دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسیبا عنوان گزارشات عملیات صحرایی مقدمه پایان نامهباتوجه به اینکه درس عملیات صحرایی به عنوان کار عملی نهایی (پروژه) ارائه

دانلود رایگان پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی
با عنوان گزارشات عملیات صحرایی
 
مقدمه پایان نامه
باتوجه به اینکه درس عملیات صحرایی به عنوان کار عملی نهایی (پروژه) ارائه میشود، و با توجه به امکانات موجود در دانشگاه و نیز عنایت استاد گرانقدر، جناب آقای مهندس شیخ پوربه بررسی موقعت زمین شناسی شهرستان سمنان و دامغان به منظور ارائه کار عملی در درس مذکور پرداختیم.به طور کلی این مجموعه در۶فصل تنظیم شده است
فصل اول دردوبخش تنظیم شده است بخش اول مورد استان سمنان و دامغان می باشد. در بخش دوم به  یک نگاه کلی  در موردسازندهاوتکتونیک استان سمنا ن پرداختیم همچنین در فصل دوم به بررسی رسوب شناسی وسانگ های رسوبی پرداختیم.در فصل سوم به توصیف مقاطع تهیه شده پرداختیم.درفصل چهارم معادن استان سمنان و مورد بررسی قرارگرفت.در فصل پنج  به بررسی مخاطرات زمین شناسی (جنگل)پرداختیم . ودر فصل اخر (فصل شش) به بررسی پدیده ژئوتوریسم در استان گلستان(تالاب،پارک ملی)مازندران(ابگرم،دریاچه ها)سمنان(سد شهید شاه چراغی،چشمه علی) پرداختیم.با تمام این توضیحات امیدوارم ماحصل مطا لعه گروه (با وجود نواقص آن) مطبوع طبع واقع شود و به عنوان یک راهنما برای باقی دوستان دانشجو مفید باشد.فهرست مطالب این پایان نامه
پیشگفتارمقدمهفصل اولکلیات۱-۱روش کار۱-۲موقعیت شهرسمنان۱-۲-۱آب و هوای سمنان۱-۳پوشش گیاهی سمنان۱-۴پوشش گیاهی دامغان۱-۵آداب و رسوب سمنان۱-۷موسیقی۱-۸آداب و رسوم دامغان۱-۸-۱مراسم گل غلتان نوزاد۱-۹جمعیت سمنان۱-۱۰جمعیت دامغان۱-۱۱راه های دسترسی۱-۱۲معرفی ایستگاه هاروز اولروزدومروزسومبخش دوممروری برمطالعات گذشته۱-۱۳مقدمه وکلیاتی اززمین شناسی و چینه شناسی۱-۱۴ پالئوزوییک در ایران۱-۱۵مزوزوئیک در ایران۱-۱۶سنوزوئیک در ایران۱-۱۷تکتونیک استان سمنان۱-۱۸گسل های موجود در استان سمنان۱-۱۸-۱گسل عطاری۱-۱۸-۲گسل ترود۱-۱۸-۳گسل میامی یا شاهرود۱-۱۸-۴گسل سمنان۱-۱۸-۵گسل دامغان۱-۱۹سازند های ایران مرکزی۱-۱۹-۱سازند پادها۱-۱۹-۲سازند سیبزار۱-۱۹-۳سازند بهرام۱-۲۰سازند های البرز۱-۲۰-۱سازند خوش ییلاق۱-۲۰-۲سازندمبارک۱-۲۰-۳سازند درود۱-۲۰-۴سازند روته۱-۲۰-۵سازند الیکا۱-۲۰-۶سازند شمشک۱-۲۰-۷سازند دلیچای۱-۲۰-۸سازند لار۱-۲۰-۹سازندفجن۱-۲۰-۱۰سازند زیارت۱-۲۰-۱۱سازند کرجفصل دومسنگهای رسوبی۲-۱سنگ های رسوبی۲-۲گروههای اصلی سنگهای رسوبی۲-۳رسوبات آواری۲-۳-۲طبقه بندی کنگلومراها براساس بافت۲-۳-۴طبقه بندی کنگلومراها براساس تنوع جنس قلوه