دانلود رایگان


مقاله علمی امنیت در محاسبات ابری - دانلود رایگاندانلود رایگان چکیده:امروزهمحاسبات ابری توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. محاسبات ابری این پتانسیل راداراست که در چند سال آتی روش انجام محاسبات در سازمان ها را تغییر دهد.

دانلود رایگان

چکیده:

امروزهمحاسبات ابری توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. محاسبات ابری این پتانسیل راداراست که در چند سال آتی روش انجام محاسبات در سازمان ها را تغییر دهد. مزایایمحاسبات ابری به سادگی قابل شناسایی است، این روش حافظه بیشتر، انعطاف پذیری بیشترو و از همه مهمتر کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. تمامی این مزایا برای کمکبه رشد یک تجارت موفق لازم هستند. امتیازات بارز ابرها توجه بسیاری از سازمان هارا به خود جلب کرده است، اما جنبه ای که هنوز باعث عقب نشینی بسیاری از سازمان هادر برابر این فن آوری می گردد، نحوه امن سازی داده ها در ابر و اطمینان از امنیتمحیط است.

واژه هایکلیدی:محاسبات ابری،امنیت در محاسبات ابری،تحمل خطامنابع

[1].DimitriosZissis, Dimitrios Lekkas- Addressing cloud computing security issues-13December 2010

[2].ChunmingRong , Son T. Nguyen, Martin Gilje Jaatun- A survey on security challengesin cloud computing- 19 May 2012

[3].FlavioLombardi , Roberto Di Pietro- Secure virtualization for cloud computing-23April 2010

[4].MarkD. Ryan- Cloud computing security: The scientific challenge, and a survey ofsolutions- 7 December 2012

[5].Vic(J.R.) Winkler-Technical Editor-Bill MeineSecuring the Cloud- © 2011 (Elsevier)