مورد نياز راه‌آهن نسبت به عدم تأديه قيمت اراضي مزبور
اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و دادرسي ارتش در رسيدگي به اتهام سرقت با توجه به قانون تشديد مجازات سارقين مسلح
رسيدگي به جرايم مربوط به مواد مخدر كه قبل از تصويب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب 1338 وقوع يافته است
دادگاه صالح در رسيدگي پس از نقض احكام ديوان كيفر
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي
ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي دادگاه جنايي
مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي
مبدأ مهلت قانوني شكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر
رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است
عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته
مابه‌التفاوت ناشي از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشي از تأخير تأديه مابه‌التفاوت مزبور
مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
رأي وحدت رويه شماره723 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن
تغيير نام مندرج در شناسنامه

موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
مبدأ مرور زمان جرم افترا
عدم استماع دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي
شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است
محسوب گرديدن وزارت دارايي در رديف ساير بستانكاران عادي در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته
ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي
مجازات ورود مخفيانه حشيش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به كشور

قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي
تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد
عدم قابليت تعارض معامله مال غيرمنقول به وسيله سند عادي با معامله همان مال با سند رسمي در صورت اجباري بودن ثبت اسناد
نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل
فرجامخواهي نسبت به قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي استان
استحقاق كارگران شاغل در مشاغل غيركارگري در مؤسسه انحصار دخانيات براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي
عدم شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق به شيره ترياك
رأي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص الزامي نبودن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي
جنحه يا خلاف بودن مجازات قطع يا ريشه كن كردن يا سوزاندن نهال جنگلي
مستثني بودن كارمندان رسمي ذي‌حق در استفاده از حقوق تقاعد كشوري از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد تنظيم بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي در صورت انتزاع محل وقوع بزه از يك حوزه قضايي و انضمام آن به حوزه قضايي ديگر در حين رسيدگي
عدم قابليت طرح و رسيدگي مجدد نسبت به شكايت كارمندان اداره انحصار دخانيات كه قبلاً در مرجع قانوني منتهي به صدور حكم شده در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
صدور حكم ضرر و زيان ضمن صدور حكم جزايي در رسيدگي به اتهام مداخله در منازعه
حل اختلاف صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه بخش
مبد‌أ مهلت ده روزه تقديم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق كه به علت عدم پرداخت جريمه بازداشت و سپس جريمه را پرداخته است
صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه
تخفيف مجازات اقامت اجباري
تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها
شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 به چك صادره از حساب مسدود
قابل اعتراض بودن احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعوايي به خواسته كم‌تر از بيست هزار ريال
استحقاق كارگران شاغل در غيرمشاغل كارگري در سازمان بنادر و كشتيراني براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي
قابل گذشت بودن ايراد صدمه بدني موضوع ماده (40) ايراد صدمه بدني موضوع ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذكور قابل گذشت خواهد بود با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذكور
شمول مقررات فصل سوم قانون آيين‌نامه دادرسي مدني در باب خسارت تأخير تأديه نسبت به دعاوي (ازجمله دعوي مطالبه وجه برات) كه خواسته آن پول خارجي است
احتساب مدت خدمت وظيفه انجام شده قبل از استخدام كليه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتي
قابل گذشت بودن ايراد صدمه بدني موضوع ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذكور
اقامه دعوي به منظور مطالبه عوارض كشتار دامها كه قبلاً در كشتارگاهها وصول نشده باشد
غيرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه اطفال

لزوم شركت مشاوران در رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال
منظور از كلمه كارمند در ماده (79) قانون نيروهاي مسلح و عدم حصر آن به همرديف از جهت استفاده از حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي
عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه
قطع اشجار مشترك بين چند نفر به وسيله يكي از شركاء
عدم شمول مقررات مربوط به تكرار جرم در محكوميت به جرايم غيرعمدي
عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي به محروميت از حق رانندگي

