دانلود رایگان


داده کاوی، مفاهیم و کاربرد - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان پروژه داده کاوی، مفاهیم و کاربرد فهرست TOC \o "1-3" \h\z \u چکیده PAGEREF _Toc300425332 \h 408D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300300030003400320035003300330032000000مقدمه. PAGEREF

دانلود رایگان

عنوان پروژه

داده کاوی، مفاهیم و کاربرد


فهرست

چکیده 4

مقدمه. 6

فصل اول مفاهیم داده کاوی.. 9

مديريت ذخيره سازی و دستيابی اطلاعات... 9

ساختار بانک اطلاعاتی سازمان: 10

داده کاوی (Data Mining): 11

مفاهيم پايه در داده کاوي.. 13

تعريف داده کاوي.. 14

مراحل فرايند کشف دانش از پايگاه داده ها 16

الگوريتم هاي داده كاوي.. 22

آماده سازي داده براي مدل سازي.. 30

درک قلمرو. 38

ابزارهای تجاری داده کاوی Tools DM Commercial 46

منابع اطلاعاتی مورد استفاده 47

محدودیت های داده کاوی.. 56

حفاظت از حریم شخصی در سیستم‌های داده‌كاوی.. 56

فصل دوم : کاربردهای داده کاوی.. 59

کاربرد دادهکاوی در کسب و کار هوشمند بانک..... 60

داده كاوي درمديريت ارتباط بامشتري.. 61

کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی.. 63

داده کاوی و مدیریت موسسات دانشگاهی..