دانلود رایگان


312نکته در مورد فروش موفق - دانلود رایگاندانلود رایگان اینمجموعه پرکاربرد برای همه فروشنده ها نوشته شده توسط فردی باتجربه ودنیا دیدهپیشنهاد میکنیم این کتاب را از دست ندهید ، دقت کنید فواید اینکتاب در مقابل

دانلود رایگاناینمجموعه پرکاربرد برای همه فروشنده ها نوشته شده توسط فردی باتجربه ودنیا دیدهپیشنهاد میکنیم


این کتاب را از دست ندهید ، دقت کنید فواید اینکتاب در مقابل هزینه آن قابل


مقایسه نیست،با خواندن این کتاب فروشتان بصورت ناخودآگاه تا بالای70درصد افزایش


خواهد داشت.در این کتاب هیچ گونه نکته ای کهبرای فراگیری آن لازم به یادگیری


مهارت خاصی باشد را قرار نداده ایم وفقط کافیستیک بار آن را مطالعه کنید ودیگر هیچمشتری را از دست ندهید.