رأي وحدت رويه شماره 721 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني
محدوديت دايره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي به واحدهاي عرضه‌كننده ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم
تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به كارهاي دفتري اشتغال داشته‌اند
لازم‌الاجرا بودن آيين‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشاني و كاردان‌هاي فني موضوع ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331
حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال يافته‌اند
مرور زمان تعقيب انتظامي قضات سابق دادگاه عالي انتظامي
عفو محكومان در معاونت به قتل
عفو محكومان در شروع به قتل
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
مورد اعاده دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي
رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول عفو عمومي به مرتكبين جرائم مورد عفو كه تحت‌تقيب قرار نگرفته‌اند
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي كه به جاي دادگاه شهرستاني‌تشكيل شده‌اند
عدم تسري احكام تعدد جرم به مجازات معلق
حق شكايت متهم از ابقاء قرار تأمين كه عليه متهم آن در موعد‌قانوني كيفرخواست صادر نشده است
صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر
ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد
شكايت استخدامي كارمندان سابق سازمان مسكن
كارمندان اخراجي سازمان مسكن
عدم شمول عفو عمومي به معاونت در قتل عمد
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در اثر موانع‌خارجي در عفو محكومان در صورتي كه كامل نشده است
تقليل جزاي نقد
استماع دعوي محكومين به ضبط اموال به طرفيت بنياد‌مستضعفان
مورد قابل استماع بودن دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قرض‌اقساطي لازم‌الاجرا در محاكم دادگستري
تعيين محل اقامت پژوهش‌خوانده از طرف پژوهش‌خواه
عدم مشمول مقررات نصب قيم در مورد كودكان بي‌سرپرست
عدم تسري احكام تعدد جرم به ترك انفاق زن و اولاد
حق فني بايگاني كاركنان راه‌آهن
تعدد و تكرار جرم اطفال بزهكار
عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به جرائم جنحه‌اي‌مربوط به مقررات نظام صنفي
استماع دعاوي ادارات آب و برق به طرفيت متجاوزين به ‌تأسيسات آب و برق
وسايل و لوازم شكار و صيد غير قانوني و ممنوع
قاچاق سيگار خارجي
هزينه دادرسي از طرف دستگاه‌هاي دولتي
صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعاوي مربوط به‌بانكها
مجازات معتادان ولگرد
عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌ شده‌اند
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي راجع به‌اصل وقفيت
صلاحيت نزديكترين دادگاه در موارد رد دادرسي
جرم بودن توليد و نگهداري و عرضه وزنه‌هاي فاقد انگ‌قانوني
ايراد جرح با كارد كه "‌كارد، فرد اجلاي چاقو" مي‌باشد
صلاحيت دادگاه حقوقي در رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌ناشي از جرم
لزوم مستدل و مستند بودن احكام دادگاه‌ها
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائمي كه كيفر‌آنها از باب قصاص باشد
عدم مسئوليت مرتكب قتل خطئي در مواردي كه وقوع قتل به‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد
صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به قانون اراضي شهري كه‌از طرف دولت اقامه مي‌شود
تعيين ارزش ريالي ديه
صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت ديوان‌كيفر كاركنان دولت
در مورد پرداخت ديه و قابل طرح بودن مجازات ديه در ديوان عالي كشور صرف نظر از قيمت ريالي آن
رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي
صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعوي حق كسب و پيشه‌ در مورد تخليه دو باب گاراژ به علت انتقال به غير
مؤسسات شمول بند ج ماده يك قانون حفاظت و توسعه‌صنايع ايران ‌در مورد وصول مطالبات از شركت‌هاي تحت پوشش صنايع
شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج مشروط به باكره بودن دختر است
تجويز رسيدگي غيابي به اتهام صدور چك بلامحل
صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري يك و دو
لزوم تعيين وكيل تسخيري در جرائمي كه مجازات آنها اعدام‌يا حبس ابد باشد
تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه صلح
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراي انقلاب و‌عمومي
صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مربوط دادگاه‌مدني خاص، در نقاطي كه دادگاه مدني خاص تشكيل شده است
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام ‌نگهداري و حمل و اخفاء اسلحه غير مجاز
صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول
لزوم رعايت قواعد و عادات مسلم ايرانيان غير شيعه در احوال‌شخصيه از طرف دادگاه‌ها
غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌ بي‌ احتياطي راننده
غير قابل فرجام‌خواهي بودن محكوميت حبس ناشي از‌بي‌احتياطي راننده ( حبس كمتر از ده سال نيازي به طرح در ديوان كشور نمي‌باشد )
اسناد عادي مالكيت مالكيني اراضي موات شهري
ديه شكستگي استخوان بيني
قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي
