دانلود رایگان


تکنیک تاناکا TANAKA - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی محصولجدید با صرف دقت و هزینه زیاد همراه است و می توان از روش های مختلفی برای مدیریتزمان و هزینه طراحی محصول جدید ، استفاده کرد . لکن وجود روشی که بتواند

دانلود رایگان

طراحی محصولجدید با صرف دقت و هزینه زیاد همراه است و می توان از روش های مختلفی برای مدیریتزمان و هزینه طراحی محصول جدید ، استفاده کرد . لکن وجود روشی که بتواند قبل ازتولید محصول ، سقف هزینه های مجاز آن را تخمین زده و به سازمان مربوطه در جهتادامه یا پایان بخشیدن به پروژه مورد نظر دید دهد ، بسیار مثمر ثمر خواهد بود. تعریفارائه شده ، دقیقا منطبق بر روش های هزینه یابی بر مبنای هدف بوده و ما را به سویاستفاده از این نوع رویکرد ، سوق می دهد.

یکی از روشهای مطرح در این نوع از تقسیم بندی برای مدیریت هزینه طراحی محصول جدید ، روش پیشنهادی تاناکاست.