ها۲-۵جمع آوری اطلاعات به دست آمده ازکنگلومرای سازندشمشک۲-۶طبقه بندی ماسه سنگها به روش فولک۲-۷رسوبات بیوژنیک، بیوشیمیایی و آلی۲-۷-۱سنگهای آهکی۲-۸رسوبات شیمیاییسنگهای تبخیری۲-۹سنگهای اپی کلاستیک۲-۱۰ساختارهای رسوبیریپل مارکگسلمشخصه گسلرسوب شناسی۴-۳اندازه گیری ذرات درحد ماسه۱-روش غربال۲-۱۱نمونه رسوب گرفته شده از رود خانه چشمه علی دامغان۲-۱۱-۲تعیین پارامترهای آماری به روش ترسیمی۲-۱۲نمودار هانمودار تجمعی۲-۱۳میانگین۲-۱۴ جورشدگی۲-۱۵کج شدگیطبقه بندی کج شدگی در رسوباتفصل سومتوصیف مقاطع۳-۱ سازند زیارتتوصیف نمونه دستیتوصیف مقطع۳-۲سازند لارتوصیف نمونه دستیتوصیف مقطع۳-۳سازندمبارک GPS:5169/35^78توصیف نمونه دستیتوصیف مقطعتوصیف نمونه دستیتوصیف مقطع۳-۵سازنددرود:GPS:51^36/36^15 84توصیف نمونه دستیتوصیف مقطع۳-۶سازند توف کرج GPS;36^14/NE59^12سازند شمشک۳-۸سازند خوش ییلاق۳-۹محیط‌های رسوبی۳-۱۰انواع محیط های رسوبی۳-۱۰-۲محیط دلتایی۳-۱۰-۳محیط دریایی۳-۱۰-۴محیط دریای باز۳-۱۰-۵محیط دریایی عمیقلاگون۳-۱۱دیا‍‍ژنز۳-۱۲فرایندهای دیاژنزی۳-۱۲-۱سیمانی شدن۱-سیمان بلوکی هم بعد۲-سیمان کلسیتی۳-۱۲-۲میکرایتی شدن۳-۱۲-۳آشفتگی زیستی۳-۱۲-۴فشردگی۳-۱۳تخلخل۳-۱۳-۱تخلخل اولیه۳-۱۳-۲تخلخل ثانویه۳-۱۴شکستگی۳-۱۵محیط دیاژنتیک۳-۱۶محیط فراتیک دریایی۳-۱۷محیط وادوز متئوریک ودریایی۳-۱۸محیط فراتیک متئوریک۳-۱۹محیط تدفینی۳-۲۰محیط مخلوطفصل چهارماقتصادی۴-۱معدن بالاست۴-۱-۱وضعیت آب و هوایی و پوشش گیاهی۴-۱-۲زمین شناسی عمومیمهم ترین کانسارها۴-۱-۳بهره برداری۴-۱-۴خریدار بالاست۴-۱-۵مزایای سنگ آهک بالاست و موارد استفاده۴-۲ معدن تراورتن۴-۲-۱نحوه تشکیل۴-۲-۲نحوه رخنمون۴-۲-۳نحوه استخراج۴-۲-۴دلایل مصرف تراورتن ها به عنوان سنگ ساختمانی۴-۲-۶مشخصات فیزیکی۴-۲-۷معدن تراورتن باباحافظفصل پنجممخاطرات زیست محیطی۵-۱مقدمه۵-۲عوامل مخاطره آمیز۵-۴قطع بی رویه درختان جنگل سرکلاته۵-۵حضور دام در جنگل فاجعه است۵-۷راهکارهای ساده پیشگیری۵-۸توصیه هایی برای جلوگیری از تخریب محیط زیستفصل ششمژِئوتوریسم۶-۱آبگرم های استان مازندرانآب معدنی آزروچشمه آب گرم هرمسآب گرم معدنی لاریجانآب گرم معدنی رامسرآب گرم معدنی سادات شهرآب گرم معدنی فلک دهدسترسی به این آبگرمآبگرم معدنی لاویجآبمعدنی قرمرضتالاب های استان مازندرانتالاب حمید آباد ساریحیات وحشتالاب سراندون و بالندون ساریدریاچه الندان ساریدریاچه شورمست مازندرانمسیردسترسیتالاب و دریاچه استان گلستانتالاب های آلماگل، آجی گل و آلاگلجانوران وآبزیاندوزیستانخزندگانپرندگان۶-۴پارک ملی گلستانتوپوگرافیاکو توریسمآب و هواپستاندارانپرندگانتاریخچهحیات وحش۶- ۵استان سمنان۶-۵-۱سد شهید شاهچراغی۶-۵-۲چشمه علی دامغانمنابع