در رابطه با خريد و فروش سيگارهاي داخلي
قابل فرجام بودن حكم جزايي در مورد احكام دادگاه‌هاي كيفري 2 به تبع حكم حقوقي در مواردي‌كه حكم دادگاه جنبه حقوقي و جزائي داشته باشد
غير قابل فرجام بودن احكام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي‌شهري
صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 در مورد جرائم اطفال
شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي‌به مرتكبين جرم تصرف عدواني
عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي شكايات از‌ تصميمات هيأت پنج نفره سازمان عمران اراضي شهري در استان‌ها
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم عطف به ماسبق قانون تعزيرات در مورد قتل غير عمد
غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه
قابل فرجام بودن دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري
عدم صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مطروحه در مورد اراضي شهري از‌طرف سازمان اراضي‌شهري
غير قابل طرح بودن حكم پرداخت ديه از بيت‌المال در ديوان‌عالي كشور
صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و فحاشي
لزوم نصب قيم براي افراد فاقد ولي بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد
اصلاحيه وحدت رويه
تأييد اسناد عادي مالكيت اراضي شهري كه صاحبان آنها در موعد‌قانوني تشكيل پرونده داده‌اند
مجازات جرح عمدي با چاقو
نصاب دادگاه حقوقي يك و دو در دعاوي كه قبلاً در صلاحيت‌دادگاه عمومي حقوقي بوده است
قابل فرجام بودن آراء دادگاه كيفري 2 كه در موارد رد يا تأييد‌ قرار بازپرس صادر شده است
موعد پرداخت ديه در قتل غير عمد ناشي از رانندگي بدون پروانه
مسئوليت وصول وجوه مربوط به اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق‌موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام گرانفروشي و احتكار ارزاق
تأييد سند عادي اراضي موات شهري
اعمال مجازات قصاص در موردي كه از طرف دادستان‌فرجامخواهي به عمل نيامده باشد
مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي شهرستان‌حوزه يك استان
مرجع تجديد نظر از آراء ابتدايي دادگاه حقوقي يك
رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي‌شهري در دادگاه‌هاي حقوقي يك
تجديد نظر احكام بدوي كه بدون حضور وكيل صادر شده‌اند
مرجع اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1348
صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تقاضاي تغيير‌نام
رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه
لزوم رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي‌حقوقي يك و دو در مورد رسيدگي به اسناد سجلي
عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي به حل اختلافات‌كارگر و كارفرما در مورد حقوق
صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به اتهام اختلاس
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت
موعد درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاه‌هاي‌حقوقي يك و دو
صلاحيت دادگاه حقوقي يك مركز استان در رفع اختلاف در‌صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو شهرستان‌هاي استان
صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي اثبات ‌نسبت مادر و فرزندي
تفكيك صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي‌كيفري عمومي در موارد تعدد جرم
صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر
عدم احتساب قرار منع پيگرد از موارد رد دادرس
رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند
صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به‌جرائم عليه امنيت داخلي مملكت
لزوم تعيين و اعلام مجازات در مواردي كه تعدد مجازات در‌قانون پيش‌بيني شده است و تفكيك ديه و حبس و خسارت از يكديگر
منع تجديد نظر در انتخاب نوع ديه
عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي و رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از حكم قطعي كيفري
عدم تطبيق مصاديق رد دادرس به رسيدگي ديوان عالي كشور‌به درخواست اعاده دادرسي
تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجديد نظر احكام دادگاه‌ها(تجديد احكام سابق
موعد تجديد نظرخواهي از احكام دادگاه مدني خاص
تجديد نظرخواهي دادستان از احكام دادگاه‌هاي كيفري
غير قابل گذشت بودن جنبه عمومي جرم سرقت
صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي يك در نصب امين
رأي عموميت صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي به اتهام صدمه‌منجر به شكستگي استخوان
عدم صلاحيت مراجع دادگستري در افراز املاك مشاعي كه‌داراي سند ثبتي مي‌باشند
صلاحيت دادگاه كيفري يك در نزديكترين نقطه به شهري كه‌دادگاه كيفري يك در آنجا تشكيل نشده است
مسئوليت ظهرنويسي چك و تلقي واخواست گواهي‌نامه عدم‌پرداخت بانك محال‌عليه
صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به اعتراض‌موضوع ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب
عدم جواز نقض حكم قطعي قبل از رسيدگي به درخواست‌اعاده دادرسي
قابل تجديد نظر بودن قرار منع پيگرد صادره از دادگاه‌هاي‌كيفري دو در دادگاه كيفري يك
صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب
قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر
صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در اخراج ثلث از ماترك
پرداخت هزينه دادرسي از جانب شركتهاي تحت پوشش بنياد‌مستضعفان
عدم صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد رسيدگي به‌دعاوي شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت
صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم عمدي كه ‌منتهي به نقص عضو مي‌شود.
نحوه رسيدگي ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي دادگستري به‌دعاوي ناشي از اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري(‌ابطال اسناد مالكيت و انتقال ملك به دولت)
صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرمي كه در‌صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد در مواردي كه مجرم متعدد و جرم متنوع باشد
صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در رسيدگي به اتهام
صلاحيت عام محاكمه دادگستري با وجود هياتهاي موضوع‌ماده 147 اصلاحي قانون ثبت، در رسيدگي به دعاوي الزام به انتقال ملك
صلاحيت دادگاه مدني خاص در دعوي مربوط به شرايط و‌اوصاف و تعيين متولي موقوفه
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم‌از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان
لزوم صدور حكم از ناحيه دادگاه حقوقي يك در مواردي كه‌دادگاه مزبور در مقام تجديد نظر احكام دادگاه حقوقي دو عمل مي‌كند
عدم تأثير تبديل تعزير به جزاي نقدي در صلاحيت‌دادگاه‌هاي كيفري دو
طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات عدم‌صدور پروانه كمك دانپزشكي
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت به‌زياده بر ثلث
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي الزام‌تنظيم سند رسمي و ثبت ازدواج
عدم امكان تجديد نظرخواهي براي مدعي خصوصي در‌مواردي كه دادگاه رأي بر محكوميت متهم صادر مي‌نمايد
ابطال كليه احكام صادره در مورد اموال تاجر متوقف كه به نفع‌بعضي از طلبكاران صادر شده است
صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي
رأي وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل
لزوم طرح آراء اصراري دادگاه‌ها در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور
تجديد نظر در احكام در دادگاه‌ها در مواردي كه قاضي‌صادركننده حكم مصدر كار نباشد
صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و‌شكايات از جمله دعوي معامله نسق زراعتي
صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است
غير قابل تجديد نظر بودن قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي‌يك در مقام تجديد نظر، در ديوان عالي كشور
صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به جرم ‌ارتشاء
خروج مزاياي اعطايي به كارمند دولت از مصاديق درآمدهاي‌نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسي
صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تهيه و‌نگهداري فيلم مبتذل و اشاعه فحشاء
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 560-1370.3.21 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 39)
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 530-1369.12.1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 80)
صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه ‌مهر
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در رسيدگي به دعوي‌مالكيت نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب مصادره شده است
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 565 (‌صفحه 186)
نحوه اجراي حكم ضرر و زيان شاكي خصوصي
صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به پرونده‌اي كه قبلاً‌در مورد آن قرار صادر و قرار صادره نقض شده است
صلاحيت دادگاه‌ها بر مبناي بهاي خواسته در موردي كه اصل‌مالكيت مورث مورد اختلاف باشد
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571)
لزوم تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از‌جرم
صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي اشخاص‌نسبت به اموالي كه از طرف دادگاه‌هاي مذكور مصادره شده است
صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات
نحوه تعقيب متخلفين از پيمان ارزي
صلاحيت دادگاه حقوقي دو در رسيدگي به دعوي خلع يد‌غاصبانه
نحوه اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2‌ مصوب سال 1368
سقوط ولایت پدر در عقد دوم
ممنوعيت تخفيف در محكوم به مالي مرتكبين جرائم قاچاق
صلاحيت دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به تخلفات‌كارشناسان رسمي دادگستري
بلامانع بودن تعيين مجازات بازدارنده با وجود تعيين حداكثر‌مجازات براي مجرم
مرجع تجديد نظر احكام منقوض دادگاه مدني خاص
غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت
مهلت تجديد نظر آراء دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون تجديد‌نظر آراء دادگاه‌ها
رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
اصلاحيه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور (‌صفحه 631)
آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص

