دانلود رایگان


پایان نامه(بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي) - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .......................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

  1. مقدمه..................................................................................................................................3

  1. تبیین موضوعتحقیق.............................................................................................................4

  1. اهمیت و ضرورتتحقیق ....................................................................................................6

   4-1 اهداف تحقیق ......................................................................................................................7

   1-4-1اهداف اصلی تحقیق..........................................................................................................7

   2-4-1اهداف فرعی تحقیق..........................................................................................................8

   5-1 سوالات تحقیق .....................................................................................................................8

   1-5-1سوالات اصلی ..................................................................................................................8

   2-5-1سوالات فرعی ..................................................................................................................8

   6-1 تبیین فرضیه های تحقیق .......................................................................................................8

   7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................................................8

   8-1 تعریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................9

   خلاصه فصل.......................................................................................................................12

   فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   مقدمه ........................................................................................................................................14

  1. تصمیم گیری در سازمانها...................................................................................................14

  1. مدیریت در قرن 21............................................................................................................16

   3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................................................19

   4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................................................20

   5-2 چرخه حیات سيستم............................................................................................................22

   6-2 اطلاعات ........................................................................................................................... 22

   7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... .. ... ... ... ... ... .......24

   8-2 سیستم های اطلاعاتي...........................................................................................................24

   9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی..........................................................................................25

   10-2سیستم های اطلاعاتی عمودی...............................................................................................26

   11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی .............................................................................................25

   12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................................27

   13-2 طرح ریزی سازمان............................................................................................................28

   14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ........................................................................................29

   15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور..........................................................................33

   16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی......................................................................................36

   17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...........................................................................................37

   18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ...................................................................................................37

   19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی............................................................................................37

   20-2 سیستم های میان سازمانی ...................................................................................................38

   21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ...............................................................................................38

   22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری......................................................................................38

   23-2 سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی.............................................................................39

   24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................................................................................40

   25-2 هوش مصنوعی .................................................................................................................40

   26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ........................................................................43

   27-2 سیستم کارکنان دانشی.......................................................................................................44

   28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .....................................................................................45

   29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي.............................................................................................45

   30-2 سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................................46

   31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ................................................................................47

   32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ....................................................................................47

   33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی .....................................................................................48

   34-2اتوماسیون اداری...............................................................................................................49

   35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری........................................................................................49

   36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ......................................................................................50

   37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری..........................................................................51

   38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون ....................................................................................52

   39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین...............................................................................................52

   40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیوناداری ............................................................................54

   41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری.......................................................................55

   42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری............................................................................56


   43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار..................................................59

   44-2 خود کار سازی ..............................................................................................................60

   45-2 ضرورت تفکر برای آینده ...............................................................................................61

   46-2 بهبود کار و اتوماسیون....................................................................................................61

   47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران ....................................................................................63

   48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی........................................................................................64

   49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .............................................................................................64

   50-2 مزایای دولت الکترونیکی................................................................................................65

   51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده....................................................................................65

   خلاصه فصل.............................................................................................................................71

   فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

   1-3 مقدمه..............................................................................................................................73

   2-3 روش تحقیق.....................................................................................................................73

   3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق...............................................................................74

   4-3 نمونه و نمونهگیری...........................................................................................................75

   5-3 برآورد حجم نمونه...........................................................................................................75

   6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات..............................................................................75

   1-6-3 مصاحبه.................................................................................................................75

   2-6-3 پرسشنامه................................................................................................................75

   7-3 روایی و پایایی پرسشنامه...................................................................................................77

   8-3 خلاصه فصل....................................................................................................................79

   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

   1-4 مقدمه ...........................................................................................................................81

   2-4 داده .............................................................................................................................81

   3-4 اطلاعات......................................................................................................................81

   4-4 سیستم های پردازش......................................................................................................83

   5-4 تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................83

   6-4 جامعه آماری تحقیق......................................................................................................84

   تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................94-84

   فصل پنجم : نتیجه گیری ،پیشنهاد ها و محدودیت ها

   مقدمه....................................................................................................................................96

   2-5 نتایج تحقیق...................................................................................................................97

   3-5 پیشنهادات.....................................................................................................................97

   محدودیت ها.......................................................................................................................98

   فهرست منابع و ماخذ

   منابع فارسی..........................................................................................................................99

   منابع انگلیسی.....................................................................................................................102

   پرسشنامه............................................................................................................................103


  2. چكيده:

   مادرعصريزندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري وخلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي ورسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساختالكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديراناطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيريشده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

   طي ساليان اخير موج استفاده و بهرهگيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ،تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند وحاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايدبررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانهادر بهبود تصميم گيري كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهاييانتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد . هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستماتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) ميباشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهتاطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيوناداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيوناداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيوناداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستماتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه بامشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعاتاستفاده به عنوان متغيرمستقل و بهبودتصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن بهعنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

   روش تحقيق علي–مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیمگیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیرانتاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبتدارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.وشواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه مذكوروجودنداشت

   پيشنهاد ميگردد مبانیمفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالبمبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهایکلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شدهاست برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارایامکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیوناداری استفاده شود.پایان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود-پایان نامه-بررسي-تاثير-اتوماسيون-اداري -بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر ...

... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ... استانداري و حوزه ستادي ...

پایان نامه(بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري ...

» :: پایان نامه(بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي)

تصميم گيري بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ...

تصميم گيري پایان نامه با ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

modir123.ir

موضوع پایان نامه: بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

... گيري مديران استانداري و حوزه ستادي. ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي تاثيراتوماسيون ...

... گيري مديران استانداري و ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي.

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم ...

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

... بر بهبود تصميم گيري ... پایان نامه : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

modir123.ir

موضوع پایان نامه: بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

... گيري مديران استانداري و حوزه ستادي. ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت – بررسي تاثيراتوماسيون ...

... گيري مديران استانداري و ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي.

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم ...

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

... بر بهبود تصميم گيري ... پایان نامه : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

پایان نامه ارشد رشته مدیریت بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر ...

... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ... مديران استانداري و حوزه ستادي ...

SA21- دانلود رایگان بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

... استانداري و حوزه ستادي ... اداري بر بهبود تصميم ... گيري مديران، بررسي و ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

روش تحقیق - الناز حقی

پایان نامه ... بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي ... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

روش تحقیق - الناز حقی

پایان نامه ... بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم

... در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و ... پایان نامه; پروژه و ...

پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ... و پایان نامه ...

تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) ... گيري مديران، بررسي و ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ... پایان نامه: بررسي ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه

... اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي ... پایان نامه بررسي رابطه ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

» دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

پايان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري ...

پايان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

آموزش کامل Kaspersky Administration KIT Version 8.2

فرایندهای جوشکاری قوسی

109 پروژه ی جذاب الکترونیک

سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش

آثار شهریار

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو لیزر

دانلود 300 عکس عاشقانه یکجا (3)