پایان نامه


پروژه


دانلود پایان نامه زمین شناسی


دانلود پروژه کارشناسی زمین شناسی


زمین شناسی


صحرایی


عملیات صحرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل پایان نامه در مورد کارشناسی زمین شناسی

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی). نوشته شده در ... فصل اول دردوبخش تنظیم شده است بخش اول مورد استان سمنان و دامغان می باشد. در بخش دوم به...

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی گزارشات عملیات صحرایی :: ایران اپارت

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی گزارشات عملیات صحرایی

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) - دانلود|پروژه|پایان نامه|نرم افزار|فایل

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | ایرانسیپ

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - HTMLy فارسی

thesis » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | kasbokar94

» :: پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | فروشگاه خرید فایل

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - HTMLy فارسی

thesis » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - مقالات جدید

برو به محتوا خانه خوراک سایت (RSS) نوشته قبلی نوشته بعدی مقالات جدید نمونه سوالات استخدامی موقعیت شما: خانه » » thesis » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) RSS صفحه ی نخست ایمیل مدیر تماس با ما انجمن پروفایل عناوین مطالب آرشیو ثبت نام ورود به سایت اطلاعات...

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | kasbokar94

» :: پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | prosis

» :: پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - مقالات جدید

برو به محتوا خانه خوراک سایت (RSS) نوشته قبلی نوشته بعدی مقالات جدید نمونه سوالات استخدامی موقعیت شما: خانه » » thesis » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | فروشگاه فایل دانشجویان

فرم خرید » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - Thesis

thesis » پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) RSS صفحه ی نخست ایمیل مدیر تماس با ما انجمن پروفایل عناوین مطالب آرشیو ثبت نام ورود به سایت اطلاعات...

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | kasbokar94

» :: پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)-1874 | ترجمه روان مقالات لاتین ISI

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)-1874

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی) | دنیای فلش کارت

» :: پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)-1874 | ترجمه روان مقالات لاتین ISI

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)-1874

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی) - Direct

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی)

زمین شناسی ( ات عملیات صحرایی) - جستجو برای مقاله!

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (گزارشات عملیات صحرایی )

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی بایگانی - وب سایت آنزیم

شناسی پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی پایان نامه و پروژه پایان نامه های برگزیده ۱۳۹۴-۰۵-۲۷ 0 17 پایان نامه 0 پایان نامه دوره کارشناسی زمین شناسی با عنوان گزارشات

مشاهده برچسب پایان نامه کارشناسی | kasbokar94

پایان نامه کارشناسی زمین شناسی(گزارشات عملیات صحرایی)

کسب درآمد ملیونی ازاینترنت (تضمینی)

word2013را قورت بده ...!

قصیده سال دردی

(apk (roobak ram faster بهترین انتخاب

معرفی تکنیک چیدمان فضا از زبان ترنر ، هنسن و هیلیر

برنامه ای برای پاکسازی هارد و فایل های بی مصرف ویندوز

برنامه ای قدرتمند با محیطی ساده برای قفل گذاری فلش و...

یاداشتهای علم جلد یکم 1347،1348

مقاله جامع دوربینهای مدار بسته

اله های گذشتگان اریک فون دانیکن

تحلیل فضای شهری

کتاب: بحران در نهادهای جهانی و امنیت بین المللی چند جانبه گرایی

کتاب: بحران سیاست خارجی آمریکا

آموزش کامل کسب درآمد اینترنتی در منزل

آموزش ups

پرسشنامه موفقیت سازمانی

گزارش کاراموزی نوشابه و اب معدنی

مجموع آثار برتولت برشت

دفترچه تلفن فارسی نسیم نسخه 4.0.0.95

آزمون فراصوتی (UT)