تعيين كيفر مرتكبين جرم كلاهبرداري
تعيين كيفر جريمه براي مرتكبين قاچاق مشروبات الكلي‌خارجي
صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به آراء دادگاه‌هاي‌حقوقي 2
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق تجديد نظرخواهي وكيل تسخيري
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 596 - 73.12.9 (‌صفحه 82)
تجديد نظرخواهي از آراء هيأت موضوع قانون تعيين تكليف‌اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات‌بانك ملي نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف وزارت كار
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم انطباق قرارداد بين كارفرما و پيمانكار با مقررات ماده157 قانون كار
اعتبار قوانين مدني و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات ‌مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده است
مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه ‌تجديدنظر(144)
دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم
احكام قابل تجديدنظر در دعاوي غيرمالي (652)
محل دفتر وكالت دادگستري (648)
راي وحدت رويه 608 ديوان عالي كشور درخصوص مجازات صدور چكهاي بلامحل و وعده دار (645)
راي وحدت رويه 610 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي (775)
راي وحدت رويه 611 ديوان عالي كشور در مورد مرجع رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاههاي عمومي (778)
راي وحدت رويه 613 ديوان عالي كشور درخصوص ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي (1165)

رأي وحدت رويه 612 ديوان عالي كشور در مورد آراء صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه و صلاحيت‌رسيدگي به دعوت (219)
رأي وحدت رويه 614 ديوان عالي كشور در خصوص تجديد نظر از احكام كيفري (317)
رأي وحدت رويه 616 ديوان عالي كشور در خصوص تخلف از مفاد پيمان يا تعهد ارزي (386)
‌رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
رأي وحدت رويه 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
رأي وحدت رويه 619 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به نقص عضو (1019)
رأي وحدت رويه 621 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام صادره از‌دادگاه بدوي (1138)
رأي وحدت رويه شماره 623 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع رسيدگي كننده به اعتراض راي هيأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاك كشور
‌رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل 224‌نقل از شماره 15563-1377.5.14 روزنامه رسمي
رأي وحدت رويه شماره 626 ديوان عالي كشور در خصوص تأييد اصالت اسناد عادي رقبات 337

رأي وحدت رويه شماره 625 ديوان عالي كشور در خصوص موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري 334

‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري 496
رأي وحدت رويه شماره 627 ديوان عالي كشور در مورد ايفاي تعهد دانشجويان بورسيه خارج 602‌
رأي وحدت رويه شماره 629 ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر، دادگاههاي تجديد نظر استان 629

رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوص‌مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن738

رأي وحدت رويه شماره 632 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان‌خاوياري (96)
رأي وحدت رويه شماره 631 ديوان عالي كشور در خصوص اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم
رأي وحدت رويه شماره 634 ديوان عالي كشور در مورد قرارهايي كه قابل رسيدگي تجديد نظر مي‌باشند (272)
رأي وحدت رويه شماره 635 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت مجازات شروع به جرم (275)
رأي وحدت رويه شماره 637 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت شكايت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت (417)
رأي وحدت رويه شماره 638‌ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي (413)
رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌وتأسيسات دستگاههاي دولتي (770)
رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه (781)
رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك (613)
رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس (616)
رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول (776)
رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه (858)
رأي وحدت رويه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئويي مبتذل (864)
رأي وحدت رويه شماره 647 ديوان عالي كشور در خصوص الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (861)
رأي وحدت رويه شماره 648 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي نقض و ابرآم آراء‌صادره از دادگاههاي‌تجديد نظر استان (1091)
رأي وحدت رويه شماره 649ـ 1379.7.5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌در دادگاه كيفري ـ 1158‌
رأي وحدت رويه 651ـ 1379.8.3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم‌اشخاص كمتر از 18 سال تمام ـ 1206‌
پرونده وحدت رويه رديف: 80/39 هيأت عمومي ارسال دادنامه شماره40 1 مورخه 30/2/1380 توسط معاون دادستان نظامي تهران
پرونده وحدت رويه رديف 24/80 هيأت عمومي در مورد وصول وجه‌التزام وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد مرور زمان در جرائم تصرف عدوانی اراضی
رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي نقل از شماره
رأي وحدت رويه شماره 662- 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تجديدنظر خواهي درخواست اعسار
رأي شماره: 663 ـ 2/10/1382رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور زنداني بودن محكوم‌ عليه، شرط لازم جهت اقامه دعوي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط آن نمي‌باشد
رأي وحدت رويه شماره 664-30/10/1382 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در خصوص ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي
رأي وحدت رويه هيئت عمومي شماره: 668ـ14/7/1383 ديوان عالي كشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی ( ادعای اعسار از پرداخت )
رأي وحدت رويه شماره: 669ـ21/7/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل
رأي وحدت رويه شماره: 670 ـ10/9/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی
رأي شماره: 671 ـ17/9/1383 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره:672 ـ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
رأي شماره: 673 ـ 6/11/1383 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‎عالي كشور در مورد قصاص عضو
رأي شماره: 674 ـ 30/1/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص اصل اعتبار امر
رأي شماره:675 ـ13/2/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي شماره: 676 ـ 10/3/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشورنقل از شماره 17563ـ 28/3/1384 روزنامه رسمي
رأي شماره: 677 ـ 14/4/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي شماره : 678 ـ 28/4/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (جزائي)
رأي شماره: 679 ـ 18/5/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)
رأي شماره: 680 ـ 25/5/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 681 ـ 26/7/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
رأي شماره: 682 ـ6/10/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 683 ـ 13/10/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 685 ـ 23/12/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 686 ـ 5/2/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 688 ـ 23/3/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
رأي شماره: 690 ـ 3/5/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي شماره: 689 ـ 20/4/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
رأي شماره: 692 ـ 18/7/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي شماره: 691 ـ 11/7/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست.
تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به نظر كميسيون ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده واحده در مراجع قضايي بدون اشكال است
صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد و قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است
صلاحيت دادگاههاي عمومي و ا انقلاب در رسيدگي به جرايم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد كشور
صلاحيت دادگاههاي محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح
صلاحيت شورا ي اصلاحات ارضي در بررسي و اصلاح اشتباه در واگذاري با تنظيم اسناد اراضي كشاورزي واگذار شده به زارعين صاحب نشق بر اساس ماده 38 آيين نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين سابق
نسخ ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد تعارض با ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 در موارد تجديد نظر از احكام كيفري
چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائي است
جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوان عالي کشور؛ مالکيت بر اعياني،مجوز بقاي مستحدثات بر عرصه غصبي نيست
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري به اعتراضات آراء صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در مورد دستگاههاي دولتي و صلاحيت دادگاههاي دادگستري نسبت به اين موارد
قاچاق محسوب نشدن كالايي كه واردات آن واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است
تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد
رأي وحدت رويه شماره 707 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
رأي شماره699ـ22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 687 ـ2/3/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان
رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي
رأي شماره703ـ9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
عدم صلاحيت دادستان شهرستان در نظارت بر جرايم ارتكابي در حوزة قضايي بخش كه رسيدگي به آن جرايم در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان نمي باشد
رأي شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
شماره5626/هـ 19/8/1386
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۴ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۶۸۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص بزه قاچاق
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
رأي وحدت رويه شماره ۷۰۰ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي‌البدل حوزه قضائي بخش
رأي وحدت رويه شماره ۶۹۹ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري
راي وحدت رويه شماره 705 – 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي در مورد ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
رأي شماره: 696 ـ 14/9/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره۷۰۵ هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه
رأي وحدت رويه شماره706 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود
رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي
رأي شماره: 694 ـ 9/8/1385 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
پرونده وحدت رويه رديف: 80/36 هيأت عمومي
نمايندگي بانك‌ها از طرف دارنده چك بي‌محل
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 96 - هـ (‌صفحه 515)
شركت رييس دادگاه صلح در دادگاه عمومي به هنگام حدوث‌اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس ديگري از دادگاه عمومي
رسيدگي به دعاوي راجع به نام اشخاص
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شماره: 659-7/3/1381
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور: قابليت تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب درخصوص مجازات اعدام در ديوان عالي کشور
تفكيك اراضي خارج از محدوده شهري كه در آنها بناي غير‌مجاز يا خلاف مقررات احداث شده است
رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است
اصلاح وحدت رويه شماره 40.63
تأمين سهم ديه اولياء دم صغير از طرف اولياء دم كبير كه‌درخواست قصاص قاتل را دارند
غير قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي 1 كه در‌مقام تجديد نظر آراء دادگاه حقوقي 2 صادر شده است، در ديوان عالي كشور
تجديد نظر در احكام دادگاه حقوقي يك كه به قائم‌مقامي‌دادگاه حقوقي دو صادر مي‌شود
صلاحيت دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد
غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي
مرجع تجديد نظر احكام دادگاه‌ها كه از سوي ديوان عالي‌كشور نقض مي‌شود
قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي كيفري يك در مورد‌احكام دادگاه كيفري 2 كه به علت عدم صلاحيت توسط كيفري يك نقض و رسيدگي شده است
دفاع مشروع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي‌كند
مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر
موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
رأي وحدت رويه شماره723 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر
نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌ سال تمام بوده
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

440


عنوان


آراء


وحدت


رویه


دیوان


عالی


کشور


در


فایل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(آراء وحدت رویه دیوان عالی ...

/ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(آراء وحدت رویه ... آراء وحدت رویه دیوان ... فایل (های ...

دانلود - adalatghazaee.ir

فهرست 440 عنوان آراء وحدت رویه ... توضیح فایل : فایل های word آراء وحدت رویه دیوان عالی ...

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.pdf: حجم فایل 4,383 KB ... چنانچه این فایل را ناقض قوانین و ...

آراي وحدت رويه ... - rooznamehrasmi.ir

رأی وحدت رویه ... دیوان عالی کشور در ... عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب ...

مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور - پایگاه …

مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور تدوین ... حجم فایل ... وحدت رویه در مورد ...

447 عنوان قانون و آیین نامه های مرتبط در فایل word ...

... نامه مرتبط در فایل word که یکی از ... 440 عنوان آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در فایل ...

مرکز پژوهشها - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ...

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ... به عنوان جناب رییس دیوان عالی ...

دانلود نرم افزار آراء دیوان عالی کشور مخصوص تلفن …

نرم افزار آراء دیوان عالی کشور ... کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی ... ها در این ...

مرکز پژوهشها - قوانین و مقررات

عنوان تاریخ ... رأی وحدت رویه ... رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ...

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور | وب سایت …

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ ... به نحوی که در ... عمومی دیوان عالی کشور رأي وحدت ...

رأی وحدت رویه شماره 734 ـ 2271393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ... رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ... براین اساس آراء ...

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع …

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت ... دیوان عالی کشور، موضوع ... زمینی در مقابل شخص ...

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم …

... حقوقی فرمت فایل: word ... قضائیه و آراء و وحدت رویه می ... در دیوان عالی کشور ...

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی ...

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه شماره ... دیوان عالی کشور، موضوع ... و انقلاب در ...

رای وحدت رویه شماره 742\-139456 هیات عمومی

رای وحدت رویه شماره 742 ... ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در ... رويه دیوان عالی کشور ...

آشنایی با آخرین رای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور راي وحدت رويه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی - nabproje.rozblog.com

... 5 بار فرمت فایل: ... در این دوره کاربرانی که بطور متوسط فقط یک بازاریابی در روز ...

موارد وحدت رویه در تاسیسات مکانیکی

موارد وحدت رویه در ... رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع ...

رای وحدت رویه کانون یزد مورخه 9554

رای وحدت رویه کانون ... و نظریه اعضا به اتفاق آراء به شرح ... در خصوص سوال اول ...

رای وحدت رویه کانون یزد مورخه 9554

رای وحدت رویه کانون ... و نظریه اعضا به اتفاق آراء به شرح ... در خصوص سوال اول ...

وبلاگ حقوقی امیر عسگرپور - نرم افزار

دیوان عالی کشور. ... آراء وحدت رویه ... حتی میتوانید موقعیت و اندازه عکس های موجود در ...

دانلود پایان نامه درباره نگاهی به جرم قاچاق مشروبات …

... الکلی فرمت فایل : word ... مسلح،آراء وحدت رویه ... عمومی دیوان عالی کشور ...

دانلود پایان نامه در مورد شرایط و جرایم جزایی ربا

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور ... فرمت فایل : word ... قتل به عنوان جرم (معنای ... در این جا ...

وکیل پایه یک دادگستری تهران

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ... تأملی در عنوان بعضی ... آراء وحدت رویه دیوان ...

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی - …

دانلود انواع فایل ... در واقع هر شخصی با ... قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ... زیرا در رأی وحدت رویه ... عنوان متهم در ...

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون …

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی ... 41 بار فرمت فایل: ...

قرارداد دات کام

عنوان قرارداد. فایل word. 601. ... عالی در بودجه ای ... رسمی کشور در دعاوی ...

پروژه - firearticle.ir

فرمت فایل: word ... ناسالم امتیازگیری در کشور، تمرکز و برنامه ریزی ... وحدت در کلام رهبری ...

سفرهای گالیور

همنوایی شبانه ارکستر چوبها

کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

انسان شناسی و خودشناسی

من و نازی

نکته های زندگی1

نکته های زندگی2

نمونه سوالات استخدامی رشته ی حسابداری

ژست های عکاسی برای کودکان

آموزش کامل وردپرس

کاهش وزن کاملا تضمینی

عکس هایی قدیمی از تهران

خودآموز زبان اوستایی

عکس هایی از طبیعت(1)

100 عکسی که دنیا را تغییر داد

مجموعه ریتم های ایرانی FL Studio (مجموعه اول)

کتاب ساز هوشمند

مجموعه کامل گل رز

رپید لیچ

اطلس میکروب شناسی